Lasteskip Foto: Pexels | Julius Silver

EØS og internasjonal handel

WTO, EØS-avtalen og det regelstyrte internasjonale handelssystemet vi har hatt siden 1990-tallet har i all hovedsak vært gunstig for norsk økonomi og dermed også for mat- og drikkenæringen. EØS-avtalen er uten tvil Norges viktigste handelsavtale og EU- landene er Norges viktigste handelspartnere.

EØS-medlemskapet er en stabiliserende faktor i den globale økonomiske uroen verden har opplevd de siste 15 årene med klimakrisen, finanskrisen, koronapandemien og geopolitisk uro. WTO (World Trade Organiztion) og EØS-avtalen gir mat- og drikknæringen tilgang til spesialiseringen og produktivitetsveksten som skjer i europeiske og internasjonale verdikjeder. Det er lite sannsynlig at mat- og drikkenæringen, i et lite land som Norge, kan opprettholde sin høye produktivitet og konkurransekraft uten å ta del i de internasjonale verdikjedene.

WTO lager og håndhever regelverkene som regulerer og gir forutsigbarhet for verdenshandelen med varer og tjenester, inkludert handel med landbruksvarer. EØS-avtalen er viktig for mat- og drikkenæringen fordi EU-landene også på mat- og drikkeområdet er vår viktigste handelspartner, med felles veterinærregler og matsikkerhetsregler. Regelverksutviklingen i EØS, og gjennomføringen av denne i norsk lovgivning, har stor betydning for mattryggheten i Norge og for mat- og drikkenæringens rammevilkår. EØS-avtalen er også betydningsfull fordi den traktatfester importvernet for landbruksprodukter. Mat- og drikkeproduksjonen i Norge karakteriseres av høy bruk av norske råvarer, men også import av råvarer, bearbeidede produkter, teknologi, produksjonsutstyr og arbeidskraft som vi ikke har selv. Importerte innsatsfaktorer spiller med andre ord en nøkkelrolle i å effektivisere produksjonen og bidrar til den høye bruken av norske råvarer. Parallell tilgang på både norske råvarer og importerte innsatsfaktorer, er begge vesentlige faktorer for en høy matproduksjon, forsyningssikkerhet og næringens konkurranseevne. EØS-avtalen gir dermed forutsigbarhet for norsk råvareproduksjon og foredlingsindustri, samtidig som næringen kan importere viktige innsatsfaktorer fra EØS-området.

NHO Mat og Drikke arbeider aktivt med å påvirke politikk- og regelverksutviklingen i EU/EØS gjennom medlemskapet i FoodDrinkEurope (FDE). Vi deltar i alle komiteer og relevante arbeidsgrupper i FDE og bruker kunnskapen og kompetansen herfra for å ivareta mat- og drikkenæringens interesser i Norge. NHO Mat og Drikke arbeider med å ivareta næringens handelspolitiske interesser gjennom kontakt med det politiske miljøet, deltakelse i Utenriksdepartementets WTO-forum, jevnlig dialog med Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om handelspolitiske spørsmål, dialog med andre viktige samarbeidspartnere og interessenter, gjennom høringsinnspill, utredinger og utspill i den offentlige debatten. Som medlemsstyrt organisasjon har medlemsbedriftene avgjørende innflytelse på hvilke posisjoner NHO Mat og Drikke skal fremme overfor politikere og myndigheter.

  • Er du medlem og har innspill til vår politikk?
  • Da vil vi gjerne høre fra deg. Send en e-post til Gerhard Salicath:

Aktuelle saker:

  1. - Beredskap avhenger av internasjonal handel

    I høringsuttalelsen til Totalberedskapskommisjonen understreker NHO Mat og Drikke at norsk mat- og drikkeindustri er samfunnskritiske virksomheter som samtidig er helt avhengig av internasjonal handel og samarbeid, samt velfungerende forsyningslinjer for å sikre kontinuitet i forsyningssikkerheten og matproduksjonen.

  2. - Mat og sikkerhet henger tett sammen

    - Det er ikke et spørsmål om vi får en global matkrise, men hvor stor den blir, sa Yara-sjef Svein Tore Holsether på et seminar om Ukraina-krigen og konsekvensene for den globale matproduksjonen.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: