NHO Mat og Drikkes vedtekter

Vedtatt på generalforsamling 17.3.2015. Sist endret 26. mai 2023. 

§ 1 Navn
Landsforeningens navn er "NHO Mat og Drikke" med undertittelen "Landsforeningen for mat-, drikke- og bionæringer". Landsforeningen har kontorsted i Oslo.

§ 2 Formål
NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk forening for virksomheter innen mat, drikke og bionæringer, tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NHO Mat og Drikke skal bidra til økt vekst, verdiskaping, investeringer og konkurransekraft for medlemsbedriftene i Norge.

§ 3 Medlemmer og betingelser for medlemskap
3.1 Som medlemmer kan opptas virksomheter som deltar i produksjon, foredling og/eller omsetning av mat, drikke, samt andre produkter og tjenester med basis i bionæringer. Styret avgjør medlemskap i tvilstilfeller.

3.2 Hvis det foreligger et konsernforhold mellom flere bedrifter (jf. aksjelovens og allmennaksjelovens § 1-3) innenfor de næringsområder foreningen dekker, skal medlemskapet omfatte alle disse bedriftene i konsernet. Styret kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra denne regel.

3.3 Medlemmer er forpliktet til å overholde foreningens vedtekter og beslutninger som i henhold til vedtektene blir truffet av foreningens organer.

§ 4 Forholdet til Næringslivets Hovedorganisasjon
4.1 Medlemmene i NHO Mat og Drikke plikter å være medlem i NHO.

4.2 Bedrifter som har tariffavtale eller som får krav om slik avtale, plikter å være med i NHOs forpliktende tariffellesskap.

4.3 Bedrift som ikke har tariffavtale og heller ikke har mottatt krav om slik avtale, kan velge ikke å være med i det forpliktende tariffellesskapet. Disse betaler ikke kontingent til NHOs erstatningsfond og er ikke bundet av NHOs tariffmessige vedtak.

§ 5 Kontingent
Virksomheten i NHO Mat og Drikke skal i hovedsak finansieres ved kontingent fra medlemmene. Kontingenten beregnes på grunnlag av utbetalt lønn i bedriftene forrige kalenderår. i)

§ 6 Generalforsamlingen
6.1 Generalforsamlingen er landsforeningens høyeste myndighet.

6.2 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Medlemmene skal varsles om datoen for generalforsamlingen med minst 6 ukers varsel. Innkalling med dagsorden og saksdokumenter, herunder årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og innstilling fra valgkomiteen, skal sendes medlemmene senest to uker før generalforsamlingen.
Medlemmer som ønsker saker behandlet på generalforsamlingen, må sende disse til styret senest 4 uker før generalforsamlingen. I særlige tilfeller kan styret gjøre unntak fra denne fristen.

6.3 Styrets leder eller den styret utpeker, åpner generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger deretter møteleder.

Det skal føres protokoll fra generalforsamlingen som undertegnes av møteleder og to representanter valgt av generalforsamlingen.
Generalforsamlingen treffer beslutning med flertall av de avgitte stemmer. Blank stemme anses som ikke avgitt stemme.
Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer.

6.4 Ordinær generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende saker:

 • Godkjennelse av revidert årsregnskap
 • Fastsettelse av kommende årskontingent
 • Valg av styrets leder og nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer
 • Valg av medlemmer til valgkomité, herunder leder
 • Valg av foreningens representanter til NHOs representantskap og generalforsamling
 • Fastsettelse av eventuelt honorar til styremedlemmer
 • Valg av revisor
 • Andre saker som etter vedtektene hørerunder generalforsamlingen

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling når styret finner det nødvendig, eller når dette kreves av medlemsbedrifter som til sammen sysselsetter minst 20 % av antall årsverk i foreningen. Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel. Styret kan kalle inn på kortere varsel ved viktige tariffmessige spørsmål.

§ 8 Stemmerett på generalforsamling
8.1 Hvert medlem har stemmer avhengig av antall årsverk. Ved beregning av antall årsverk legges NHOs oppgaver pr. seneste årsskifte til grunn, omregnet til helårsverk.
Beregning av antall stemmer skjer etter følgende modell:

 • Inntil 30 årsverk: 1 stemme
 • 31-100 årsverk: 2 stemmer
 • 101-300 årsverk: 3 stemmer
 • 301-500 årsverk: 5 stemmer
 • 501-700 årsverk: 7 stemmer
 • 701-1 000 årsverk: 9 stemmer
 • 1 001-2 000 årsverk: 14 stemmer
 • 2 001-3 000 årsverk: 18 stemmer
 • 3 001 og flere årsverk: 20 stemmer

8.2 Et medlem er én bedrift som er etablert som selvstendig juridisk enhet. I et konsern med flere selskaper, vil hvert selskap anses som én bedrift. Et selskap med flere produksjonssteder eller avdelinger anses som én bedrift.

8.3 Antall stemmer baseres på siste oppgave til NHO.

8.4 Kun medlemmer av NHOs forpliktende tariffellesskap har stemmerett i saker som gjelder tariffspørsmål.

8.5 Det er ikke anledning til å bli representert i generalforsamlingen gjennom fullmakt. Representant for et konsern kan representere datterbedrifter.

§ 9 Representasjon
Medlemsbedriftene kan være representert i NHO Mat og Drikkes organer ved eier, styreleder, daglig leder eller den sistnevnte bemyndiger gjennom fullmakt. Ved opphør av medlemskap, styreverv eller ansettelse, opphører også all representasjon og styreverv i foreningen.

§ 10 Valgkomité
10.1 Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om kandidater til NHO Mat og Drikkes styrende organer, kandidater til NHO Mat og Drikkes representanter til NHOs generalforsamling og representantskap, samt eventuell godtgjørelse til styrerepresentantene i NHO Mat og Drikke.

10.2 Valgkomiteen skal bestå av leder samt 7 øvrige medlemmer.Valgkomiteen velges for ett år.

10.3 Styret innstiller kandidater til valgkomiteen.

10.4 Arbeidet til valgkomiteen utdypes i egen instruks vedtatt av generalforsamlingen.

10.5 Valgkomiteen bør ved forslag til valg av styre tilstrebe og balansere bransjeinteresser, ulike eierskap, bedriftsstørrelse, kompetanse, kjønn, geografi og markedsforhold.

§ 11 Styret
11.1 Styret leder landsforeningens virksomhet og forvalter dens midler i samsvar med vedtekter og vedtak fra generalforsamlingen.

11.2 Styret i NHO Mat og Drikke består av styreleder, nestleder og11 styremedlemmer. Det velges i tillegg 4 varamedlemmer til styret i nummerorden.

1. vararepresentant møter fast på styrets møter, med talerett, men uten stemmerett, med mindre et styremedlem har forfall.

Leder, nestleder og minst 8 av de ordinære styremedlemmene skal komme fra tariffbundne bedrifter.

Styreleder, styrets nestleder og varamedlemmer velges for ett år. Øvrige styremedlemmene velges for to år.Styremedlemmer kan gjenvelges.

11.3 Styret behandler saker på den måten styreleder finner betryggende. Alle styrets medlemmer og administrerende direktør kan kreve at saker behandles i et styremøte.
Styret er beslutningsdyktig når enten styreleder eller nestleder og minst halvparten av de øvrige styremedlemmene deltar i behandlingen. Til gyldig beslutning kreves det flertall blant de tilstedeværende styremedlemmer. I tilfelle stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

11.4 Styret holder møte når lederen finner det nødvendig, eller når minst 4 av styrets medlemmer krever det.

11.5 Det skal føres protokoll overstyrebehandlingen, som minst skal angi styrets beslutninger. Styremedlem eller administrerende direktør som ikke er enig i en beslutning,kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.

11.6 Et styremedlem eller administrerende direktør må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av et spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende eller økonomisk særinteresse i saken.

11.7 Stemmerett i saker knyttet til tariff-forhold har bare styremedlemmer som kommer fra tariffbundne bedrifter. For beslutning av styret i saker knyttet til tariff-forhold gjelder et simpelt flertall blant styrets medlemmer med stemmerett i saken.

11.8 Styret har ansvaret for foreningens arbeid med arbeidsgiverspørsmål og oppnevner foreningens forhandlingsutvalg, som er ansvarlig for gjennomføring og resultat av tariffrevisjon. Forøvrig kommer bestemmelsene om forhandlinger og konflikt i NHOs lover til anvendelse.

Styret kan delegere myndighet til forhandlingsutvalgene til å treffe beslutninger i tariffspørsmål, dog ikke spørsmål knyttet til NHOs vedtekter §§ 11-1 og 11-2.

§ 12 Forhandlinger, konflikt og erstatning
I arbeidsgiverspørsmål vedrørende forhandlinger, konflikter og erstatning vises til de tilsvarende bestemmelsene i NHOs vedtekter (§§11 og12).

§ 13 Administrerende direktør
13.1 Styret ansetter og avsetter landsforeningens administrerende direktør. Administrerende direktør har ansvar for den daglige ledelse av foreningen.

13.2 Administrerende direktør har rett til å delta og tale på generalforsamlingen og i styrebehandlinger.

13.3 Administrerende direktør er sekretær for valgkomiteen.

§ 14 Signatur og prokura
Styrets leder og administrerende direktør holder signatur i felleskap. Styret kan tildele prokura.

§ 15 Bransjeforeninger
15.1 Medlemmene kan opprette bransjeforeninger for å ivareta sine spesielle interesser.

15.2 Bransjeforeningene fastsetter egne vedtekter, og har egen økonomi og styre. Medlemskapet i bransjeforeningene skal være åpent for alle medlemmene i landsforeningen som naturlig hører til i de respektive bransjene. Bransjeforeninger kan ikke ha NHO i navnet.

15.3 Landsforeningen og den enkelte bransjeforening har ikke økonomiske rettigheter eller forpliktelser overfor hverandre med mindre det er uttrykkelig avtalt. Bransjeforeningen kan finansiere virksomheten gjennom kontingent fra medlemmene.

15.4 Bransjeforeninger skal samordne sin virksomhet med NHO Mat og Drikke. Bransjeforeningene kan i sentrale næringspolitiske saker innen sitt område fremme egne standpunkter etter å ha konsultert NHO Mat og Drikke.

15.5 Ansettelse av daglig leder i en bransjeforening, som får tjenester utført av landsforeningen, skal skje i fellesskap mellom administrerende direktør i landsforeningen og styret i bransjeforeningen.

§ 16 Fagutvalg
16.1 Foreningens styre kan opprette temporære og faste fagutvalg.

16.2 Fagutvalgene oppnevnes av administrerende direktør etter samråd med styret.

16.3 Fagutvalgenes mandat skal godkjennes av styret.

§ 17 Utmeldelse og eksklusjon
17.1 Utmelding av foreningen gjøres skriftlig med seks måneders varsel.

17.2 Et medlem kan ikke melde seg ut av foreningen før bedriften har vært medlem i to år. Har det vært utbetalt konflikterstatning i de to første årene bedriften er medlem som overstiger den premien bedriften har betalt til Konfliktfondet, må bedriften være medlem i fire år før den kan tre ut. Alternativt kan bedriften innbetale til Konfliktfondet differansen mellom utbetalt erstatning og innbetalt premie, og dermed kunne tre ut etter to år.

Hvis utmeldelse fra en bedrift som er med i NHOs forpliktende tariffellesskap ikke er mottatt før den dag gjeldende tariffavtale for bedriften utløper, kan bedriften først tre ut av foreningen/NHO når den nye tariffavtale er utløpt.
NHOs styre kan nekte en bedrift som er med i NHOs forpliktende tariffellesskap og tre ut under en arbeidskonflikt.

Hvis en tariffbundet bedrift melder seg ut av foreningen og den gjeldende tariffavtalen løper ut før utmeldingsfristen, kan NHOs styre bestemme at bedriften skal tre ut av NHO Mat og Drikke allerede ved tariffavtalens utløpstid.

17.3 Dersom en medlemsbedrift overdras til ny eier eller leier, fortsetter den som medlem av foreningen med de samme rettigheter og forpliktelser.

17.4 Styret i foreningen kan vedta å ekskludere et medlem som handler mot avgjørelse truffet i henhold til disse vedtekter, opptrer utilbørlig i forhold som angår foreningen, eller på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.

17.5 Beslutning om eksklusjon kan, med oppsettende virkning, ankes til førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Ankefrist er 14 dager fra medlemsbedriften ble meddelt beslutningen skriftlig.

17.6 Styret kan ekskludere bedrift som ved årets utløp ikke har betalt medlemskontingent.

§ 18 Vedtektsendringer
18.1 Endringer i vedtektene vedtas i ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Forslag om endring av vedtekter må være sendt medlemmene minst 6 uker før generalforsamlingen.

18.2 Til gyldig beslutning kreves minimum 3/4 av de avgitte stemmene i generalforsamlingen.

§ 19 Oppløsning av foreningen
19.1 Forslag om oppløsning av foreningen kan bare fremmes av styret eller medlemsbedrifter som representerer minst 20 % av antall årsverk i foreningen. For å kunne behandles på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling må forslaget være sendt medlemmene senest 3 måneder før generalforsamlingen.

19.2 Til gyldig beslutningomoppløsning kreves at 3/4 av de avgittestemmer.

19.3 Besluttes foreningen oppløst, skal generalforsamlingen også bestemme hvordan foreningens eiendeler, rettigheter og forpliktelser skal disponeres. Beslutning om dette treffes med simpelt flertall av avgitte stemmer.

i) Kontingenten beregnes på grunnlag av lønnsutbetalingene i bedriften, definert som Beløpet i rubrikk111-A i ”Årsoppgave for arbeidsgiveravgift. Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver”. Utbetalt arbeidslønn, honorarer mv. for foregående år, omfatter alle arbeidstakere, daglig leder og eier. Personlig eide firmaer skal også ta med eier(e)s pensjonsgivende inntekt. Evt. lærlingelønn regnes ikke med.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: