Foto: © Ilja C. Hendel for NHO Mat og Drikke

Ergonomi i næringsmiddelindustri

Her finner du veileder for ergonomiske risikofaktorer, samt spillbasert e-læringsprogram om ergonomi og reduksjon av ergonomiske belastninger. Innholdet er primært tilpasset næringsmiddelindustrien, men kan benyttes av alle bransjer med lignende ergonomiske utfordringer.

IA-bransjeprogrammet for næringsmiddelindustrien har utviklet en veileder for å øke kompetansen om ergonomi i industrien. Kompetanse om ergonomi i kombinasjon med individuelle tilpasninger og opplæring i bruk av hjelpemidler, vil kunne forebygge sykefravær og hindre frafall fra industrien. Arbeidet er tidvis fysisk krevende. Det er derfor viktig å innarbeide gode rutiner og kompetanse blant de ansatte på hvordan den enkelte kan redusere belastning på kroppen. Ergonomifaget har generelle grunnprinsipper å jobbe ut fra som er godt begrunnet i kunnskap om kropp og arbeid.

For alle ansatte

Ergonomiveilederne er ment for alle ansatte i næringsmiddelindustrien, ledere, operatører, tillitsvalgte og verneombud. Veilederne er ment å være lett tilgjengelig og forståelig. I veilederne finner man årsakssammenhenger, hva som skjer i kroppen ved ulike belastninger og gode forslag til hvordan man kan unngå belastninger og plager. Veilederen er et godt utgangspunkt for å få oversikt over din virksomhets risikoområder, før arbeidet med selve risikovurderingen starter.

Under finner du en oversikt over ulike arbeidsstillinger og -miljø som er typisk for industrien. Under hvert punkt finner du informasjon og forebyggende forslag.

Stående arbeid

Langvarig stående og gående arbeid kan være belastende for ryggen og leddende i bena. Det er vanlig å få plager i føtter, knær, hofter og rygg.

Eksempler på stående arbeid

Illustrasjonsfoto. Foto: © Ilja C. Hendel for NHO Mat og Drikke

 

Eksempler på stående arbeid kan være:

 • Arbeid ved produksjonslinjer
 • Arbeid i lager- og pakkeavdelinger
 • Ved bæring og løfting
 • Ved arbeidsoppgaver som krever høyt tempo

Risikovurdering

 • Hvor og når arbeides det i stående stilling?
 • Hvor lenge, (varighet), og hvor ofte, (hyppighet), arbeides det stående?

Tiltak for å unngå plager

 • Opplæring og bevisstgjøring om ergonomi og arbeidsstillinger
 • Ha variasjon i arbeidsoppgaver, fokusere på rullering
 • Gode sko/støtdempende såler
 • Bruke hjelpemidler (f.eks. avlastningsmatter)
 • Gå sammen om arbeidsoppgaver (bære, løfte, skyve/dra)
 • Bruke forflytningsteknikker (bæring)

Ubekvemme stillinger

Bøyde og vridde stillinger er eksempler på ubekvemme stillinger som over tid kan øke faren for muskel- og skjelettplager.

Eksempler på ubekvemme stillinger

Arbeidsstillingen forverres når deler av muskulaturen må arbeide statisk, når ledd belastes i ytterstilling, og/eller der avstanden mellom kropp og objekt er stor. Det er vanlig å få plager i rygg, nakke, skuldre og armer.

Eksempler på slike stillinger kan være:

 • Arbeidsoppgaver hvor råstoff og produkter håndteres manuelt og hvor man må innta ubekvem arbeidsstilling (f.eks. på produksjonslinjen)
 • Arbeidsoppgaver med manuell håndtering av produkter/esker som skal forflyttes til pall/hyller (f.eks. i pakkeavdelingen)
 • Ved for høye eller for lave arbeidsbord

Risikovurdering

 • Hvor og når arbeides det i ubekvemme arbeidsstillinger?
 • Hvor lenge (varighet) og hvor ofte (hyppighet) arbeides det i ubekvemme arbeidsstillinger?

Tiltak for å unngå plager

 • Opplæring og bevisstgjøring om ergonomi og arbeidsstillinger
 • Rullere på arbeidsoppgaver
 • Variasjon i arbeidsstillinger
 • Hjelpemidler/utstyr (f.eks. kartipper)
 • Mikropauser (Dvs. små pauser fra noen sekunder til et par minutter)

Løfteoppgaver

Arbeidstilsynet anbefaler: Enkeltløft skal ikke være mer enn 25 kg. Man skal ikke løfte mer enn 6000 kg i løpet av en arbeidsdag.

Eksempler på løfteoppgaver

Over tid kan gjentatte løft øke faren for belastningsplager/ryggsmerter. Det må tas individuelle hensyn ut fra fysiske forutsetninger.

 • Løft av gjenstander/produkter i produksjonen og pakkeavdelingen
 • Løft ved produksjonslinjer hvor vekten på produktet kan være moderat, men hvor løftet gjentas mange ganger

Risikovurdering

 • Hvor og når arbeides det med løfteoppgaver?
 • Hvor lenge (varighet) og hvor ofte (hyppighet) arbeides det med løft?
 • Har vi tunge løft?

Tiltak for å unngå plager

 • Opplæring og bevisstgjøring om ergonomi og arbeidsstillinger
 • Rullere på arbeidsoppgaver
 • Variasjon i arbeidsstillinger
 • Bruke hjelpemidler/utstyr (f.eks. talje, løftebord, snile)
 • Holde vekten innenfor anbefalinger: Maks. 25 kg og ikke mer enn 6000 kg per dag

Gjentagende armbevegelser

Gjentagende armbevegelser i høyt tempo og armbevegelser med stor avstand til kroppen øker risikoen for muskel- og skjelettplager.

Eksempler på gjentagende armbevegelser

Over tid kan gjentagende armbevegelser føre til muskel- og skjelettplager. Det vanligste er å få plager i nakke, skulder, arm og hånd.

Eksempler på arbeidsoppgaver med gjentagende armbevegelser kan være:

 • Tempostyrt arbeid på produksjonslinje
 • Håndtering av produkter på samlebånd
 • Flytting av produkter fra A til B

Risikovurdering

 • Hvor og når arbeides det med gjentagende armbevegelser?
 • Hvor lenge, (varighet), og hvor ofte, (hyppighet), arbeides det med gjentagende armbevegelser?

Tiltak for å unngå plager

 • Opplæring og bevisstgjøring om ergonomi og arbeidsstillinger
 • Rullere på arbeidsoppgaver
 • Ha variasjon i arbeidsstillinger
 • Små og hyppige pauser for å bryte arbeidsmønsteret (f.eks. rulle på skuldrene)

Hender over skulderhøyde

Over tid kan arbeid med hender løftet over skulderhøyde føre til muskel- og skjelettplager. De vanligste plagene kommer i nakke og skuldre.

Eksempler på hender over skulderhøyde

Person som løfter pølser som skal henge på den øverst hyllen.

Illustrasjonsfoto.

 

Eksempler på hender over skulderhøyde kan være:

 • Løfting og lemping av produkter/kasser/esker over skulderhøyde
 • Røre- og skrapearbeid i gryter/kjeler

Risikovurdering

 • Hvor og når arbeides det med hender over skulderhøyde?
 • Hvor lenge, (varighet), og hvor ofte, (hyppighet), arbeides det med hender over skulderhøyde?

Tiltak for å unngå plager

 • Opplæring og bevisstgjøring om ergonomi og arbeidsstillinger
 • Rullere på arbeidsoppgaver
 • Variasjon i arbeidsstillinger
 • Ta små og hyppige pauser for å bryte arbeidsmønsteret (f.eks. rulle på skuldrene)
 • Bruke tilgjengelige hjelpemidler/utstyr

Arbeid under knehøyde

Arbeid på huk eller kne gir økt belastning på kneleddet. Over tid kan slike stillinger øke risikoen for kneleddplager.

Eksempler på arbeid under knehøyde

Person som sitter på huk og jobber.

Illustrasjonsfoto. Foto: Sven Erik Knoff

 

Eksempler på arbeid under knehøyde kan være:

 • Løft av produkter/kasser/esker fra gulv
 • Reparering/vedlikehold av maskiner og annet utstyr

Risikovurdering

 • Hvor og når arbeides det på huk og knær?
 • Hvor lenge, (varighet), og hvor ofte, (hyppighet), arbeides det på huk og knær?

Tiltak for å unngå plager

 • Opplæring og bevisstgjøring om ergonomi og arbeidsstillinger
 • Rullere på arbeidsoppgaver
 • Variasjon i arbeidsstillinger
 • Bruke kneputer
 • Ta små og hyppige pauser for å bryte arbeidsmønsteret (f.eks. strekke på kroppen, gå noen runder)
 • Bruke tilgjengelige hjelpemidler/utstyr (f.eks. trillebord, løftebord, løftehjelpemidler)

Arbeid med vibrasjoner

Arbeid med vibrasjoner kan gi plager som isjas, sjøsykesymptomer, nakke/skulderplager og plager fra håndledd og hånd.

Eksempler på arbeid med vibrasjoner

Når man arbeider med vibrasjoner blir kroppen utsatt for mekaniske bevegelser fra underlaget man står på, fra maskiner man er i kontakt med, eller fra arbeidsutstyr man bruker. Det skilles mellom helkroppsvibrasjoner og hånd- og armvibrasjoner. Helkroppsvibrasjoner setter i gang sakte svingninger i kroppen. Hånd- og armvibrasjoner kan gi symptomer og plager som skyldes krampetilstander i blodkar og/eller skade fra nerver og muskler. 

Eksempler på slikt arbeid kan være:

 • Når det arbeides på et underlag som vibrerer, f.eks. på en forfåte, et bånd, en båt, eller på et gulv som vibrerer fordi det er koblet til f.eks. en kompressor, eller ved kjøring av truck.
 • Når det brukes verktøy som vibrerer, som f.eks. elektrisk sag eller høytrykksspyler.

Risikovurdering

 • Kartlegge om vi bruker utstyr som gir vibrasjoner (vibrasjonskalkulatoren)
 • Kartlegge ansattes eksponering for vibrasjoner
 • Holde oversikt over grenseverdier og tiltaksverdier
 • Ved behov sørge for målrettet helseundersøkelse og oppfølging av eksponerte ansatte
 • Kartlegge forhold som kan forsterke vibrasjonen (bygningsmessige forhold, isolasjon, underlagets beskaffenhet, fart på kjøretøy etc.)
 • Opplæring av ansatte
 • Stille krav til leverandører av utstyr
 • Verneutstyr, pauser, rullering, planlegging

Tiltak for å unngå plager

 • Bruke verneutstyr
 • Delta i rullering og arbeidsfordeling
 • Følge virksomhetens prosedyrer og rutiner i arbeidsutførelsen
 • Vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Melde avvik

Arbeid i støy

Flere undersøkelser i næringsmiddelindustrien viser at støy er en av de fysiske faktorene som ansatte rapporterer som plagsom eller negativ.

Eksempler på arbeid i støy

Mange hørselvern

Hørselvern kan avhjelpe støyplager dersom andre tiltak ikke kan redusere støy. Foto: © Ilja C. Hendel for NHO Mat og Drikke

 

Uønsket lyd er mer irriterende enn direkte hørselsskadelig. Den lyden som er skadelig for hørselen, er den som er over en viss intensitet eller styrke. Denne styrken måles i desibel (dB).

Ny teknologi og økt bruk av maskiner og utstyr i bransjen, øker antallet støykilder og dermed også støynivået. I tillegg er det mange harde flater i produksjonslokalene, bl.a. siden de er lettere å rengjøre. Av hygieniske hensyn kan det være vanskelig å installere støydemping.

Ved arbeid i støy kan plager som nedsatt hørsel, anspente muskler og ledd, dårlig kommunikasjon og forståelse, risiko for skader og uhell, irritabel og tretthet forekomme.

Eksempler på slikt arbeid kan være:

 • Arbeid i et miljø med mange harde overflater, f.eks. i produksjonshaller
 • Når harde gjenstander faller på harde overflater
 • Ved arbeid med maskiner
 • Ved arbeid med transport av varer

Risikovurdering

 • Kartlegging av støynivå i alle virksomhetens lokaler og utarbeide støykart med oversikt over de ulike støysonene
 • Oversikt over områder som krever bruk av hørselvern
 • Opplyse ansatte om konsekvenser av hørselskade
 • Hørselvern til bruk i støysonene
 • Rutiner og prosedyrer for bruk av hørselvern
 • Rutiner for oppbevaring og vedlikehold av hørselvern
 • Planer for kontinuerlig støyreduksjon i støysoner
 • Rutine for målrettet helsekontroll (hørselskontroll)
 • Rutine for sammenligninger ved innkjøp
 • Stille krav til utstyrsleverandører og maskinelt vedlikehold

Tiltak for å unngå plager

 • Vær bevisst på om du har valgt den minst støyende arbeidsmetoden eller verktøyet
 • Vær nøye på å vedlikeholde maskiner og utstyr forskriftsmessig
 • Bruk utlevert hørselvern i tråd med skilting og rutiner
 • Ta pauser fra støyen når det er mulig
 • Beveg deg med lette pauseøvelser flere ganger i løpet av arbeidsdagen, for å kvitte deg med anspenthet og stivhet.
 • Meld avvik

Arbeid i kalde og våte omgivelser

Det er påvist en signifikant sammenheng mellom det å fryse og økt forekomst av muskel- og skjelettplager.

Eksempler på arbeid i kalde og våte omgivelser

Truck i fryserom

 

Ansatte som sier at de fryser på jobb, oppgir ofte at de også har smerter i kroppen.
Varmetapet skjer over hele kroppen når vi er i kalde omgivelser, men siden utstikkende kroppsdeler, som f.eks. nese og ører har relativt store overflater (selv om de er små), er disse områdene utsatt for større varmetap.
Når varmebalansen trues, jobber kroppen hardt for å beholde varmen og blodomløpet til viktige organer. Derfor blir blodårene til andre kroppsdeler (som hender og føtter) innsnevret. Det fører til at vi fryser på disse kroppsdelene, noe som på sikt kan gi helseplager.

Eksempler på slikt arbeid:

 • Arbeid i fryserom eller ute om vinteren
 • Håndtering av frosne eller kalde matvarer
 • Arbeid i trekk
 • Arbeid i kjølige og våte produksjonslokaler

Risikovurdering

 • Rutiner for rullering mellom stillestående arbeid og arbeid som innebærer bevegelser.
 • Oversikt over temperaturen i de ulike områdene i virksomheten.
 • Rutiner for rullering mellom opphold i kalde soner og tempererte soner.
 • Redusere trekk og varmelekkasjer i lokalene.
 • Plassering av varmekildene i lokalene må vurderes. Disse må plasseres så nært gulvet som mulig. Tilførsel av varm luft oppe under taket er ikke tilstrekkelig.
 • Vurdering av kaldras fra vinduer, uisolerte vegger, porter og dører.
 • Vurdere tiltak for reduksjon av luftfuktigheten
 • Gjennomgå renholdsrutiner, plassering av fall og sluker, se på utformingen av maskiner og utstyr for å redusere sprut, fukt og vannsøl på gulv
 • Gode garderobeforhold der man kan tørke klær og sko som blir våte eller klamme, og skifte klær når det trengs.
 • Gode pauserutiner og pauserom for folk som arbeider i kalde omgivelser.
 • Unngå direkte kroppskontakt mot kalde objekt, som f.eks. at man lener seg mot kaldt metall mens man jobber.
 • Godt, egnet og romslig arbeidstøy og arbeidsko til daglig bruk.
 • Opplæring av de ansatte om termiske forhold, bedriftens og den enkeltes ansvar for å forebygge sykdom.

Tiltak for å unngå plager

 • Bruke hensiktsmessige klær og utstyr
 • Holde orden på klær og utstyr, tørke våte klær og sko
 • Regulere aktivitet i samsvar med temperatur; unngå å fryse og unngå å svette
 • Redusere trekk, lukke dører etc
 • Melde avvik

Felles for alle arbeidsstillingene

Roller: Ansvar, plikter og oppgaver.

Tillitsvalgt

En tillitsvalgt er valgt av medlemmer i fagforeningen sin, for å være ansattgruppens talsmann på arbeidsplassen. Den tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, samt å bistå medlemmene i enkeltsaker, f. eks ved lønnsforhandlinger eller konflikter.

Dersom de ansatte ikke er organisert i en fagforening, kan den tillitsvalgte være valgt av de ansatte i fellesskap for å representere dem overfor ledelsen.

Verneombudets oppgaver og ansvar

Verneombudet er ansattes representant i arbeidsmiljøspørsmål, og skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

Verneombudet skal ha en aktiv rolle i virksomhetens HMS-arbeid. Verneombudet skal også tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av internkontrollsystemet i virksomheten.

Verneombudet skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner, og følge opp at arbeidsgiveren oppfyller de pålegg og henstillinger som Arbeidstilsynet gir.

Du kan lese mer om verneombudets oppgaver i arbeidsmiljølovens § 6-2.

Arbeidstakers oppgaver og ansvar

Arbeidstakeren har medvirkningsplikt i HMS-arbeidet. Han/hun skal bruke påbudt verneutstyr og medvirke til å hindre ulykke og helseskade, samt underrette arbeidsgiver om farlige forhold, trakassering, skade eller sykdom.

Dette kan du lese mer om i arbeidsmiljøloven § 2-3.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiveren har ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, sikre arbeidsforhold og at bedriften ikke forurenser det ytre miljøet. Hun/han må kjenne til hvilke lovregler som gjelder, og må se til at krav i lover og forskrifter er oppfylt.

Dette kan du lese mer om i Arbeidsmiljølovens §§ 2-1 og 2-2.

Bedriftshelsetjenesten

Hvilke virksomheter som skal ha bedriftshelsetjeneste er beskrevet i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (lovdata.no), og baseres på hvilken næringskode bedriften er registrert med.

Virksomheter med økt risiko skal være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT).

Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. BHT skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

BHTs mandat er hjemlet i arbeidsmiljølovens § 3-3.

BHT skal:

 • bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer.
 • ha kompetanse innenfor følgende fagområder i arbeidsmiljøet: Arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.
 • sammen med bedriften utarbeide en skriftlig plan for hva de skal gjøre, samt skrive rapport for utførte oppgaver, for eksempel årsrapport.

For ytterligere informasjon om BHTs rolle og oppgaver henvises det til kapittel 13 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

NHO har utarbeidet en veileder for valg og evaluering av bedriftshelsetjenester.

Risikovurdering av ergonomi

Digital risikovurdering

Prøv vår mal for risikovurdering av ergonomi som du finner på Arbinn (Krever innlogging).

Alle medlemmer har gratis tilgang til digitalt verktøy for risikovurdering og handlingsplan. Du kan utforme egne risikovurderinger eller prøve ferdig mal for risikovurdering av ergonomi.

App-spill for alle

For å lære mer om ergonomi på en morsom og engasjerende måte, har vi utviklet en spill-app om ergonomi, tilgjengelig for alle ansatte i bedriftene. Her kan man skal skaffe seg kunnskap om de fire største risikoområdene:

 • Ubekvemme arbeidsstillinger
 • Løft og håndtering
 • Gjentakende bevegelser
 • Stående arbeid

Brukeren får også en innføring gjeldende regelverk og ansvar og plikter som følger av de forskjellige rollene i arbeidslivet.

Målet er at både ansatte, ledere og verneombud skal bli motiverte til å finne gode ergonomiske tiltak på sin arbeidsplass. Dette vil bidra til å redusere plager og sykefravær og frafall. Spillet kan lastes ned som app til smarttelefon eller spilles i nettleser.

Hvordan bruke spillet?

La spillet være en del av opplæringen av ny-ansatte, eller som en repetisjon for ansatte. Arranger gjerne konkurranser ansatte imellom for å vekke interesse. Eller la ansatte som er på vei tilbake i jobb etter fravær bruke spillet som en del av rehabiliteringen for å forebygge skader og eventuelle nye fravær.

Spillet er utviklet i samarbeid med Attensi. Det faglige innholdet er utviklet av representanter fra bedriftshelsetjenesten, som har god kjennskap til næringsmiddelindustrien. I tillegg har den vært testet ut blant de 12 bedrifter som er med i IA-bransjeprogrammet.

Start spillet her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: