- Svekket konkurranse og høyere priser

Publisert

Handlekurv med diverse matvarer.

Foto: Ilja C. Hendel | NHO Mat og Drikke

Regulering av innkjøpsbetingelsene i dagligvaresektoren vil føre til høyere priser, svakere konkurranse og uopprettelig skade i markedet, mener Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke, som konkluderer med at ingen av de to forskriftsalternativene Nærings- og fiskeridepartementet har presentert bør innføres.

NHO Mat og Drikke leverte 16. desember sin høringsuttalelse om Nærings- og fiskeridepartementets utkast til to alternative forskrifter om forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer. Departementet forslår i tillegg å sette i gang et arbeid med et såkalt markedsetterforskningsverktøy.

Bakgrunnen for høringen er at Stortinget gjennom 2021 og 2022 har vedtatt en rekke tiltak som skal bedre konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Blant disse er bl.a. utredning av sammenhengen mellom vertikal integrasjon og fremvekst av dagligvaregrupperingens egne merker (EMV), samt hvordan legge til rette for at leverandørenes rabatter til dagligvaregrupperingene følger varen helt frem til forbrukerne. NHO Mat og Drikke mener at vedtakene må sees i sammenheng, og at rekkefølgen på gjennomføringen av vedtakene har vesentlig betydning for hvordan tiltakene samlet sett bedrer konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.

Feil rekkefølge

- Det er meget uheldig at Nærings- og fiskeridepartementet er pålagt å gjennomføre denne høringsprosessen før utredningene om vertikal integrasjon, EMV og rabatt følger varen er påbegynt og har konkludert. For å forstå konsekvensene av de to forskriftsalternativene er det helt avgjørende å ha kunnskap om disse spørsmålene først, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke

Formålet med forslagene er å bedre konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet, men NHO Mat og Drikke mener at de to forskriftsalternativene tvert imot vil føre til høyere priser til forbrukerne, økt import og sterke insentiver til vekst i dagligvaregrupperingens egne merker og dermed føre til uopprettelige konsekvenser i dagligvaremarkedet. Brubakk mener at både de bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske kostnadene og konsekvensene av de skisserte reguleringene overstiger den eventuelle nytten de vil kunne gi.

- NHO Mat og Drikke merker seg at hverken Konkurransetilsynet eller de uavhengige rådene regjeringen har innhentet anbefaler et forbud mot prisdiskriminering i dagligvaresektoren. Særlig regjeringen Solbergs uavhengige utreding fra 2020 advarte også i klare ordlag mot å innføre særordninger som gagner enkeltaktører, understreker Brubakk.

Forskriftsalternativene vil undergrave forhandlingsinstituttet

Dagligvaremarkedet er preget av at de tre store dagligvaregrupperingene, Reitangruppen, NorgesGruppen og COOP kontrollerer nærmere 97 prosent av detaljistleddet. I tillegg kontrollerer disse omtrent hele grossist- og distribusjonstjenestene i dagligvaremarkedet. Dette blir tydeliggjort ved at de to selvstendige dagligvareaktørene Bunnpris og Oda er avhengig av et grossistsamarbeid med henholdsvis NorgesGruppen og Reitangruppen. Bunnpris er i tillegg avhengig av NorgesGruppens distribusjonstjenester. NHO Mat og Drikke mener at de to forskriftsalternativene vil undergrave forhandlingsinstituttet og forsterke dagligvaregrupperingenes maktkonsentrasjon i markedet.

- Nærings- og fiskeridepartementet påpeker selv at de foreslåtte forskriftene vil være omfattende inngrep i markedet, og vi kan ikke se at noen av forskriftsalternativene oppfyller kriteriene for å benytte forskriftshjemmelen i konkurranseloven § 14. Om det innføres en forskrift på sviktende rettslig grunnlag vil dette kun føre til rettslig usikkerhet, sier Petter Haas Brubakk.

EØS-avtalen må etterleves

NHO Mat og Drikke mener også at departementet har lagt frem en mangelfull vurdering av forskriftsalternativenes forhold til EØS-avtalen. Korrekt etterlevelse av EØS-avtalen er et kritisk punkt, som ved feil kan få alvorlige konsekvenser for aktørene i markedet. Dersom regjeringen legger feil tolkning av EØS-avtalen til grunn, vil risikoen for lovbrudd og sanksjonering i hovedsak ligge direkte på aktørene i markedet, selv om disse i god tro har forholdt seg til regjeringens reguleringer og veiledning.

- Det er et opplagt ansvar for myndighetene å sikre etterlevelse av EØS-avtalen i norsk lovgivning og forvaltning, og det må ikke kunne reises tvil om nasjonale reguleringer er forenlige med EØS, avslutter Brubakk. 

NHO Mat og Drikkes høringsuttalelse kan du lese her (.pdf)

De øvrige høringsuttalelsene i saken kan du lese på Nærings- og fiskeridepartementets nettside.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: