Publisert

Høringsinnspill til Regjeringens bioøkonomistrategi

Norge har bedre forutsetninger enn de fleste for å lykkes med bioøkonomi. Vi har de finansielle ressursene, vi har gode kunnskaps- og kompetansemiljøer og vi har et stort potensial i et globalt perspektiv for økt produksjon og foredling av biomasse, særlig innenfor det marine.

En nasjonal industrivekst basert på biologiske råvarer og prosessindustri vil videreutvikle Norge som en stor aktør innen den framvoksende bioøkonomien. Dette krever en strategisk tenkning på nasjonalt nivå, som inkluderer FoU knyttet til å finne de beste løsningene, optimal ressursbruk, integrasjon og samarbeid mellom ulike bransjer og aktører. En realisering av dette kan bidra til bioøkonomien blir et av de viktigste sektorene for framtidens næringsliv og industriutvikling i Norge.

Det vil være behov for et bredt spekter av virkemidler, som skal stimulere til rask etablering av ny næringsvirksomhet og innovasjon og forskning for et fremtidsrettet biobasert næringsliv i Norge.
I utformingen av virkemidler vil det være særlig viktig å finne den riktige balansen mellom tiltak som på den ene siden bidrar til å skape varer, og tjenester(tilbudssiden) og tiltak/stimuli som bidrar til en etterspørsel av denne type varer. Tilsvarende vil det være viktig med den konkrete utformingen av ulike ordninger. For eksempel er det naturlig å tenke at stimulans til sektorovergripende prosjekter bør ha prioritet. Det kan også være behov for å vurdere nye virkemidler og nye samarbeidsformer mellom offentlig og privat sektor.

Vi må ha en kartlegging av de samlede bioressursene, en analyse av både hvilket nivå det er optimalt å høste biomassen på og hvilken biomasse som egner seg best til de ulike sluttproduktene. Dernest krever fremveksten av norsk bioøkonomi en riktigere verdsetting av bioressursene, og gjennom det gode investeringsvilkår. Bærekraft og ressurseffektivitet tilsier at naturens tjenester verdsettes og inkluderes i regnskapet.

Vi trenger en sammenhengende, stabil og effektiv politikk – der teknologiutvikling, arbeidsplasser og verdiskaping sees i sammenheng med den globale klimapolitikken. Statlige investeringer i forskning, innovasjon og samferdsel blir da avgjørende for at et høykostland som Norge skal lykkes med videre verdiskaping og styrket konkurranseevne.

NHO Mat og Drikke ønsker dialog og samarbeid rundt utformingen av en strategi og virkemidler, og vil komme med ytterligere innspill til Regjeringens strategiarbeid når vi har kommet videre i vårt arbeid.

 Det er både god næringspolitikk, og god miljøpolitikk å satse på utvikling der vi er gode – enten det er i marine næringsklynger eller i kompaniskap mellom fornybar kraftprodusenter, energiintensiv materialteknologi, og verdensledende kompetansemiljøer.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: