Publisert

Høringsinnspill til NOU 2015:15 Sett pris på miljøet

Hovedsynspunkter
Grønn skattekommisjon har i sin utredning foreslått et nytt og helhetlig system for karbonprising i Norge, hvor den viktigste endringen er at prisen på klimagassutslipp blir lik for alle næringer i kvotepliktig sektor, og for alle næringer i ikke-kvotepliktig sektor. Samtidig foreslås en generell vridning vekk fra miljøavtaler og avgiftsfritak over til et sektornøytralt avgiftssystem. Dette er en prinsipielt interessant tilnærming.

NHO Mat og Drikke mener i likhet med NHO, at Grønn skattekommisjon både legger for ensidig vekt på miljøavgifter og i for liten grad har vurdert mulighetene for karbonlekkasje i så vel kvotepliktig som i ikke-kvotepliktig sektor.

Vi ser også en risiko for at man i oppfølgingen av Grønn skattekommisjon ender opp med å plukke enkeltavgifter og forslag fra utredningen som innføres på toppen av allerede eksisterende avgifter, uten å møte behovet for en helhetlig avveining og tilpasning av avgiftssystemet.

 

Prinsipper for utforming av virkemidler
Store deler av norsk næringsliv er eksponert for konkurranse, både fra EU-landene og verden for øvrig. Dette gjelder også i økende grad den landbaserte mat- og drikkenæringen, som særlig møter importkonkurranse fra EU-landene.

Valg av virkemidler, utformingen av disse og tidspunkt for innfasing må derfor sees i sammenheng med hva som gjøres både i andre deler av verden, og særlig i EU, for å unngå at verdiskaping flyttes fra Norge til andre land (karbonlekkasje) uten at det nødvendigvis gir en global klimaeffekt.

NHO Mat og Drikke mener videre at virkemidlene må utformes slik at de gir reduksjon i utslipp. Både avgifter, støtteordninger, regulatoriske virkemidler inkludert frivillige avtaler, må vurderes i en helhetlig virkemiddelpakke for å utvikle lavutslippssamfunnet. Valg av virkemidler må også vurderes opp mot samfunnsøkonomisk effektivitet.

 EU har ennå ikke bestemt hvilke prinsipper som skal legges til grunn for å knytte landbrukssektoren til klima- og energirammeverket, og har følgelig heller ikke utformet virkemidler for denne sektoren. Før det foreligger nærmere avklaringer på dette området, er det også for tidlig å utforme virkemidler i Norge.

 Kommisjonen legger stor vekt på kostnadseffektivitet, som også betyr utstrakt bruk av fleksible mekanismer. NHO Mat og Drikke støtter at Norge må benytte seg av mulighetene for fleksibilitet mellom land og sektorer, slik EU legger opp til.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: