- Forutsigbart, men mangelfullt budsjettforslag

Nyhet, Nyhet

Publisert

-Forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i dag bød ikke på store overraskelser. Det er likevel flere mangler som regjeringen burde rettet opp i sitt siste budsjettforslag, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Regjeringen foreslår 60 millioner kroner til å videreføre de åtte bransjeprogrammene som ble etablert i 2020c, samt til opprettelse av ett nytt bransjeprogram. Ifølge NHO Mat og Drikke er dette en stor reduksjon sammenlignet med de 187 millioner programmene fikk i 2021. Sammen med Fellesforbundet har NHO Mat og Drikke arbeidet for å få på plass et bransjeprogram for landbruks- og gartnernæringen, og mener det er denne næringen som bør tildeles et nytt bransjeprogram for kompetanseutvikling. - Kompetansebygging i arbeidslivet er helt vesentlig for omstillingen vi står overfor i tiden fremover. Vi mener Stortinget bør doble de 60 millionene som er foreslått for å videreføre kompetansehevingen i bedriftene, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke. 

Ingen midler til rekrutteringskampanje
NHO Mat og Drikke er skuffet over at det ikke er foreslått midler til en rekrutteringskampanje i 2022. -NHOs kompetansebarometer viser at næringen står overfor et generasjonsskifte og har et stort behov for tilgang på kompetanse. De to millioner kronene som ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett i år til etablering av en slik rekrutteringskampanje, ble tolket som en sårt tiltrengt oppstart av en 5-årig rekrutteringskampanje. Dette håper vi endres i det endelige budsjettvedtaket fra Stortinget, fortsetter Brubakk. 

Folkehelsearbeidet
På folkehelseområdet, omtales de gode resultatene som er oppnådd i samarbeidet mellom helsemyndighetene og mat- og drikkenæringen gjennom Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold. – Et grunnleggende premiss for kostholdsarbeidet er innhenting av statistikk for å måle resultatene. – Vi registrerer at forsknings- og utviklingsavtalen med SSB for å videreutvikle kostholdsstatistikken pekes på som viktig i budsjettet, men vi etterlyser at det tildeles konkrete midler til dette arbeidet, sier Brubakk.

Skjult avgiftsøkning  
Innstillinger fra regjeringen inneholder både positive og negative nyheter om skatter og avgifter for mat- og drikkenæringen.  -Vi er tilfredse med at Regjeringen tydelig fastslår at det ikke er riktig å innføre avgift på metan og lystgass knyttet til norsk kjøttproduksjon, men heller viser til klimaavtalen mellom Regjeringen og organisasjonene i jordbruket. Dette var også NHO Mat og Drikkes innspill ved behandlingen av Klimaplan 2030, sier Brubakk.

Veksthusene har imidlertid fått en avgiftsskjerpelse gjennom at fritaket for CO2-avgift på naturgass og LPG foreslås fjernes. – Grøntnæringen har vært hardt prøvet gjennom pandemien, og dersom dette forslaget vedtas, får næringen en ytterligere utfordring, sier NHO Mat og Drikke-sjefen.

- Nok en gang foreslår regjeringen en prisjustering av avgiftene på alkohol og tobakk. I tillegg legges det på ytterligere fem prosent i avgift på tobakk. Dette er etter vårt syn en skjult økning av avgiftene, og bidrar ytterligere til å forsterke grensehandelen, understreker Brubakk

Innenfor klima, miljø og bærekraft er det også flere forslag i budsjettfremlegget som er relevante for mat- og drikkenæringen. Matvett, et selskap som jobber for å forebygge og redusere matsvinn, får også i år midler til sitt arbeid. Arbeidet knyttes til oppfølgingen sirkulærmeldingen og avfallsarbeidet. Hva angår emballasje, har NHO Mat og Drikke sammen med en rekke andre aktører foreslått at det utvidete produsentansvaret ivaretas gjennom avtale mellom næringslivet og myndighetene. Dette følges ikke opp av Regjeringen i budsjettforslaget, hvor næringslivet heller inviteres til en mindre forpliktende plastpakt.

I statsbudsjettet for inneværende år, foreslo NHO Mat og Drikke at Mattilsynet enten skulle styrkes gjennom økt tildeling av midler eller at tilsynet skulle få større handlingsrom til å tilrettelegge organisasjonen. I regjeringens budsjettforslag foreslås det en beskjeden økning på 10 millioner kroner til Mattilsynet. Målet med satsingen er å øke verdiskapingen i verdikjeden gjennom bruk av felles datakilder, fellesløsninger og bedre standardisering overfor brukerne. - Vi støtter absolutt en styrking av midlene til Mattilsynet, men vil mene det er behov for økte midler ut over dette for å understøtte en bedre forvaltningspraksis i Mattilsynet, avslutter Brubakk. 

Les mer om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022. 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: