Hvor enig er du i påstanden:

Grensehandel i Sverige fører til tap av norske arbeidsplasser og inntekter til det norske samfunn

Hele 68 prosent av befolkningen er enig i at grensehandel i Sverige fører til tap av norske arbeidsplasser og inntekter til det norske samfunnet. Resultatene viser at bevisstheten rundt konsekvenser av grensehandelen er større dess eldre man er. De unge har liten bevissthet rundt dette og 1 av 3 mellom 18 og 29 år svarer «Hverken enig eller uenig» eller «Vet ikke» på dette spørsmålet.
Bevisstheten rundt at grensehandel i Sverige medfører tap av norske arbeidsplasser og inntekter, varierer til dels mye blant befolkningen i de ulike fylkene. Vi ser av tallene at kun 52 prosent av de som bor i Østfold ser dette som et problem, mens i den andre enden av skalaen finner vi Hedmark hvor 76 prosent ser det samme. Disse fylkene er to av de fylkene som i størst grad er direkte berørt av grensehandel i Sverige. Andel som er helt eller delvis enig i påstanden.
Bevisstheten om at grensehandel i Sverige påvirker norske arbeidsplasser er enda høyere blant politikerne enn befolkningen i alle fylker. Andel som er helt eller delvis enig i påstanden.
De folkevalgte på venstresiden er mest enig i at grensehandel i Sverige fører til tap av norske arbeidsplasser og inntekter, mens det er velgerne på høyresiden som er mest bevisst på dette. Andel som er helt eller delvis enig i påstanden.

Hvor enig er du i påstanden:

Norske avgifter må være på samme nivå som våre naboland

2 av 3 er enige i at norske avgifter må være på samme nivå som våre naboland, slik at det ikke er så attraktivt å handle i Sverige.
Det er store forskjeller mellom de ulike partiene - både blant folkevalgte og befolkningen i forhold til hvorvidt man mener at norske avgifter må være på samme nivå som våre naboland. Andel som er helt eller delvis enig i påstanden.

Stort avvik mellom andelen som anerkjenner grensehandelen som et problem og andelen som er enig i avgiftskutt som løsning

Blant de folkevalgte er det stor forskjell mellom andelene som anerkjenner problemet og andelen som er enig i løsning. Spesielt i Rødt, SV og MDG ser vi en stor forskjell mellom andelen som mener at grensehandel fører til tap av norske arbeidsplasser og inntekter til det norske samfunnet, og andelen som mener at løsningen er norske avgifter på samme nivå som i våre naboland.
Sammenligner vi svarene på disse 2 spørsmålene – altså problemforståelsen opp mot enighet i lavere avgift som løsning, ser vi at de fleste partienes velgere har en relativt jevn andel som anerkjenner problemet og som ønsker lavere avgifter. SV-velgerne er de som i minst grad ønsker avgiftsreduksjon som et middel for å få ned grensehandelen.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: