Høringsinnspill: Når kunden alltid har nett

I Meld. St. 9 (2018-2019) Handelsnæringen – når kunden alltid har nett gir Stortinget et godt grunnlag for å diskutere en næring som er preget av store endringer, der blant annet digitalisering og netthandel griper inn i hele verdikjeden og utfordrer eksisterende forretningsmodeller. Meldingen har en grundig omtale av situasjonen i dagligvaremarkedet som NHO Mat og Drikke i all hovedsak deler.

NHO Mat og Drikke mener oppsummeringsvis følgende:

Regjeringens forslag om å utrede et grensehandelsbarometer er et viktig initiativ som vil kunne bidra positivt til kunnskapsinnhenting om årsakene til og konsekvensene av grensehandelen til og fra Norge, og dermed bedre beslutningsgrunnlaget for målrettet politikkutforming på området.

Forslag om en lov om god handelsskikk med et tilsyn som har selvstendig beslutningskompetanse bør legges frem for Stortinget senest i løpet av høstsesjonen 2019.

I arbeidet med andre tiltak som skal bedre konkurransen i dagligvaremarkedet, tviler NHO Mat og Drikke fortsatt på at forbud mot såkalt prisdiskriminering vil virke positivt på konkurransen.

Grensehandel (kapitel 6.2)

Grensehandelen mellom Norge og Sverige er betydelig. Statistisk sentralbyrå anslår grensehandelen til 15,1 mrd. kroner i 2017.

Undersøkelser utført i Sverige av HUI Researchii anslår nordmenns grensehandel i Sverige til om lag 25 mrd. kroner i 2017, altså vesentlig høyere enn SSBs anslag.

HUI mener at grensehandelen fra norske borgere står for hele fem prosent av svensk dagligvarehandel og tre prosent av detaljhandelen.

Videre fastslår HUI at grensehandelen mellom Norge og Sverige er unik i sin størrelse og omfang, sammenliknet med grensehandel til og fra Sverige og andre land.

Nielsen Norge AS anslår i sin Grensehandelsrapport 2018 at de tre fylkene Oslo, Østfold og Akershus alene mister 8,7 mrd. kroner i dagligvareomsetning til grensehandelen i 2017.

Grensehandelen virker negativt på konkurransekraften, lønnsomheten, investeringsevnen og sysselsettingsevnen for mat- og drikkenæringen og resten av verdikjeden for mat og drikke i Norge. Dette understøttes av NHOs konjunkturundersøkelse for tredje kvartal 2018 hva gjelder mat- og drikkeprodusentene (næringsmiddelindustri):

  • 24 prosent oppgir redusert lønnsomhet som følge av økte særavgifter i 2018.
  • 18 prosent sier de har tapt markedsandeler til grensehandelen.
  • 53 prosent planlegger ikke nye investeringer de neste to årene.

Reduserte investeringer og redusert lønnsomhet vil bidra til redusert sysselsetting og svekket konkurransekraft i næringsmiddelindustrien.

Et grensehandelsbarometer kan utvikles til å bli en plattform for felles kunnskapsbygging og forståelse av grensehandelen og virkningene av denne på konkurransekraften og lønnsomheten til produsentene av mat og drikke og varehandelen.

NHO Mat og Drikke anbefaler bl.a. at regjeringen følger det danske skatteministeriets jevnlige analyser av grensehandelen i arbeidet med et norsk barometer. I Danmark utgir myndighetene i dialog med næringsorganisasjonene jevnlig en grundig økonomisk analyse og redegjørelse for skatte- og avgiftspolitikken og hvordan den virker inn på grensehandelen mellom Danmark og Tyskland.

Publikasjonen har generelt skapt et høyere kunnskapsnivå, men også dannet grunnlag for Folketingets beslutninger om politikkomlegginger og avgiftsendringer på grensehandelsutsatte produkter. NHO Mat og Drikke mener at det norske grensehandelsbarometeret må få en tilsvarende rolle, og må baseres på åpne kilder med en troverdig og etterprøvbar metodikk, både på fysisk grensehandel og grensehandel i form av netthandel, som gjør at vi kan utvikle politikk og virkemidler som trekker økonomisk aktivitet og inntekter tilbake til Norge.

Konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet (kapitel 8.3)

Det skal være virksom konkurranse i hele verdikjeden for mat og drikke. Samtidig mener NHO Mat og Drikke at det norske dagligvaremarkedet er preget av tre markante særtrekk:

  • Høy konsentrasjon i dagligvareleddet.
  • De tre dagligvarekjedenes vertikale integrasjon inn i produksjons- og foredlingsleddet.
  • Fravær av uavhengige grossister.

Dette ble grundig drøftet av Stortinget i vårsesjonen 2018.

Lov om god handelsskikk

Stortinget ba 28. mai 2018 regjeringen legge frem et forslag til lov om god handelsskikk med tilsyn som innehar selvstendig beslutningskompetanse, men slik at tilsynsalternativer kunne utredes, med sikte på at en lov skulle tre i kraft i løpet av 2019. NHO Mat og Drikke imøteser lovforslaget som er varslet sendt på høring i løpet av første halvår 2019.

Prisdiskriminering/prisregulering

Stortinget ba videre regjeringen utrede tiltak som vil virke konkurransefremmende og legge til rette for nyetablering og fremme innovasjon i mat- og dagligvaremarkedet, blant annet forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører. Dette er kort omtalt i meldingen.

NHO Mat og Drikke mener fortsatt at en slik regulering vil være et drastisk inngrep i et marked som allerede preges av svekket konkurranse, og at det dermed også vil bidra til å svekke aktørenes muligheter til å finne effektive løsninger i markedet som igjen kommer forbrukerne til gode. Regjeringen har igangsatt en rekke utredninger for å følge opp Stortingets vedtak. NHO Mat og Drikke mener at regjeringen istedenfor prisreguleringer bør vurdere alternative tiltak som er bedre egnet til å sikre at konkurranse i mat- og dagligvaremarkedet fungerer til forbrukernes beste.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: