Høringsinnspill: Fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger av lav verdi

NHO Mat og Drikke støtter forslaget, og mener at en slik endring er i tråd med hensynene bak avgiftssystemet.

NHO Mat og Drikke viser til Finansdepartementets høringsnotat datert 6. juni 2019 vedrørende forslag om fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger av lav verdi (350-kronersgrensen). NHO Mat og Drikke støtter forslaget, og mener at en slik endring er i tråd med hensynene bak avgiftssystemet. Merverdiavgiften er en generell avgift på innenlands forbruk av varer og tjenester, og formålet er å skaffe staten inntekter. Dette tilsier at det også skal betales merverdiavgift for varer av mindre verdi som er sendt fra utlandet. Det er heller ingen hensyn bak særavgiftene på næringsmidler som tilsier at varer som netthandles til Norge skal være fritatt for disse avgiftene.

Den såkalte 350-kronersgrensen har siden den ble innført i 2015, medført en vesentlig konkurranseulempe for mat- og drikkenæringen i Norge. Næringen er eksponert for betydelig internasjonal konkurranse, og grensehandel og avgiftsfri netthandel bidrar til å svekke de norske aktørene på området. Derfor er det viktig at næringsmidler som importeres blir avgiftsbelagt på linje med norske varer.

1. Avvikling av 350-kronersgrensen

Fritaket under 350-kronersgrensen har gitt varer fra utlandet en konkurransemessig fordel. Dette har bidratt til å flytte omsetning og inntekter fra norske aktører til utenlandske nettsteder. Fjerning av 350-kronersgrensen vil likestille salg av varer fra utlandet med salg i Norge og vil gi norske mat- og drikkeprodusenter og dagligvarehandelen likeverdige rammevilkår med utenlandske produsenter og nettbutikker som tilbyr skreddersydde forsendelser av mat og drikke under 350 kroner.

Det føres ikke statistikk over netthandel under 350-kroner til Norge. Dette er en klar svakhet i Statistisk sentralbyrås grensehandelsstatistikk. Det er kjent fra media, resultatrapporteringer m.v. at flere nettbutikker som spesialiserer seg på å sende godteri og mineralvann til Norge i forpakninger på under 350 kroner, har hatt en kraftig økning i omsetning siden avgiftsunntaket ble innført. Det er også kjent at det har oppstått nye forretningsmodeller som spesialiserer seg på netthandel av ordinære dagligvarer i forsendelser under 350-kroner til Norge.

Grensehandelsalliansen, som består av Handel og Kontor i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NHO Service og Handel, Hovedorganisasjonen Virke og NHO Mat og Drikke, bad i 2018 Menon Economics AS vurdere virkningene på sysselsetting og inntekter til staten av 350-kronersgrensen.

Rapporten Fjerning av «350 kronersgrensen» for import til Norge av september 2018 anslo verdien av netthandel under 350 kroner per forsendelse fra utlandet til om lag 4,1 mrd. kroner i 2017. I rapporten la Menon til grunn at det ble innført 33 mill. pakker med verdi under 350 mill. kroner, med en gjennomsnittsverdi på 125 kroner per pakke.

Menons beregninger viser at staten vil kunne få økte inntekter fra merverdiavgift på i størrelsesorden 900 millioner kroner allerede i innføringsåret dersom 350-kronersgrensen fjernes. Beregningene baseres på et relativt lavt estimat for netthandelsimport av varer under 350 kroner på ca. 4 mrd. kroner i 2017. Basert på et forsiktig vekstanslag for vekst i netthandelen på 11,5 pst. vil provenyinntektene øke år for år og representere over 1,5 mrd. kroner i 2023. I tillegg kommer effektene av økt verdiskaping i Norge i form av skatter og avgifter på lønn og overskudd knyttet til den økte aktiviteten i norsk økonomi som en fjerning av grensen vil gi.

2. Særavgiftsbelagte produkter

Finansdepartementet foreslår videre å unnta privatimport av næringsmidler fra den forenklede fortollingsløsningen for varer under 350-kroner. NHO Mat og Drikke støtter dette forslaget av tre årsaker. Det vil for det første styrke kontrollen- og oversikten med privatimportert mat- og drikke fra utlandet. For det andre innføres da prinsippet om like avgifter på varer som produseres i Norge og på varer som netthandles til Norge, og for det tredje vil det være viktig bidrag til at den norske mat- og drikkenæringen får likeverdige rammevilkår som utenlandske aktører som via netthandel kan selge langtidsholdbare mat- og drikkeprodukter i det norske markedet.

I høringsnotatet peker Finansdepartementet på at et argument for å videreføre fritaket for særavgifter slik det er i dag er administrative hensyn. Samtidig viser departementet til at dagens fritak fra særavgifter på næringsmidler under 350 kroner har ført til en betydelig konkurranseulempe for norske aktører, siden de importerte varene hverken avgiftsbelegges i avsenderlandet eller i Norge. Departementet uttaler videre at dette har ført til en betydelig konkurranseulempe for norske næringsdrivende, fordi avgiftsnivået samlet med merverdiavgift og særavgifter er høyere enn for andre varer som kan importeres som småforsendelser.

NHO Mat og Drikke deler Finansdepartementets vurderinger. Hensynet til mat- og drikkenæringens konkurransekraft og statens provenyinntekter er viktigere enn isolerte administrative hensyn.

3. Avvikling av 350-kronersgrensen 1. januar 2020

350-kronersgrensen for avgiftsfri netthandel fra utlandet ble foreslått i statsbudsjettet for 2015. I høringsnotatet peker departementet selv på at den avgiftsfrie netthandelen har medført betydelige konkurranseulemper for norsk næringsliv. Mat- og drikkenæringen har på grunn av det høye avgiftsnivået, blitt spesielt rammet av disse konkurransevridningene. Det er derfor maktpåliggende av 350-kronersgrensen for avgiftsfri netthandel avvikles 1. januar 2020.

NHO Mat og Drikke viser ellers til Næringslivets Hovedorganisasjons uttalelse om Finansdepartementets forslag, og står gjerne til disposisjon for å utdype ovenstående vurderinger og synspunkter dersom Finansdepartementet ønsker dette.

Last ned høringsinnspillet i sin helhet (.pdf):

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: