Vedtekter for Norkorn

Publisert

ORGANISASJON FOR BYGDEMØLLER OG KORNSILOER(Vedtatt på årsmøtet 16.06.2001, 31.03.2006, 27.03.2008, 25.03.2009, 20.3.2013 og 19.5.2016))

 § 1 ORGANISASJON

Norkorn er en bransjeforening for norske kornsiloer og bygdemøller. Organisasjonens kontor er i Oslo.

Norkorn er tilsluttet NHO Mat og Drikke, landsforeningen for mat, drikke og bionæringer tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO.

§ 2 FORMÅL

Norkorns formål er å ivareta medlemmenes bransjepolitiske interesser, og derigjennom tjene norsk landbruk.

Norkorn kan påta seg garantiansvar for sine medlemmer.

§ 3 MEDLEMSKAP

Anlegg som tar imot salgskorn og/eller leiemalingskorn fra produsenter eller kjøper korn til formaling, og som er medlem i NHO Mat og Drikke, kan opptas som medlemmer etter godkjenning av styret.

Medlemskap i Norkorn medfører plikt til også å være medlem av NHO.

§ 4 UTMELDELSE OG EKSKLUSJON

Utmeldelse av Norkorn kan skje ved regnskapsårets utløp etter tre måneders forutgående varsel. Slik utmeldelse må sendes styret i rekommandert brev.

Medlemmer som ikke overholder vedtektene eller andre regler gitt av årsmøtet eller styret, eller forøvrig misligholder sine forpliktelser, kan ekskluderes av styret. Før vedtak om eksklusjon treffes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg. Medlemmet kan deretter anke styrets avgjørelse inn for årsmøtet.

Uttrådte eller ekskluderte medlemmer har ikke krav i organisasjonens formue eller krav på tilbakebetaling av innbetalt kontingent.

§ 5 ÅRSMØTET

Norkorns høyeste myndighet er årsmøtet.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15. juli, og skal kunngjøres minst seks uker på forhånd ved skriftlig varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling skjer med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Saker som ønskes realitetsbehandlet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende minst en måned før årsmøtet.

På årsmøtet behandles de saker som er nevnt i innkallingen.

Blant disse saker er:

  1. Valg av møteleder
  2. Opprop med godkjenning av utsendinger og fullmakter
  3. Årsmelding
  4. Årsregnskap og revisjonsberetning
  5. Valg av styrets leder og styremedlemmer
  6. Valg av varamedlemmer til styret
  7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og tillitsmenn
  8. Valg av ett medlem til Valgkomiteen
  9. Valg av revisor

Valg av leder og styremedlemmer skal være skriftlig.

På årsmøtet har hvert medlem én stemme.

Medlemmer som ikke er representert på årsmøtet kan stemme med fullmakt ved andre stemmeberettigede. Ingen kan stemme med mer enn en fullmakt. Skriftlig fullmakt skal være styret i hende før årsmøtets åpning.

Ved likt stemmetall er leders stemme avgjørende, unntatt ved valg, som i tilfelle avgjøres ved loddtrekning.

Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

§ 6 STYRET

Styret skal lede Norkorns virksomhet i samsvar med vedtektene og årsmøtets bestemmelser.

Styret består av 3 medlemmer med første og annen varamedlem som velges av årsmøtet med alminnelig flertall. Første varamedlem møter fast i styremøtene. Styret bør være sammensatt slik at de ulike medlemmenes interesser i størst mulig grad er representert.

Lederen velges av årsmøtet for et år om gangen ved særskilt valg. De øvrige velges for to år om gangen.

Styret velger selv nestleder innen sin midte.

Styret er ansvarlig for sekretariatets drift og foretar de nødvendige ansettelser.

Styret kan innen sin midte nedsette et arbeidsutvalg.

Styrevedtak fattes med flertallsvedtak. I særlig viktige saker skal styret fatte vedtak ved konsensus.

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.

Styret meddeler prokura. Organisasjonen forpliktes ved underskrift av styrets leder sammen med ett styremedlem.

§ 7 VALGKOMITÉ

En valgkomité foreslår kandidater til de valg årsmøtet skal foreta, og foreslår godtgjørelser til de tillitsvalgte.

Valgkomiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem. Funksjonstiden for medlemmene er tre år, og de kan ikke gjenvelges. Et medlem velges hvert år.

Valgkomiteens innstilling skal følge årsmøteinnkallingen.

§ 8 FINANSIERING

Medlemmene skal bidra til finansiering av organisasjonens virksomhet med kontingent for etterkommende år som fastsettes av årsmøtet.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 9 ADMINISTRASJON

NHO Mat og Drikkes administrasjon er sekretariat for Norkorn. Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke er ansvarlig også over­for Norkorns styre og er ansvarlig forret­nings­fører. Admini­strerende direktør kan i samråd med Norkorns styre utpeke i sin administrasjon en daglig leder til å forestå den daglige drift, forberede alle saker og foredra disse i styrets møter.

§ 10 ENDRING AV VEDTEKTER

Endring av vedtekter kan kun foretas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de møtende.

§ 11 OPPLØSNING

Oppløsning må vedtas på to ordinære årsmøter etter hverandre med 2/3 flertall av de møtende for å være gyldig.

Blir Norkorn oppløst, bestemmer årsmøtet hvordan det skal forholdes med eventuelle midler.

 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: