2022

Resultatet fra tariffoppgjøret i 2022 for tariffavtale 525 - jordbruks- og gartnerinæringen.

NB! All informasjon under gjelder for lønnsoppgjøret 2022.

NHO Mat og Drikke og FF ble enige om å nedsette to utvalg i tariffperioden; et utvalg som skal fokusere på muligheten for å legge til rette for et tre parts bransjeprogram for bekjempelse av useriøsitet og arbeidskriminalitet innen landbruket/grønn sektor, og et utvalg som bl.a. skal se på overenskomstens struktur.

I tillegg ble partene enige om blant annet følgende punkter:
• Et generelt tillegg til alle på 4,- kroner pr. time (virkning fra 1. april 2022)
• Et overenskomsttillegg til alle på 1,- kroner pr. time (virkning fra 1. april 2022)

 • Minstelønnssatsene i § 3.2.1 økes med 5,- kroner pr. time, inkl. det generelle tillegget på kr. 4,- og overenskomsttillegget på kr. 1,- (virkning fra vedtakelse)
 • Minstelønnssatsen for avløsere ble ytterligere justert på følgende måte:
  • Trinnet for 6 års ansiennitet økes med kr. 2,- pr. time
   (virkning fra vedtakelse)
  • Trinnet for 8 års ansiennitet økes med kr. 2,- pr. time
   (virkning fra vedtakelse)
 •  Lønn til fagarbeidere i § 3.2.2 økes med kr. 1,- fra kr. 13,- pr. time til kr. 14,- pr. time (virkning fra vedtakelse)
 • Matpengesatsen ved overtid i § 5-3 økes til kr. 96,- (virkning fra vedtakelse)

Av tekstmessige endringer kan nevnes at ansiennitetsberegningen i § 3.2.1 og § 3.5.3 ble ytterligere klargjort.

Den 23. juni 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Fellesforbundet om at forhandlingsresultatet på overenskomst 525 - Jordbruk og gartneri er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.  

Enighetsprotokollen kan du lese her.

Last ned nøkkeltall her.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Tore Bartnes, Innherred Landbrukstjenester SA
Frode Alfarnes, Norske Landbrukstenester

 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: