Nye innleieregler er vedtatt i Stortinget

Publisert

Bilder fra mat- og drikkeproduksjon - serie tatt i 2022. Foto: © Ilja C. Hendel for NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke mener de nye innstrammingene i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak vil ramme mange bedrifter. 16. desember vedtok Stortinget disse innstrammingene. Nå jobber Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke sammen med å få på plass en særregulering for jordbruket.

Stortingsvedtaket er i all hovedsak på linje med proposisjonen fra regjeringen, som ble lagt frem tidligere i år. De nye reglene vil tre i kraft 1. april 2023.
NHO-fellesskapet er sterkt imot de innstrammingene i muligheten for innleie som Stortinget nå har vedtatt, noe som har vært formidlet tydelig gjennom flere høringsrunder. Disse endringene vil ramme mange bedrifter hardt, og gjøre det vanskeligere å drive virksomhet i Norge i en situasjon som er krevende for mange bedrifter fra før.

Faste ansettelser skal være hovedregelen
NHO er opptatt av at vi skal ha et seriøst arbeidsliv der faste ansettelser er hovedregelen, og der arbeidstakere generelt har sterke rettigheter. Dette er det ingen uenighet om, og det er også i arbeidsgivernes interesse. Det sikrer lojale og kompetente arbeidstakere; noe som igjen bidrar til høy produktivitet. Samtidig er det nødvendig med andre tilknytningsformer for å imøtekomme et variabelt behov for arbeidskraft.

NHOs innvendinger:

  • Endringene er mangelfullt utredet, og det er ikke foretatt en samfunnsøkonomisk analyse av de samlede virkingene.
  • Kunnskapsgrunnlaget vi har om norsk arbeidsliv tilsier ikke så inngripende endringer som nå blir gjort. Ni av ti arbeidstakere er fast ansatt, og innleieandelen i Norge har samlet sett vært stabil lav over tid.
  • Innleie fra bemanningsforetak er et legitimt, praktisk og velregulert alternativ som løser midlertidige arbeidskraftbehov, og samtidig gir fast ansettelse med forutsigbarhet for de utleide arbeidstakerne.

Dette betyr regelendringene 
I tråd med proposisjonen fra regjeringen og innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen, innebærer vedtaket betydelige innstramminger i reglene om inn- og utleie fra bemanningsforetak:

  • Adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter, oppheves. Dette er i praksis et forbud mot innleie fra bemanningsforetak utover vikartilfellene for bedrifter som ikke har avtale om innleie med en fagforening med innstillingsrett.

  • For bedrifter som har et midlertidig behov for arbeidskraft, f.eks. ved sesong, og som ikke har avtale om innleie med tillitsvalgte i fagforening med innstillingsrett, vil det nå ikke være mulig å leie inn arbeidstakere. I disse tilfellene må bedriften selv gå til midlertidige ansettelser. (Se også avsnittet Særregulering for jordbruket)

  • Det er vedtatt en forskriftshjemmel som åpner for en avgrenset unntaksadgang for innleie av helsepersonell og rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse. I innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen ber flertallet også regjeringen om å vurdere hvorvidt event-/arrangementsbransjen har behov for et unntak om tidsbegrenset innleie.

  • Regjeringen varslet i proposisjonen også at departementet vil fastsette forskrift om forbud mot innleie fra bemanningsforetak i byggenæringen i Oslo-området. Lovendringene trer i kraft fra 1. april 2023, med overgangsordninger på tre måneder for inngåtte kontrakter.

Flertallet i arbeids- og sosialkomiteen begrunner regelendringene med et ønske om å styrke arbeidstakernes rettigheter og forventer, slik regjeringen også gir uttrykk for i proposisjonen til Stortinget, at innstrammingene i innleieadgangen skal medføre flere faste ansettelser. NHO mener likevel at faste ansettelser ikke er en bærekraftig bemanningsstrategi hvis behovet for arbeidskraften er midlertidig.

NHO frykter at arbeidsstyrken hos mange bedrifter nå i større grad må tilpasses ved stadige opp- og nedbemanninger eller permitteringer, eller mer bruk av midlertidige ansettelser. Det er vanskelig å se hvordan dette vil gi en bedre situasjon for de berørte arbeidstakerne sammenlignet med å være fast ansatt i et bemanningsforetak.

Behov for særregulering for jordbruket
NHO Mat og Drikke har både før og gjennom hele høringsprosessen vært tydelige på at det er behov for en særregulering for jordbruket slik at det sikres en velfungerende og effektiv avløserordning for norske bønder. I dette arbeidet har vi hatt et tett samarbeid med Norske Landbrukstenester og Fellesforbundet, og sammen med Fellesforbundet sendte vi en felles høringsuttalelse.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet uttrykte senere at de bl.a. i samarbeid med partene i arbeidslivet ville foreta en gjennomgang av regelverket, og Arbeids- og sosialkomiteen flertall uttrykte i innstillingen til Stortinget at de mener " (...) avløyserlag eid av gårdbrukerne som et felles foretak og benyttes av gårdbrukerne som eier avløyserlaget skal omfattes av egen særregulering for arbeid som faller inn under virkeområdet til allmenngjort tariffavtale for jordbruks- og gartnernæringene. Reguleringen bør ivareta regjeringens overordnede mål om å fremme faste ansettelser og et organisert arbeidsliv. Disse avløyserlaga som omfattes av særregulering skal ikke defineres som et bemanningsforetak. Disse medlemmene mener det er viktig å få gjennomført det omtalte utredningsarbeidet raskt slik at særregulering kan tre i kraft fra 1. juli 2023."

NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet sendte, med bakgrunn i disse uttalelsen, den 20. desember et brev (se under)  til Arbeids- og inkluderingsdepartementet hvor vi ba om et snarlig møte med departementet vedrørende gjennomgangen av eksisterende regelverk og utformingen av en slik særregulering.

Les NHO Mat og Drikke og Fellesforbundets brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet: 221220 Brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke.pdf
Se opptak av NHOs webinar om regelendringer (06.12.22)

Les mer 
Innleie av arbeidskraft (arbinn.no)
Skjerpa reglar for innleige (regjeringen.no)
Innstilling fra Arbeids- og sosialkomiteen (stortinget.no)

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: