Er det lov å jobbe om natten?

Skog i natt

Arbeid på to skift som legges mellom 06 og 24 regnes ikke som nattarbeid. Foto: eberhard grossgasteiger on Unsplash.

Arbeid mellom kl 21 på kvelden og 06 på morgenen regnes som nattarbeid etter arbeidsmiljøloven og er som utgangspunkt ikke lov. Det kan imidlertid være mange grunner til at en arbeidsgiver, eller arbeidstaker ønsker nattarbeid. Spørsmålet blir da om dette nattarbeidet likevel er tillatt.

Unntak i loven

Arbeidsmiljøloven § 10-11 som regulerer nattarbeid har flere unntak fra forbudet mot nattarbeid.

Arbeid på to skift som legges mellom 06 og 24 regnes ikke som nattarbeid. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan også inngå skriftlig avtale om at arbeidstaker, på eget initiativ, kan utføre arbeid mellom kl. 2100 og kl. 2300. Videre kan også arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte ved virksomhet som er bundet av tariffavtale skriftlig fastsette et annet tidsrom for nattarbeid på minst åtte timer som omfatter tiden mellom kl. 00 og kl. 06.

Ved virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte også inngå skriftlig avtale om nattarbeid dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette. I den forbindelse er det viktig å merke seg at det er krav om skriftlig avtale med de tillitsvalgte, og at de altså må være enige i behovet. Det må videre foreligge "et særlig og tidsavgrenset behov". Det vil altså ikke holde med en skriftlig avtale med de tillitsvalgte dersom behovet for nattarbeid er permanent. Det må dreie seg om spesielle forhold hvor det i kortere perioder oppstår behov for nattarbeid, for eksempel sesongmessige svingninger eller uventet arbeidspress.

Det viktigste og mest praktiske unntaket er imidlertid at nattarbeid er tillatt når "arbeidets art gjør det nødvendig". Vurderingen av om arbeidets art gjør nattarbeid nødvendig ligger nå til arbeidsgiver. Tidligere kunne det søkes Arbeidstilsynet om lov til å arbeide natt, men det er ikke lenger mulig. Når grunnlaget for å arbeide natt er at "arbeidets art gjør det nødvendig", er det verken nødvendig eller tilstrekkelig med enighet med de tillitsvalgte. Det er med andre ord arbeidsgiver som må vurdere om arbeidets art gjør nattarbeid nødvendig. Arbeidstilsynet kan imidlertid vurdere om arbeidsgivers vurdering er innenfor loven.

Hva slags arbeid er det nødvendig at utføres på natten?

Formålet med forbudet mot nattarbeid er å verne arbeidstakerne mot de helsemessige belastninger det er å arbeide om natten. Dette tilsier en relativt streng vurdering i forhold til når nattarbeid skal tillates. Samtidig må nattarbeid tillates i en viss grad for å ta hensyn til driften i virksomheten og samfunnets eller allmenhetens behov. Noen må kjøre nattog og sykehus må være bemannet om natten. Videre vil den samfunnsmessige utviklingen være av betydning. Vedlikehold som tidligere måtte utføres når det var stans i produksjonen kan nå kanskje gjennomføres på dagtid, samtidig som utviklingen i samfunnet gjør at stadig flere tjenester må være tilgjengelig døgnet rundt.

Tidligere hadde loven en oppramsing av mulige grunnlag for nattarbeid. Denne er tatt ut, men uten at det er ment å endre kravet i loven. Disse eksemplene fra den tidligere loven er derfor fremdeles relevante for vurderingen av "arbeidets art". Oppsummert kan man si at disse unntakene knyttet seg til: Arbeid som av driftstekniske grunner ikke kan avbrytes. Arbeid som måtte utføres på natten for å ikke hindre den vanlige driften, eksempelvis vedlikehold og reparasjoner. Arbeid som er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade. Vakthold. Tilsyn med og stell av dyr og planter. Transportvirksomhet. Arbeid i helsevesenet, politi, brann og tilsvarende samfunnsmessige oppgaver. Servering og produksjon av bakervarer.

En særlig problemstilling knytter seg til i hvilken grad økonomiske eller driftsmessige hensyn hos arbeidsgiver kan vektlegges ved vurderingen av om nattarbeid er nødvendig. Det kan både dreie seg om behovet for en effektiv utnyttelse av maskiner og annet utstyr eller ønsker eller krav fra kunder om åpnings- eller leveringstidspunkter som krever nattarbeid for å oppfylles. Det er trolig lettere å oppfylle kravet til nødvendighet dersom dette begrunnes i nødvendigheten for driften enn om dette begrunnes i rene økonomiske hensyn.

Fritak for nattarbeid

Selv om vilkårene for nattarbeid er oppfylt for virksomheten eller deler av denne, kan likevel den enkelte ansatte ha rett til fritak fra nattarbeid av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner, etter arbeidsmiljøloven § 10-2, dersom de har behov for det og fritaket kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

Arbeidstilsynet skriver om dette at: "Dersom det er en vesentlig ulempe for arbeidsgiver å gi arbeidstaker rett til fritak fra nattarbeid, må arbeidsgiver sannsynliggjøre dette. Ved spørsmål om overføring fra nattarbeid til dagarbeid vil et vesentlig moment være om det foreligger ledig dagarbeid som vedkommende er kvalifisert for i virksomheten. Videre må det også legges vekt på om arbeidsgiver av hensyn til de øvrige ansatte kan omdisponere arbeidsstokken. Regelen medfører ikke at arbeidsgiver har plikt til å opprette nye stillinger det ikke er behov for, eller å si opp andre arbeidstakere for å finne plass til nattarbeideren."

Få mer informasjon om arbeidstid, skift og turnus på Arbinn.no

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: