Høringssvar: Grunnrenteskatt på havbruk

Norske bedrifter behøver et forutsigbart skattesystem som gir balanse mellom finansiering av offentlig produserte velferdstjenester og næringslivets verdiskap, og som er tilpasset den internasjonale utviklingen og situasjonen i våre naboland.

NHO Mat og Drikke viser til Finansdepartementets høringsnotat datert 28. september 2022 vedrørende høring om grunnrenteskatt på havbruk.

Det er få eller ingen bedrifter som er representert av NHO Mat og Drikke som berøres direkte av forslaget om grunnrenteskatt på havbruk, og NHO Mat og Drikke har følgelig heller ingen kommentarer til dette som sådan. NHO Mat og Drikke mener samtidig at departementets forslag reiser enkelte spørsmål av betydning for et samlet norsk næringsliv som vi ønsker å kommentere.

Norske bedrifter behøver et forutsigbart skattesystem som gir balanse mellom finansiering av offentlig produserte velferdstjenester og næringslivets verdiskap, og som er tilpasset den internasjonale utviklingen og situasjonen i våre naboland. Det er uklokt å undervurdere skadevirkningene uventede, omfattende og omstridte omlegginger av skattesystemet har for Norges attraktivitet som vertsland for næringsvirksomhet og investeringer.

Departementet legger opp til å innføre et nytt skatteregime med tilbakevirkende kraft ved at den nye grunnrenteskatten på havbruk trer i kraft fra 1. januar 2023, altså før høringen av forslaget er gjennomført og vurdert og før Stortinget har fattet et endelig vedtak om utforming av skatten.

NHO Mat og Drikke mener det er kritikkverdig at det legges opp til at bedriftene som omfattes av omleggingen skal skattlegges etter et skatteregime som hverken er kjent eller vedtatt når skatteplikten inntreffer. Denne behandlingsformen vil uunngåelig også skape helt unødvendig usikkerhet for andre næringer og bedrifter, og svekker etter vår oppfatning Norge som vertsland for nye investeringer.

Begrunnelsen for at denne uheldige implementeringen av en ny skatt er valgt, synes å være knyttet til den krevende økonomiske situasjonen som følger av krigen i Ukraina, høye energi- og råvarepriser, m.v. All den stund det ikke er budsjettert med bokførte inntekter fra grunnrenteskatten i statsbudsjettet for 2023, er det vanskelig å forstå at hensynet til det finanspolitiske opplegget for inneværende år skulle tilsi at regjeringen fraviker ellers vanlige og aksepterte prinsipper om forutsigbarhet, konsekvensvurderinger og forsvarlige beslutningsprosesser.

NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem, som Finansdepartementet nå har sendt på høring, skal forutsetningsvis gi grunnlag for en helhetlig diskusjon om utformingen av skattesystemet.

Når regjeringen samtidig med at denne utredningen var i sluttfasen og før den har vært gjenstand for høring og politisk behandling, har valgt å fremme forslag om en omfattende skatteomlegging som innføres med tilbakevirkende kraft, undergraves ambisjonen om en helhetlig diskusjon om utformingen av det fremtidige skattesystemet. Fremgangsmåten forsterker samtidig den politiske risikoen ved næringsaktivitet og investeringer i Norge også for bedrifter som ikke er direkte berørt av departementets forslag i den foreliggende høringen.

NHO Mat og Drikke mener samlet sett at disse hensynene tilsier at den forslåtte grunnrenteskatten på havbruk ikke bør tre i kraft fra 1. januar 2023, men vurderes i sammenheng med NOU 2022:20 og i det minste slik at en skatteplikt ikke inntrer før utformingen og omfanget av denne er avklart og besluttet.

NHO Mat og Drikke viser for øvrig til høringsuttalelse fra Næringslivets Hovedorganisasjon.

 

Last ned høringssvaret i PDF-format

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: