Vedtekter for Skogbrukets Landsforening

Publisert

Vedtatt på den ordinære generalforsamling 28. februar 1994. Med endringer vedtatt 28. februar 2002, 28. april 2008, 9. juni 2017 og 18. juni 2019.

§ 1 Organisasjon

Skogbrukets Landsforening (SL) er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SLs kontoradresse er i Oslo.

SL er tilsluttet NHO Mat og Drikke, som er en Landsforening for mat-, drikke- og bionæringen og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

§ 2 Formål

Skogbrukets Landsforenings formål er å ivareta medlemmenes interesser som arbeidsgivere gjennom NHO Mat og Drikke og virke for gode og varige forhold mellom medlemsbedrift, de ansatte og deres organisasjoner.

§ 3 Medlemmer og medlemskapsbetingelser

1. Som medlemmer av Skogbrukets Landsforening kan opptas organisasjoner, selskap og personer som har tilknytning til skogbruket og som er medlem i NHO Mat og Drikke.

2. Hvis et medlem har flere eiendommer og/eller virksomheter som naturlig hører hjemme i SL, skal medlemskapet omfatte så vel morbedriften som alle datterbedrifter. Styret kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra denne regel.

3. Medlemskap i SL medfører plikt til også å være medlem av NHO, med de unntak denne foreningen vedtar.

§ 4 Årsmøtet

1. Årsmøtet er Skogbrukets Landsforenings høyeste myndighet og er åpent for alle medlemmer.

2. På årsmøtet har hvert medlem én stemme for inntil kr 999 i innbetalt kontingent, og deretter 1 stemmer pr påbegynt kr 1000 i innbetalt kontingent til NHO Mat og Drikke forrige kalenderår. Ikke møtende medlem kan la seg representere ved skriftlig fullmakt til annet møtende medlem. Dog kan ingen avgi stemme for flere enn 2 fraværende medlemmer

3. Årsmøtet ledes av styrets leder eller nestleder, såfremt ikke annen møteleder velges i møte

4. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av juni. Nærmere tidspunkt fastsettes av styret. Innkalling skal skje skriftlig med minst 2 ukers varsel til hvert enkelt medlem til oppgitt adresse. Når styret finner det nødvendig kan styret innkalle rådet med kortere varsel. Med innkallingen meddeles hvilke saker som foreligger til behandling.

Saker, som medlemmer vil ha inn for ordinært rådsmøte, må være styret i hende senest 1. februar.

5. Over forhandlingene i rådet føres protokoll, som undertegnes av møteleder sammen med to representanter utpekt av møtet.

6. Når styret finner det påkrevd eller det forlanges av et eller flere medlemmer som representerer minst 10 pst. av foreningens samlede stemmetall, kan ekstraordinært årsmøte innkalles skriftlig og ordinært med minst 14 dagers varsel.

§ 5 Ordinært årsmøte

Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende:

a. årsberetning

b. regnskap for foregående år

c. fastsettelse av eventuell kontingent eller serviceavgift

d. valg av styremedlemmer iht. § 6.

e. saker som styret forelegger rådsmøtet

§ 6 Styret

Styret består 3 medlemmer og sammensettes slik:

- Ett medlem oppnevnt av Norges Skogeierforbund som også er medlem av SL.

- Ett medlem oppnevnt av Norskog som også er medlem av SL.

- Ett medlem foreslått av styret og valgt av årsmøtet som også er medlem av SL.

Oppnevningsperioden er fra årsmøte til og med neste årsmøte. Det kan oppnevnes varamedlemmer for de oppnevnte styremedlemmene.

Styret konstituerer seg selv med styreleder og nestleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av dets medlemmer er til stede.

Avgjørelse treffes med alminnelig flertall. I tilfelle av stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. I tariffspørsmål kan bare styremedlemmer som representerer medlemmer med tariffavtale avgi stemme.

Styret behandler viktige saker og tar avgjørelse i disse med mindre de etter vedtektene hører inn under årsmøte. Styret forbereder alle saker som skal behandles i årsmøte.

Styret har ansvaret for en forsvarlig forvaltning av foreningens midler.

Styret er rådgivende for styret i NHO Mat og Drikke i arbeid med spørsmål knyttet til tarifforhold.

Skogbrukets Landsforening forpliktes ved underskrift av styreleder eller nestleder sammen med forretningsfører. Styret kan meddele prokura.

§ 7 Administrasjon

NHO Mat og Drikkes administrasjon er sekretariat for Skogbrukets Landsforening. Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke er ansvarlig også overfor SLs styre og er ansvarlig forretningsfører. Administrerende direktør kan i samråd med SLs styre utpeke i sin administrasjon, evt. leie inn en daglig leder til å forestå den daglige drift, forberede alle saker og foredra disse i styrets møter.

§ 8 Kontingent

1. Årsmøte kan fastsette at det skal innkreves en årlig kontingent eller serviceavgift for dekning av driften av Skogbrukets Landsforening. Kontingentens størrelse fastsettes i ordinært årsmøte for det påfølgende kalenderår. Kontingenten beregnes som en prosentsats på samme grunnlag som ordinær kontingent til NHO Mat og Landbruk, og innkreves sammen med denne.

2. For nyinnmeldte medlemmer kan styret fastsette kontingenten for det første året skjønnsmessig.

3. Medlem som i ett år ikke har betalt kontingent, kan av styret strykes som medlem av foreningen og kan ikke bli gjenopptatt før gjelden er betalt. Skyldig kontingent kan eventuelt innkreves rettslig.

§ 9 Utmeldelse av enkelt medlem

1. Ønsker et medlem å tre ut av NHO Mat og Drikke og NHO må det skje i henhold til NHO Mat og Drikkes vedtekter § 16 jfr. NHOs vedtekter § 14-1.

2. Ønsker et medlem å tre ut av SL, men fortsette som medlem i NHO Mat og Drikke må skriftlig utmeldelse sendes med 6 måneders varsel.

3. Overdragelse av medlemskap. Dersom en medlemsbedrift overdras til ny eier eller leier, fortsetter den som medlem av SL og NHO, med samme rettigheter og forpliktelser som før, med mindre NHO Mat og Drikkes styre og NHOs Hovedstyre bestemmer noe annet.

§ 10 Kollektiv utmeldelse

1. En kollektiv utmeldelse av Skogbrukets Landsforening og alle dens medlemmer fra NHO og NHO Mat og Drikke kan kun behandles på et ordinært årsmøte etter at forslag om dette er kunngjort for medlemmene 3 måneder i forveien. Utmeldelse vil måtte skje med de frister og bestemmelser som gjelder i NHOs vedtekter. En utmeldelse mottatt av NHO etter at gjeldende overenskomst er oppsagt, kan først gjøres effektiv etter at ny overenskomst er utløpt.

2. En kollektiv utmeldelse av SL og alle dens medlemmer fra NHO Mat og Drikke, for overgang til en annen landsforening eller omdanning til en egen landsforening kan kun behandles på et ordinært årsmøte etter at forslag om dette er kunngjort for medlemmene 3 måneder i forveien. Utmeldelse vil måtte skje med de frister og bestemmelser som gjelder i NHO Mat og Drikkes vedtekter.

§ 11 Eksklusjon

Medlem av Skogbrukets Landsforening som overtrer eller misligholder SLs vedtekter, NHO Mat og Drikkes vedtekter eller NHOs vedtekter kan i samsvar med NHO Mat og Drikkes vedtekter § 16, ekskluderes.

§ 12 Vedtektsendringer

Forandringer i eller tillegg til vedtektene kan kun besluttes i årsmøte – ordinært eller ekstraordinært – og forslag må bekjentgjøres for medlemmene minst 1 måned før dets avholdelse. Til gyldig beslutning kreves at minst 2/3 av det samlede stemmetall på årsmøtet er for forslaget.

§ 13 Oppløsning

Forslag om oppløsning av Skogbrukets Landsforening kan kun behandles i ordinært årsmøte etter at forslag om dette er kunngjort for medlemmene minst 3 måneder i forveien. Forslag om dette kan fremsettes av styret. Forlanger foreningens medlemmer oppløsning, må styret underrettes minst 4 måneder i forveien.

For at årsmøte skal kunne beslutte å oppløse foreningen, kreves at 3/4 av dens samlede stemmetall er representert. Til gyldig beslutning kreves at 3/4 av de tilstedeværende medlemmer stemmer for oppløsning, og at disse minst representerer 2/3 av samtlige medlemmers stemmetall.

Dersom det innkalte årsmøtet ikke er beslutningsdyktig etter foranstående bestemmelser, men beslutning om oppløsning som nevnt er fattet av de møtende, skal det straks med tre ukers varsel innkalles til nytt årsmøte for å behandle forslaget om oppløsning. Dette årsmøte er under alle omstendigheter beslutningsdyktig, men en beslutning om foreningens oppløsning er kun gyldig når den er vedtatt av minst 2/3 av de avgitte stemmer.

Ved oppløsning av Skogbrukets Landsforening skal foreningens oppsparte midler bindes i minst 3 år for å kunne overføres til en annen landsforening/arbeidsgiverforening, godkjent at det sist fungerende styre i SL. Hvis en slik landsforening ikke eksisterer innen denne tid, skal de da disponible midler anvendes til fremme av skogbruks-næringen etter nærmere bestemmelser av det sist fungerende styre i SL, eller gjenværende medlemmer av dette. For øvrig gjelder bestemmelsene i Stiftelseslovens kapittel 6.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: