VBF

Vin- og brennevinleverandørenes forening

Vedtekter for Vin- og brennevinleverandørenes forening

1. Navn

Foreningens navn er Vin- og brennevinleverandørenes forening, forkortet VBF.

2. Formål

VBFs formål er å arbeide for å fremme medlemmenes felles næringspolitiske interesser som gjelder omsetning av alkoholholdig drikk i Norge; å sikre medlemmene tilgang på likeverdige vilkår til det norske markedet for omsetning av alkoholholdig drikk slik dette er regulert i norsk lov; å sikre at mest mulig av alkoholforbruket i Norge foregår i lovlige, kontrollerte og ansvarlige former.

3. Medlemskap

Som medlem kan opptas norskregistrert selskap som er operativ, direkteforhandler til det norske markedet (primært Vinmonopolet og/eller horeca), og/eller produserer alkoholholdig drikk på det norske markedet og som tilfredsstiller myndighetenes krav for slik virksomhet.

Styret kan nekte å ta opp søker som styret mener kan skade VBFs anseelse eller formål, og det kan i vurderingen blant annet legges vekt på eventuelle verserende rettslige tvister med eksisterende medlemmer. Styret kan også beslutte å utsette behandlingen av søknaden inntil tvisten er endelig avklart.

Søknad om medlemskap avgjøres av styret med simpelt flertall etter innstilling fra generalsekretæren. Årsmøtet kan omgjøre styrets vedtak i medlemskapsspørsmål med 2/3 flertall.

Søknad om medlemskap skjer skriftlig.

Hvis det foreligger et konsernforhold mellom flere selskaper (jf. aksjelovens og allmennaksjelovens § 1-3) innenfor de næringsområder VBF dekker, skal medlemskapet omfatte alle selskapene i konsernet. Styret kan gjøre unntak fra denne regel.

Et medlem er et selskap som er etablert som selvstendig juridisk enhet. I et konsern med flere selskaper, vil hvert selskap ha et separat medlemskap. Et selskap med flere produksjonssteder eller avdelinger anses som et og samme selskap.

VBF og medlemmene står tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Drikke. VBFs medlemmer må være innmeldt i NHO-fellesskapet.

Ved utmelding opphører medlemskapet pr. 31.12. Selskaper som i løpet av kalenderåret ikke oppfyller kravene i punkt 3, første avsnitt, meldes automatisk ut ved årsskiftet.

Et enstemmig styre kan innstille personlige æresmedlemmer som årsmøtet skal godkjenne og utnevne. Som æresmedlem kan utnevnes person som har gjort seg særlig fortjent innen VBF, eller personer som har ytet særlig store bidrag til å fremme bransjens omdømme og rammebetingelser. Et æresmedlem har som sådan ikke stemmerett på årsmøtet.

4. Styret

Styret består av åtte medlemmer med 1. og 2. varamedlemmer. Styrets medlemmer og 1. og 2. varamedlemmer velges av årsmøtet for ett eller to år. Leder av produsentseksjonen har i tillegg ordinær styreplass. Styrets leder velges ved særskilt valg direkte av årsmøtet for 2 år. Styret velger selv en nestleder blant styremedlemmene for et år. Styrets leder, nestleder og generalsekretæren inngår i et arbeidsutvalg. Som medlem til styret kan kun ansatte hos medlemmer i VBF velges.

Dersom et styremedlem i funksjonsperioden ikke lenger er ansatt hos et medlem i VBF, plikter vedkommende å trekke seg fra styret og 1. varamedlem overtar. Styrets medlemmer bør ha arbeids- og bostedsadresse i Norge.
Gjenvalg kan finne sted. Styret fører protokoll over sine forhandlinger.
Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En styrebeslutning krever at flertallet av de møtende styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for.

5. Valgkomité

Innstilling til valg på leder, styre- og varamedlemmer, skal forberedes av en valgkomité som består av tre medlemmer og et varamedlem. Valgkomitéen velges av årsmøtet for ett år av gangen etter forslag fra styret.

Valgkomiteen bør ved forslag til valg av styre tilstrebe og balansere ulike eierskap, bedriftsstørrelse, kompetanse, kjønn og markedsforhold.

6. Generalsekretær

Styret kan ansette generalsekretær som skal forestå VBFs daglige drift.

7. Årsmøte

Årsmøtet skal holdes hvert år innen 30. juni. Alle som har betalt VBFs kontingent, har møte- og stemmerett på årsmøtet. Hvert medlem har én stemme.

Årsmøtet innkalles av styret med minst ti dagers skriftlig varsel. Innkallelsen skal inneholde agenda, styrets beretning, regnskap, valgkomiteens innstilling, forslag til kontingent og andre saker eller forslag som blir fremmet til avstemning.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/3 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Møter ikke dette antall, må nytt årsmøte innkalles med minst syv dagers skriftlig varsel. Dette årsmøtet er da beslutningsdyktig uten hensyn til antallet som møter.

Det er anledning til å bli representert i årsmøtet gjennom fullmakt.

Årsmøtet kan utsettes dersom det ikke kan gjennomføres på ordinær måte. Årsmøtet kan avholdes elektronisk.

8. Ekstraordinært årsmøte

Styret kan ved 2/3 flertall beslutte å innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Tilsvarende skal ekstraordinært årsmøte innkalles dersom det fremmes skriftlig krav om dette til styret fra minst halvparten av VBFs medlemmer.

Punkt 7 gjelder tilsvarende så langt det passer for slikt ekstraordinært årsmøte.

9. Kontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Styret kan beslutte en minstekontingent. Medlemmer som ikke rapporterer omsetning i henhold til de frister som hvert år settes for rapportering, kan bli ilagt 10 % økning på foregående års serviceavgift. Årsmøtet kan gi styret fullmakt til å etterinnkalle kontingent til dekning av VBFs utgifter for arbeid styret anser nødvendig for å sikre medlemmenes interesser. Medlemskapet er ikke gyldig før forfalt kontingent er betalt. Alle medlemmer pr. 1.8. er forpliktet til å betale kontingenten for det kommende året.

10. Forpliktelser

Medlemmene plikter å overholde VBFs vedtekter og å rette seg etter de vedtak som styret og årsmøtet treffer; å overholde de bestemmelser som til enhver tid gjelder for norsk alkoholomsetning og for utøvelse av næringsvirksomhet ellers; å overholde VBFs etiske retningslinjer og opptre på en måte som ikke skader VBFs eller medlemmenes interesser eller anseelse.

11. Brudd på forpliktelser

Hvis et medlem overtrer eller handler i strid med de plikter som påhviler medlemmet etter disse vedtekter, herunder etisk regelverk, har styret adgang til å tildele vedkommende en advarsel eller reprimande, eller vedta eksklusjon i samsvar med punkt 12 ved alvorlige og/eller gjentatte overtredelser.

12. Eksklusjon

Eksklusjon besluttes av styret med 2/3 flertall. Et medlem som er blitt ekskludert, kan klage beslutningen inn for årsmøtet. Årsmøtet kan omgjøre styrets beslutning med 2/3 flertall blant de møtende medlemmer på VBFs ordinære årsmøte.

13. Vedtektsendringer

VBFs vedtekter kan endres med 2/3 flertall blant de møtende medlemmer på VBFs ordinære årsmøte. Dersom et medlem vil foreslå endring av vedtektene for årsmøtet, må dette være sendt skriftlig til styret innen 15. april. Ellers må forslag til vedtektsendring fremgå av årsmøteinnkallingen for å kunne bli vedtatt.

14. Oppløsning

Beslutning om å oppløse VBF kan treffes etter de samme regler som gjelder for endring av VBFs vedtekter, men da slik at beslutningen krever tilslutning av halvparten av VBFs medlemmer. Dersom mindre enn halvparten av medlemmene møter på årsmøtet som er innkalt for å behandle forslag om oppløsning av VBF, kan det innkalles til nytt årsmøte. Beslutning om oppløsning kan da treffes med 4/5 flertall blant de møtende medlemmene.

Dersom VBF besluttes oppløst, skal VBFs midler tilbakeføres medlemmene etter samme fordelingsnøkkel som siste års kontingentinngang etter at alle forpliktelser er gjort opp.

* * *

Revidert på årsmøtene i 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023 og 2024

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: