Arbeidstilsynets satsingsområder 2018 - 2019

Fagartikkel, HMS

Publisert

Diverse maskiner som benyttes i brygging av drikkvarer.

Ikke varslet tilsyn er en av metodene Arbeidstilsynet benytter. Metoden benyttes særlig ved mistanke om sosial dumping og gjennomgang av maskiner, tekniske installasjoner, utstyr eller lignende. (Illustrasjonsfoto)

Denne artikkelen tar for seg hvilke satsingsområder Arbeidstilsynet har i perioden 2018 - 2019 og hva det innebærer for bedriftene innenfor NHO Mat og Drikkes område.

Dette er en dybdeartikkel laget for deg som vil lære mer om tilsyn og være godt forberedt når tilsynet eventuelt kommer på besøk. Artikkelen kan brukes som et verktøy der du kan klikke deg inn på de delene som er mest aktuelle for din bedrift, eller du kan lese den i sin helhet. Har du spørsmål om tilsyn kan du kontakte NHO Mat og Drikkes advokater. 

Innhold:

Råd og tips når tilsynet kommer på besøk

Varslet tilsyn

Ikke varslet tilsyn

Reaksjoner

Varsel om pålegg

Pålegg

Tvangsmulkt

Utsettelse

Overtredelsesgebyr

Følgende næringer innenfor NHO Mat og Drikkes område er omfattet:

Temaene er:

  • Forebygging av arbeidsskader og arbeidsulykker
  • Forebygging av helseskadelig eksponering av støy, støv, kjemiske stoffer
  • Forebygging av muskel- og skjelettplager
  • Forebygging av useriøsitet

For kjøttindustrien er hovedtemaet ergonomi. I tillegg til melstøv er ergonomi også et viktig tema i baker- og konditorbransjen. Dette er næringer hvor det er dokumentert høy risiko for muskel- og skjelettplager som relaterer seg blant annet til ugunstige arbeidsstillinger og tunge løft.

For fjørfehold og eggproduksjon er forebygging av luftveislidelser hovedtema.

(Tilbake til toppen)

For bemanningsbyråene er lønns- og arbeidsvilkår det viktigste temaet.

De fleste tilsynene skal være varslet på forhånd. Noen tilsyn vil være aksjonspreget og uanmeldte. Uanmeldte tilsyn er særlig aktuelt når det gjelder industriens maskinpark og utstyr, hvor man vil gjennomgå virksomhetenes rutiner for vedlikehold, reparasjon, rengjøring og opplæring av ansatte.

(Tilbake til toppen)

Arbeidstilsynet har som mål å øke bruken av overtredelsesgebyr. Særlig for de tilfellene hvor det avdekkes at vern er fjernet på maskiner med bevegelige deler.

Arbeidstilsynet skal i perioden øke sin veiledningsaktivitet gjennom kunnskapsformidling og samarbeid med partene i arbeidslivet og bransjeorganisasjonene i næringen.

NHO Mat og Drikke og aktuelle bransjeorganisasjoner viderefører samarbeidet med Arbeidstilsynet som ble etablert for noen år siden. Vi har jevnlig møter med tilsynet hvor blant annet tiltak og aktiviteter er viktige temaer. Arbeidstilsynet vil i perioden delta på aktuelle bransjeseminarer, arrangementer og andre aktuelle arenaer.

Noen viktige og gode råd når Arbeidstilsynet kommer på tilsyn

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og dens forskrifter, blir overholdt. Det er inspektører ved det lokale Arbeidstilsynet som utfører slike tilsyn.

Varslet tilsyn

Det vanligste er at Arbeidstilsynet kommer på et såkalt "varslet tilsyn". Det vil si at virksomheten mottar et brev hvor det fremkommer at Arbeidstilsynet vil foreta en inspeksjon/tilsyn på bedriften. Brevet skal informere om hva Arbeidstilsynet ønsker å se og hva slags dokumentasjon bedriften skal fremlegge for Arbeidstilsynet ved tilsynet. Vi anbefaler at aktuell dokumentasjon er lett tilgjengelig, som for eksempel arbeidsavtaler, overtidslister, internkontrollsystemet, opplæringsplaner av de ansatte, verneombud og lignende.

Under tilsynet har arbeidsgiver og verneombud rett til å være tilstede. Dersom tidspunktet for varslet tilsyn ikke passer bedriften, bør bedriften snarest skriftlig informere Arbeidstilsynet. Bedriften bør foreslå en ny dato for tilsyn og begrunne utsettelsen. Vi anbefaler at daglig ledere/fabrikkledelsen eller andre i ledelsen alltid er tilstede ved inspeksjonen.

Inspeksjonen avsluttes med et møte, hvor Arbeidstilsynet gjennomgår bedriftens fremlagte dokumentasjon, ref. Arbeidstilsynets brev. I tillegg vil inspektøren gi en muntlig tilbakemelding etter tilsynet og gjennomgå det vedkommende eventuelt har funnet av brudd. Dersom det er et eller flere forhold som ikke tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav, skal Arbeidstilsynet forklare hvorfor det er en mangel og hvordan det kan rettes opp.

(Tilbake til toppen)

Er det forhold som er enkle å rette på, kan Arbeidstilsynet i møte be bedriften rette opp forholdet og senere oversende dokumentasjon på at det er gjort.

Arbeidstilsynet skal gi en skriftlig rapport til arbeidsgiver om resultatet av kontrollen med kopi til verneombudet og eventuelt bedriftshelsetjenesten.

Ikke varslet tilsyn

Slike tilsyn benyttes som oftest ved mistanke om sosial dumping og gjennomgang av maskiner, tekniske installasjoner, utstyr eller lignende. Ved slike tilsyn skal Arbeidstilsynet, dersom det er praktisk mulig, ta kontakt med arbeidsgiver og verneombudet. Det er viktig at de ansatte er kjent med mulighetene for slike tilsyn og at arbeidsgiver og verneombudet skal være tilstede.

Reaksjoner

Varsel om pålegg

Dersom Arbeidstilsynet under inspeksjonen finner (alvorlige eller mange) brudd på regelverket, vil Arbeidstilsynet skriftlig varsle virksomheten om pålegg; "Varsel om pålegg".

I dette varslet vil bedriften alltid få en frist til å rette opp forholdet i henhold til arbeidsmiljølovens regler. Det er derfor viktig for bedriften å rette opp avvik (brudd på regelverk) så raskt som mulig.

Dersom bedriften innen fristen skriftlig dokumenterer at mangelen er rettet opp vil Arbeidstilsynet skriftlig bekrefte at pålegget er "lukket" - pålegget er oppfylt.

Mener bedriften at varselet om pålegg er feil, for eksempel at det ikke foreligger noe brudd på regelverket, har bedriften tre-3-uker til å klage på varselet.

(Tilbake til toppen)

Pålegg

Hvis bedriften ikke retter opp mangelen innen den frist som er satt i "varsel om pålegg", vil bedriften få et skriftlig pålegg om å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å tilfredsstille kravene i regelverket. Det vil bli satt en frist for gjennomføring av pålegget.

Tvangsmulkt

Hvis en virksomhet ikke gjennomfører Arbeidstilsynet sine pålegg innen fristen, vil Arbeidstilsynet varsle om vedtak for tvangsmulkt for hvert brudd. Det vil samtidig gis en frist for tilbakemelding/kommentarer. Hvis bedriften fortsatt ikke gjennomfører påleggene vil det løpe en tvangsmulkt pr. virkedag fra fristens utløp inntil pålegget er dokumentert oppfylt.

Utsettelse

Er bedriften av den oppfatning at de trenger noe mer tid på å rette opp mangelen og/eller innhente korrekt dokumentasjon, er det viktig at bedriften snarest skriftlig ber om en utsettelse av et eventuelt pålegg. Det må gjøres i god tid innen den fristen som er satt for "varsel om pålegg" og bedriften må begrunne utsettelsen. Det samme gjelder varslet vedtak om tvangsmulkt.

(Tilbake til toppen)

Overtredelsesgebyr

Arbeidstilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr, som er en straffeliknende sanksjon. Et slikt gebyr brukes i praksis ved alvorlige og gjentagende brudd på arbeidsmiljølovens regelverk. Overtredingsgebyret kan ikke settes høyere enn 15 gangar grunnbeløpet i folketrygda.

For mer generell informasjon om tilsyn, se Arbinn.nho.no 

Se også Arbeidstilsynets nettsider for gjennomføring av en landsdekkende risikoaksjon

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: