NHO Mat og Drikke

Innhold

Innspill statsbudsjettet 2019, Nærings- og fiskeridepartementet

Et av hovedpunktene i dette innspillet er at mat- og drikkeindustrien skal prioriteres høyere i Bionærprogrammet.

Hovedpunkter:

  • Øke bevilgningene til forskning på mat over Statsbudsjettet, Programområde 17.20 - Kap. 920 post 50
  • Avsette 20 mill. kroner til etablering av et nytt forskningsprogram rettet mot prosjekter i skjæringspunktet mellom forskning og utvikling i mat- og drikkeindustrien.
  • Prioritere mat- og drikkeindustrien høyere i Bionærprogrammet.

Forskning og innovasjon - Programområde 17.20, kap. 920, post 50, samt Landbruks- og matdepartementets programområde 15.20, kap. 1137, post 50-53

Styrke forskningen på mat

Høy forskningsaktivitet er en forutsetning for å opprettholde og styrke konkurranseevnen i mat- og drikkeindustrien. Derfor ber vi Regjeringen fortsatt øke bevilgningene til forskning på mat over Statsbudsjettet, Programområde 17.20, kap. 920, post 50. NHO Mat og Drikke ber også om at det opprettes et nytt forskningsprogram for mat- og drikkeindustrien.

Det er fem hovedgrunner til dette:
  • Bedre folkehelse: Mat- og drikkeindustrien forventes å skulle bidra til å bedre folkehelsen gjennom nye produkter og reformuleringer av eksisterende produkter. Dette krever i mange tilfeller forskning.
  • Internasjonal konkurranseevne: Mat- og drikkeindustrien sysselsetter nesten 50 000 og er, som Norges nest største industri, en betydelig bidragsyter til velferdssamfunnet. Skal konkurranseevnen styrkes krever det mer forskning på mat.
  • Bærekraftig produksjon: Mat- og drikkeindustrien skal bidra til bærekraftig produksjon av mat. Skal vi utvikle nye måter å produsere mat på som er enda mer bærekraftig enn i dag, krever det mer forskning.
  • Små bedrifter, høy risiko: Forskning er alltid forbundet med risiko. For små- og mellomstore bedrifter med knappe marginer kan forskning kun ved hjelp av egne midler være forbundet med for stor risiko. Det er ingen garanti for at et nytt produkt, med en ny og sunnere profil i tråd med det myndighetene etterlyser, overlever i et ekstremt tøft marked. Et styrket bidrag gjennom offentlige forskningsprogrammer vil gi større innovasjonskraft blant små og mellomstore bedrifter.
  • Forskningsumoden industri med mange små- og mellomstore bedrifter: Forskning på mat i Norge må skje i et samarbeid mellom bedrifter, forskningsinstitutter og universitetsmiljøer. De aller fleste bedrifter er for små til å ha egne forskningsavdelinger, og de er i mange tilfeller så små at forsknings- og utviklingskompetansen er lav. Norge skal ha høye ambisjoner for matproduksjonen. Vi ønsker matproduksjon i verdensklasse, da må vi også ha forskningsmiljø i verdensklasse. Myndighetene må hegne om og støtte opp under forskningsmiljøene på mat i Ås og Trondheim.
Etablere nytt forskningsprogram for anvendt forskning

NHO Mat og Drikke ønsker et nytt forskningsprogram som sørger for økt mulighet for støtte til anvendt forskning som kan bringe forskningsresultater over i konkrete løsninger; innovasjoner og økt konkurransekraft. Et slikt program må ha lavere krav til forskningshøyde, mulighet for "raske" midler og enklere søknadsprosedyrer.

NHO Mat og Drikke mener det er behov for et forskningsprogram hvor prosjektene man jobber med i langt større grad er knyttet til problemstillinger industrien har identifisert, og som kan løse konkret(e) utfordring(er) og da gi rom for nye innovasjoner og løsninger som igjen vil bidra til verdiskaping og sikring av norske arbeidsplasser.

I dag bruker industrien primært sine ressurser på "ordinær" produktutvikling, og forskningsmidlene går til tunge forskningsprosjekter drevet/initiert av forskere, og som går over svært mange år. Det et stort behov for å dekke gapet i midten - de problemstillinger som går utover ordinær produktutvikling, men som kanskje ikke oppfattes som tunge nok for å kvalifisere til et stort forskningsprosjekt.

Vi ber om at 20 millioner kroner settes av til dette forskningsprogrammet over LMDs budsjett.

Bionærprogrammet

Mat- og drikkeindustrien må få høyere prioritet i Bionærprogrammet. I dag er det vanskelig for mat- og drikkebedrifter å få støtte til prosjekter over programmet. Vi ber departementet om å gi klare retningslinjer til programmet om at forskning på mat må prioriteres.

Med bakgrunn i disse hovedpunktene, ber vi om at forskningsmidlene, særlig rettet inn mot mat- og drikkeindustrien økes i budsjettet for 2016. Vi ber også om at NFD støtter økt satsning på forskning på mat i LMDs budsjett Programområde 15.20, kap. 1137, post 50-53.

Last ned innspillet i .pdf-format:

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: