NHO Mat og Drikke

Innhold

Innspill statsbudsjettet 2019, Landbruks- og matdepartementet

Et av hovedpunktene i dette innspillet er ønsket om at det avsettes 20 millioner kroner til etablering av et nytt forskningsprogram rettet mot prosjekter i skjæringspunktet mellom forskning og utvikling i mat- og drikkeindustrien.

Hovedpunkter:

  • Avsette 20 mill. kroner til etablering av et nytt forskningsprogram rettet mot prosjekter i skjæringspunktet mellom forskning og utvikling i mat- og drikkeindustrien.
  • Etablere en enhet som kan bistå mindre bedrifter i behovsdefinering og hjelpe bedriften fra søknadsskriving til implementering av FoU-resultater.
  • Etablere en enhet i Innovasjon Norge for rådgivning om eksport av mat til ulike markeder, herunder rådgivning om ulike markeders krav til mattrygghet, kvalitet, merking og dokumentasjon, i Innovasjon Norge.
  • Mattilsynets budsjett er redusert for 2018. Tilsynet må i budsjettet for 2019 sikres tilstrekkelig med ressurser slik at bl.a. fastsettelse av regelverk, veiledning og tilsyn med aktørene i verdikjeden kan ivaretas bedre.

Forskning og innovasjon - Programområde 15.20, kap. 1137, post 50-53

Forskning og innovasjon

Høy forskingsaktivitet er en forutsetning for å opprettholde og styrke konkurranseevnen i mat- og drikkeindustrien. I statsbudsjettet for 2018 skriver departementet da også at "Forsking skal bidra til auka verdiskaping i landbruks- og matsektoren".

NHO Mat- og Drikke har overlevert en rapport til LMD om hvordan man skal øke forsknings- og utviklingsaktivitetene i mat og drikkenæringen.

Ett av de viktigste tiltakene som foreslås er å etablere en enhet som kan bistå mindre bedrifter i behovsdefinering og hjelpe bedriften fra søknadsskriving til implementering av FoU-resultater. Vi ber om at det settes av midler til drift av en slik enhet i statsbudsjettet 2019.

NHO Mat og Drikke gjentar også tidligere anmodning om at det settes av midler til etablering av et nytt forskningsprogram, som ivaretar behovet for midler til prosjekter i skjæringspunktet mellom forskning og utvikling. Det er behov for et program med løpende søknads- og innvilgelse, der saksbehandlingen er raskere enn det som er mulig i Bionærprogrammet. Programmet må gi økt mulighet til støtte til anvendt forskning som kan bringe forskningsresultater over i konkrete løsninger; innovasjoner og økt konkurransekraft. Et slikt program må ha lavere krav til forskningshøyde, mulighet for "raske" midler og enklere søknadsprosedyrer.

NHO Mat og Drikke mener forskningsprogrammet og prosjektene som støttes i langt større grad må knyttes til problemstillinger industrien har identifisert, og som kan løse konkret(e) utfordring(er) og da gi rom for nye innovasjoner og løsninger, som igjen vil bidra til verdiskaping og sikring av norske arbeidsplasser.

I dag bruker industrien primært sine ressurser på "ordinær" produktutvikling, og forskningsmidlene går til tunge forskningsprosjekter drevet/initiert av forskere, og som går over svært mange år. Det et stort behov for å dekke gapet i midten - de problemstillinger som går utover ordinær produktutvikling, men som kanskje ikke oppfattes som tunge nok for å kvalifisere til et stort forskningsprosjekt.

Vi ber derfor Regjeringen øke bevilgningene til forskning på mat over Statsbudsjettet, Programområde 15.20 – Kap. 1137 post 50-53, med 20 millioner til et slikt program.

Eksporttiltak - Programområde 17.20, kap 2421, post 74

Importen av mat til Norge er sterkt økende. Tapte markedsandeler hjemme må erstattes gjennom eksport av norskprodusert mat. Samtidig fases eksportstøtten ut. Det er vesentlig at regjeringen iverksetter tiltak som legger til rette for at mat- og drikkenæringen kan øke eksporten av ferdigvarer. Det er ikke tilstrekkelig å legge dette under Lokalmatprogrammet.

Innovasjon Norge har flere gode generelle virkemidler, men her kreves det mer målrettet innsats. Eksport av mat gir utfordringer som er annerledes enn for industriprodukter. Sverige har ved en planmessig innsats de siste årene økt sin eksport av mat kraftig. NHO Mat og Drikke har pekt på de tiltakene Sverige har gjennomført i samarbeid mellom Jordbruksverket, Exportrådet og matindustrien, og mener at en tilsvarende målrettet innsats må etableres i Norge.

NHO Mat og Drikke ber derfor om at det settes av midler til en egen enhet for rådgivning om eksport av mat til ulike markeder, herunder rådgivning om ulike markeders krav til mattrygghet, kvalitet, merking og dokumentasjon, i Innovasjon Norge. Det bør også etableres støtte til deltakelse på store matmesser som Anuga og SIAL i tillegg til Grüne Woche.

Mattilsynet - Programområde 15.10, kap. 1115, post 01

I arbeidet med å sikre trygg mat er mat- og drikkenæringen avhengig av et kompetent og effektivt Mattilsyn. Blant Mattilsynets oppgaver er fastsettelse av regelverk, veiledning og tilsyn med aktørene i verdikjeden. Det er også vesentlig at Mattilsynet har tilstrekkelig med kompetanse og ressurser til effektiv kommunikasjon og rask behandling av klager – dette av hensyn til matindustriens omdømme og konkurransekraft.

Budsjettet til Mattilsynet er redusert i 2018. Vi ber om at departementet i 2019 sikrer at Mattilsynet har tilstrekkelig med ressurser slik at oppgavene nevnt over i større grad kan ivaretas på en god og effektiv måte.

Last ned innspillet i .pdf-format:

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: