NHO Mat og Drikke

Innhold

Innspill statsbudsjettet 2019, Helse- og omsorgsdepartementet

Et av hovedpunktene i dette innspillet er at myndighetene må gjenopprette tilliten mellom partene i Intensjonsavtalen og sørge for at forpliktelsen om tilstrekkelige ressurser til måling av måloppnåelse og folkeopplysningstiltak ivaretas.

Hovedpunkter:

  • Myndighetene må gjenopprette tilliten mellom partene i Intensjonsavtalen og sørge for at forpliktelsen om tilstrekkelige ressurser til måling av måloppnåelse og folkeopplysningstiltak ivaretas.
  • Forskning på sammenhenger mellom kosthold og helse må styrkes.
  • Mattilsynet må ha tilstrekkelig med ressurser til å kunne gi økt informasjon og veiledning rundt regelverk, kortere behandlingstid for klager og et tettere samarbeid med matvarebransjen.

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold – Programområde 10.10 Folkehelse mv., kap. 714, post 21

"Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold", som ble undertegnet 6. desember 2016, representerer et viktig skritt i retning av et mer kraftfullt, helhetlig og langsiktig samarbeid mellom myndighetene, mat- og drikkeprodusentene og dagligvarehandelen. Per i dag har over 70 aktører fra matvarebransjen sluttet seg til avtalen og de nødvendige strukturene for samarbeidet er etablert. Det er satt ambisiøse og klare mål som skal nås innen 2021 innen reduksjon av salt, mettet fett og sukker, samt mål for å øke inntaket av frukt, bær, grove kornvarer og fisk.

For å nå målene er det vesentlig at alle parter bidrar for å oppnå disse i fellesskap og at samarbeidet er preget av gjensidig tillit, noe som er svekket gjennom endringene i særavgifter for 2018. En forutsetning for et stabilt, videre arbeid med Intensjonsavtalen er at tilliten gjenopprettes og at departementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har de midler som skal til for å kunne oppfylle sine forpliktelser i avtalen:

  • Overvåke befolkningens kosthold.
  • Innhente data for å kunne evaluere denne avtalens måloppnåelse og arbeide for at det gjennomføres jevnlige representative kostholdsundersøkelser.
  • Arbeide med systematiske tiltak som fremmer folkehelsen generelt og øker andelen i befolkningen som har et kosthold som er i tråd med de nasjonale kostholdsrådene. Barn og unge skal ha et særlig fokus.
  • Rapportere til koordineringsgruppen om aktiviteter og overordnet måloppnåelse.
  • Påvirke forbruker gjennom kommunikasjon og iverksette andre systematiske tiltak som gjør det lettere å ta sunne valg.
Monitorering

Ved inngåelse av intensjonsavtalen lå det til grunn at måloppnåelsen skulle følges opp gjennom en forbrukerundersøkelse utført av Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2017 og sammenlignes med tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i 2012. Ettersom SSB har besluttet at undersøkelsen i 2017 likevel ikke skal gjennomføres, må det etableres alternative, egnede metoder for å monitorere utvikling på områdene der det skal oppnås resultater.

Det er en forutsetning at ny, omforent metode har tallgrunnlag som kan sammenlignes med forbrukerundersøkelsen i 2012 og kan videreføres frem til avslutning av avtaleperioden i 2021, slik at de oppnådde resultatene er representative og at utvikling og resultater kan følges. En alternativ metode for forbrukerundersøkelse fra SSB må komme i tillegg til den årlige oppfølgingen av matforsyningsdata gjennom undersøkelsen "Utviklingen i norsk kosthold".

Det må sikres at det bevilges tilstrekkelig med midler til at samtlige forpliktelser til monitorering av måloppnåelse som lå til grunn for Intensjonsavtalen ved inngåelsen i 2016 også kan ivaretas i 2019.

Matvaretabellen

Tabellen er et viktig verktøy for måling av utviklingen da den angir kilder til næringsstoffer i hver enkelt matvare, som eksempelvis innhold av sukker, salt, fett og fiber. Det må fortsatt bevilges penger til denne.

Markedsføring

Kommunikasjon til forbruker er vesentlig for å endre holdninger og adferd i retning av sunnere matvalg. Industrien kan endre innhold av salt, sukker og mettet fett i eksisterende produkter og også tilby nye produkter med bedret sammensetning, men det hjelper ikke dersom forbrukeren ikke ønsker å kjøpe disse i tilstrekkelig grad og dermed ikke opprettholder listing hos matvarekjedene. Det er også vesentlig å unngå at forbrukeren selv velger å sukre og salte produktene før disse spises.

Midlene til markedsføringstiltak fra Helsedirektoratet har blitt redusert fra 2017 til 2018. For 2019 ber vi om at bevilgingene til markedsføringstiltak økes og at en større andel av disse forbeholdes kommunikasjon om kosthold og levevaner.

Programområde Kunnskap og kompetanse 10.80, kap. 780 Forskning, post 50

I avtalen heter det at myndighetene har et særskilt ansvar for å ha en dialog og samhandling med andre relevante myndigheter og Forskningsrådet knyttet til målene i Intensjonsavtalen. I denne sammenheng vil NHO Mat og Drikke be om at forskningsinnsatsen på matområdet styrkes i 2019 og at det avsettes tilstrekkelig midler til det økte forskningsbehovet på sammenhengen mellom kosthold og helse.

Mattilsynet – under Landbruk- og matdepartementets Programområde 15.10 Matpolitikk, kap. 1115 Mattilsynet, post 01

I arbeidet med å sikre trygg mat er mat- og drikkenæringen avhengig av et kompetent og effektivt Mattilsyn. Blant Mattilsynets oppgaver er fastsettelse av regelverk, veiledning og tilsyn med aktørene i verdikjeden. Det er også vesentlig at Mattilsynet har tilstrekkelig med kompetanse og ressurser til effektiv kommunikasjon og rask behandling av klager – dette av hensyn til matindustriens omdømme og konkurransekraft.

Vi ser at budsjettet til Mattilsynet er redusert i 2018. Vi ber om at HOD ber LMD om at det i 2019 sikres at Mattilsynet har tilstrekkelig med ressurser slik at oppgavene nevnt over i større grad kan ivaretas på en god og effektiv måte.

Last ned innspillet til Helse- og omsorgsdepartementet her:

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: