NHO Mat og Drikke

Innhold

Bekymret for rekrutteringen til arbeidslivet

Nyhet, Utdanningspolitikk

Publisert

Fire studenter med ryggsekk. Ryggen til kamera.

Foto: Pexels

Dersom virksomhetene ikke får tilgang på den arbeidskraften og kompetansen de trenger, vil det kunne gå ut over måten oppgaver løses på, og dermed svekke verdiskaping og utviklingen av viktige velferdstjenester. Dette er en av hovedkonklusjonene i Kompetansebehovsutvalgets tredje og siste rapport.

Kompetansebehovsutvalgets rapport NOU 2020: 2 "Fremtidige kompetansebehov III — Læring og kompetanse i alle ledd" ble overlevert Kunnskapsdepartementet 10. februar.

- Denne siste rapporten fra utvalget peker med enda større tydelighet på at Norge risikerer å sakke akterut i forhold til land vi burde sammenligne oss med, sier spesialrådgiver Espen Lynghaug i NHO Mat og Drikke.

Fakta om utvalget:

Kompetansebehovsutvalget (KBU) ble etablert i 2017 med mandatperiode til 31. mai 2020. Utvalget har nå arbeidet i to og et halvt år og dette er utvalgets tredje og siste rapport. Formålet med KBU er å frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov. Utvalget består av representanter fra hovedorganisasjonene i arbeidslivet, analytikere/forskere og departementer. Professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo leder utvalget. Kompetansebehovsutvalget har gjennom sitt treårige arbeid lagt hovedvekt på samfunnets, og særlig arbeidslivets, behov for kompetanse.

Her finner du delrapport III

Høyt utdanningsnivå, men sakker akterut

Sammenlignet med andre land har Norge et relativt høyt utdanningsnivå, et arbeidsliv med mye læring, høy produktivitet og et generelt velfungerende arbeids- og samfunnsliv.

Til tross for dette viser tall fra OECD at andelen i aldersgruppen 25–34 år med fullført høyere utdanning øker mindre i Norge enn i andre OECD-land. Norge falt fra femte- til tiendeplass i perioden fra 2010 til 2017 for andelen med fullført høyere utdanning i denne aldersgruppen.

Fremhever sosial og emosjonell kompetanse

- Et påfallende trekk ved denne rapporten er i hvor stor grad utvalget peker på det økte behovet for det man populært kaller "soft-skills", altså de sosiale og emosjonelle ferdighetene som er så viktige i det moderne og mer teknologiske arbeidslivet, sier Lynghaug. Utvalget mener at de kognitive, etiske, kritiske, digitale, sosiale og emosjonelle ferdighetene vil få større betydning i fremtiden. Dette er vi helt enige i. Disse egenskapene formes i tidlig alder. Derfor har NHO Mat og Drikke engasjert seg i fagfornyelsen i grunnskolen, i tillegg til videregående opplæring og høyere utdanning, sier han.

Utvalget peker videre på at svake kognitive, digitale, sosiale og emosjonelle ferdigheter kan skyldes manglende deltakelse eller oppfølging i grunnskolen. For det meste forårsakes dette av forhold ved den enkelte, slik som psykiske helseutfordringer eller begrensninger knyttet til kapasiteten til å lære av andre grunner. Samlet sett har nær 30 prosent av 15-åringene svake grunnleggende ferdigheter målt ved at de skårer på nivå 0 eller 1 i ett eller flere av fagområdene lesing, matematikk og naturfag.

Lavere andel av befolkningen er i jobb

Andelen av befolkningen som er i jobb er betydelig lavere enn for 10 år siden. Mange av dem som er i randsonen mangler kompetansen som etterspørres i det høyproduktive norske arbeidslivet. Kravene til produktivitet og relativt høye lønninger gjør at det er en høy terskel for å komme inn i det norske arbeidslivet. For mange grupper er det krevende å opprettholde en stabil tilknytning til arbeidslivet.

Eksempelvis har over halvparten av unge som verken er i arbeid, opplæring eller utdanning, (NEET), kun grunnskole som høyeste utdanning.

Den norske arbeidslivsmodellen med relativt små lønnsforskjeller bygger på at alle arbeidstakere har et godt grunnleggende kompetansenivå. Det er dermed en særlig utfordring å sikre at de som har lavest kompetanse deltar tilstrekkelig i læringsaktiviteter. Utvalget konkluderer med at utdanningssystemet må bidra med solid grunnopplæring, slik at alle får god evne til videre læring.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: