Kompetanse og utdanning

Lærling

Foto: Shutterstock

NHO Mat og Drikke arbeider for å sikre våre medlemmer tilgang på rett kompetanse og legge til rette for systematisk kompetanseutvikling av medarbeidere i bedriftene. Gjennom samarbeid med utdanningstilbydere og myndigheter er NHO Mat og Drikke en aktiv part i utviklingen av norsk utdanningspolitikk og fremtidens utdanningssystem.

Innhold:

Rekruttering

Grunnskolen

Fag- og yrkesopplæring

Høyere utdanning

Livslang læring

Pågående og avsluttede prosjekter

Rekruttering

6 av 10 medlemsbedrifter melder at de har et udekket kompetansebehov. Bransjene behøver alt fra doktorgrad til ufaglært arbeidskraft, men i volum er det fagarbeidere det er aller størst behov for. Både tekniske og håndverksmessige ferdigheter etterspørres og er mangelvare i de fleste bransjene. Dette er en utfordring som ikke kan løses bare gjennom å arbeide med innholdet i utdanningene, men gjennom aktiv rekruttering og synliggjøring av bransjene og bedriftene. NHO Mat og Drikke arbeider derfor for at medlemsbedriftene skal ha tilgang på rett kompetanse over tid.

Grunnskolen

NHO Mat og Drikke arbeider for at den 10-årige grunnskolen skal gi et godt grunnlag enten elevene vil velge en fagutdanning eller en lengere utdanning. Vi er særlig opptatt av at de praktiske og estetiske fagene blir ivaretatt. Fagene mat og helse og håndverksfagene får ikke tilstrekkelig fokus i skolen i dag. Det er bekymringsverdig både fordi fagene er viktige i seg selv, og som arena for samhandling og innlæring av andre fag, som for eksempel matematikk.

Fag- og yrkesopplæringen

Over 80 prosent av medlemmene i NHO Mat og Drikke har behov for fagarbeidere. NHO Mat og Drikke er involvert i utviklingen av fremtidens fag- og yrkesopplæring. Vi er formell part i flere faglige råd, og engasjerer oss i de utviklingsprosjekter og høringer som er relevante. Gjennom påvirkning av NHOs felles utdanningspolitikk øker vi muligheten for gjennomslag i saker som angår flere bransjer.

Høyere utdanning

I tillegg til universitets- og høyskolesektoren vil høyere yrkesfaglig utdanning i regi av fagskolene bli stadig viktigere for bransjene i NHO Mat og Drikke. Vi arbeider for å få til et tettere samarbeid mellom bedriftene og utdanningstilbyderne for å sikre kvalitet og relevans i høyere utdanning. Det er politisk vedtatt at det skal etableres samarbeidsorganer og utvikles lokale strategier for samarbeid med arbeids- og næringsliv ved alle høyere utdanningsinstitusjoner. Særlig fagskolesektoren kommer til å spille en viktig rolle i regjeringens kompetansereform for livslang læring.

Livslang læring

Flere må stå lenger i jobb, samtidig som endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Mange av oss må ta mer utdanning og opplæring. I årene som kommer vil digitalisering og automatisering i økende grad sette sitt preg på arbeidslivet. Omstilling er ikke noe nytt, men tempoet i den teknologiske utviklingen og endringene i samfunnet kommer raskere enn før. NHO Mat og Drikke engasjerer seg både politisk med rammebetingelsene og praktisk gjennom kompetanseprosjekter for å sikre at medlemsbedriftene har tilgang på rett kompetanse over tid. 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: