Støtte for økt matproduksjon og konkurransekraft

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

Petter Haas Brubakk. Administrerende direktør. NHO Mat og Drikke.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

NHO Mat og Drikke er fornøyd med at Stortingets næringskomite i sin innstilling til jordbruksmeldingen legger vekt på økt matproduksjon og konkurransekraft, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter H. Brubakk.

Stortingets næringskomite la 6. april frem sin innstilling om jordbruksmeldingen "Endring og utvikling".

– En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. I komiteens innstilling legges det frem en rekke forslag med mål om å stimulere til økt matproduksjon og styrke konkurransekraften i verdikjeden for mat. I liket med NHO Mat og Drikke, støtter ikke næringskomiteen forslaget om en statlig løsning for markedsregulering. 

Nok volum til riktig pris og kvalitet 

En viktig føring for utformingen av fremtidens jordbrukspolitikk er å sikre mat- og drikkenæringen tilstrekkelig tilgang på norske råvarer til riktig kvalitet og en pris som sikrer bedriftenes konkurransekraft.

- Norsk matnæring er i stor grad basert på og avhengig av tilstrekkelig tilgang på norske råvarer til riktig kvalitet og en pris som sikrer bedriftenes konkurransekraft. Vi stiller oss derfor bak både Regjeringens og Stortingets allerede vedtatte ambisjoner om å øke norsk matproduksjon. Skal dette lykkes er det behov for et velfungerende importvern, gode markedsordninger, en videreføring av jordbruksavtaleinstituttet og en verdikjede som også bidrar til den grønne omstillingen samfunnet er i gang med, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk. 

Forutsigbare og balanserte markeder 

Regjeringen foreslo i sin melding flere endringer i markedsordningene. Blant annet avvikling av samvirkebasert markedsbalansering for korn og egg. Forslaget fra Regjeringen brøt med enigheten i bransjene i dette spørsmålet. Flertallet i næringskomiteen ønsker at produsentsamvirkene skal stå for markedsbalanseringen. Dette i tråd med  NHO Mat og Drikkes innspill. 

Klimasmart matproduksjon 

Klimasmart produksjon av råvarene en forutsetning for at foredlingsindustrien skal kunne tilby produkter med et betydelig lavere klimaavtrykk. Derfor mener NHO Mat og Drikke det er helt riktig at klima og løftes frem som en sentral del av stortingsmeldingen.
Reduksjon i utslippene av klimagasser fra matproduksjonen er et av de viktigste arbeidsområdene for NHO Mat og Drikke. De virksomhetene som produserer mest ressurseffektivt og klimasmart, vil ha et fremtidig konkurransefortrinn.

- Norske mat- og drikkeprodusenter er blant de ledende i verden på klimasmart produksjon. Det gir et godt utgangspunkt når vi skal redusere utslippene av klimagasser i tråd med de nasjonale forpliktelsene, sier NHO Mat og Drikke-sjefen. 

Konkurranseforholdene i verdikjeden for mat- og drikke

Mat- og drikkenæringen er en del av en verdikjede som preges av få aktører i dagligvarebransjen. Effektiv konkurranse horisontalt og vertikalt i verdikjeden er avgjørende for at markedet for mat- og drikkeprodukter skal fungere optimalt. Det er derfor nødvendig å videreutvikle virkemidler som fremmer konkurranse og høyere effektivitet i næringen.
NHO Mat og Drikke støtter regjeringens beskrivelse av utviklingen i verdikjeden med søyledannelse og vertikal integrasjon.
 
Næringskomiteen slutter seg til beskrivelsen, men er opptatt av at arbeidet med å skjerpe konkurransen i dagligvaremarkedet intensiveres, og etterlyser ytterligere konkrete tiltak som vil bidra til dette.

- Det er viktig at vi raskt kan få på plass effektive tiltak langs de linjene regjeringen har skissert, og som sikrer en mer effektiv konkurranse både horisontalt og vertikalt i verdikjeden. Vi er derfor glad for at komiteen etterlyser dette, sier Brubakk.

Avløserordningene ferie og fritid

Regjeringen foreslo å avvikle ordningen med tilskudd til avløsing ved ferie og fritid, og erstatte dette med direkte tilskudd på husdyr.  
 
- NHO Mat og Drikke var bekymret for en utvikling hvor den enkelte produsent selv må foreta kvalitetssikring av innleid arbeidskraft fremfor at dette gjøres av NLT, og er opptatt av at endringer i rammebetingelsene ikke må føre til et mindre seriøst arbeidsliv. Vi er derfor glad for at næringskomiteen har gått imot forslaget til Regjeringen om å avvikle tilskuddet, sier Brubakk.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: