Avviser statlig markedsregulering av korn og egg

Publisert

Foto. Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

Det er positivt at regjeringen med jordbruksmeldingen tydelig vektlegger økt matproduksjon og økt konkurransekraft gjennom hele verdikjeden, men vi støtter ikke regjeringens forslag om en statlig løsning for markedsreguleringen av korn og egg, sier adm. direktør Petter H. Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Torsdag 19. januar 2017 holdt næringskomiteens åpen høring i Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon.  NHO Mat og Drikke legger frem innspill på vegne av medlemsbedriftene kl 11.30. Du kan følge høringen på Stortingets nett-tv. 

Les hele høringsinnspillet fra NHO Mat og Drikke

- Norsk matindustri er i stor grad basert på og avhengig av tilstrekkelig tilgang på norske råvarer til riktig kvalitet og en pris som sikrer bedriftenes konkurransekraft. Vi stiller oss derfor bak både Regjeringens og Stortingets allerede vedtatte ambisjoner om å øke norsk matproduksjon. Skal dette lykkes er det behov for et velfungerende importvern, gode markedsordninger og en videreføring av jordbruksavtaleinstituttet, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

Forutsigbare og balanserte markeder 

Meldingen foreslår flere endringer i markedsordningene. Blant annet forslår regjeringen avvikling av samvirkebasert markedsbalansering for korn og egg.

- For å skape forutsigbarhet og videre vekst i verdikjeden for mat er det behov for balanserte markeder og en nasjonal markedsbalansering som er konkurransenøytral, transparent og gir forutsigbarhet for bedriftene. NHO Mat og Drikke mener et velfungerende offentlig-privat samarbeid om markedsbalansering er å foretrekke fremfor en statlig løsning, slik regjeringen foreslår, og støtter derfor forslagene fra korn- og kjøttbransjen om å videreføre markedsordningen med samvirke som regulator, sier Brubakk.

NHO Mat og Drikke støttet flertallet i Hjelmeng-utvalget som evaluerte markedsordningen, som gikk for en videreføring av sentrale elementer i markedsbalanseringen.

Klimasmart matproduksjon 

Klimasmart produksjon av råvarene er en forutsetning for at foredlingsindustrien skal kunne tilby produkter med et betydelig lavere klimaavtrykk. De virksomhetene som produserer mest ressurseffektivt og klimasmart, vil ha et fremtidig konkurransefortrinn. Derfor mener NHO Mat og Drikke det er helt riktig at Regjeringen nå løfter frem klima som en sentral del av jordbrukspolitikken.

Jordbruksmeldingen legger til grunn flere av forslagene og anbefalingene NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet (Grønn skattekommisjon). Både NHO og NHO Mat og Drikke mener at Grønn skattekommisjon legger for ensidig vekt på miljøavgifter, og i for liten grad har vurdert muligheten for karbonlekkasje i både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Det må være en grunnleggende forutsetningen at nasjonale klimatiltak ikke fører til karbonlekkasje med bortfall av norsk verdiskaping som resultat.

- Norske mat- og drikkeprodusenter er blant de ledende i verden på klimasmart produksjon. Det gir et godt utgangspunkt når næringen skal redusere utslippene av klimagasser i tråd med de nasjonale forpliktelsene, sier NHO Mat og Drikke-sjefen.

Bioøkonomien er avhengig av jordbruket 

Å opprettholde og videreutvikle jordbruket er en forutsetning for å realisere Bionasjonen Norge.

- I tråd med NHO Mat og Drikkes innspill legger Regjeringen, både i denne meldingen og i sin bioøkonomistrategi, vekt på samarbeid på tvers av sektorene jord, skog og hav som nøkkelen til å realisere potensialet i bioøkonomien. Det vil være avgjørende for å løse klimautfordringene og møte fremtidens etterspørsel etter energi, drivstoff, ulike materialer, mat og fôr, avslutter Brubakk.

Bioøkonomien i Norge sysselsetter allerede i dag 140 000 og har en produksjonsverdi på over 300 mrd. kroner (eks. ringvirkninger). Potensialet er betydelig større.

Konkurranseforholdene i verdikjeden for mat- og drikke

Mat- og drikkenæringen er en del av en verdikjede som preges av få aktører i dagligvarebransjen. Effektiv konkurranse horisontalt og vertikalt i verdikjeden er avgjørende for at markedet for mat- og drikkeprodukter skal fungere optimalt. Det er derfor nødvendig å videreutvikle virkemidler som fremmer konkurranse og høyere effektivitet i næringen.

NHO Mat og Drikke støtter regjeringens beskrivelse av utviklingen i verdikjeden med søyledannelse og vertikal integrasjon.

- Det er imidlertid viktig av at vi raskt kan få på plass effektive tiltak langs de linjene regjeringen har skissert, og som sikrer en mer effektiv konkurranse både horisontalt og vertikalt i verdikjeden, understreker Brubakk.

NHO Mat og Drikke og DLF  har i brev til Nærings- og fiskeridepartementet i august 2016 fremmet flere forslag om hvordan dette kan gjøres på en mest hensiktsmessig og virkningsfull måte. 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: