NHO Mat og Drikke

Innhold

NHO Mat og Drikkes kommentarer til revidert nasjonalbudsjett 2018

Oppsummeringsvis mener NHO Mat og Drikke at konkurransesituasjonen for norsk mat- og drikkeprodusenter raskt utvikler seg negativt som følge av avgiftsøkningene i statsbudsjettet for 2018.

Innhold:

Reversering av økningene i avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

Konsekvenser av avgiftsøkningene

Økning av merverdiavgiften er ikke et alternativ

Provenykonsekvenser

Særavgiftene og grensehandel i et lengre perspektiv

Kapitel 258 Tiltak for livslang næring (Post 21 Spesielle driftsutgifter)

NHO Mat og Drikke vil kommentere Meld. S 2 (2017-2018) Revidert nasjonalbudsjett 2018 og Prop. S 85 (2017-2018) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018 i tråd med finanskomiteens beslutning om å gjennomføre en skriftlig høring av disse. Vi viser også til brev av 22. mai 2018 til finanskomiteen med kommentarer til Representantforslag S 205 (2017-2018) om nærings- og folkehelsevennlig omlegging av avgifter, som vi mener er relevant i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2018.

Oppsummeringsvis mener NHO Mat og Drikke at konkurransesituasjonen for norsk mat- og drikkeprodusenter raskt utvikler seg negativt som følge av avgiftsøkningene i statsbudsjettet for 2018. For å unngå langsiktige og strukturelle skadevirkninger for mat- og drikkeprodusentenes konkurransekraft, anbefaler NHO Mat og Drikke følgende i revidert nasjonalbudsjett 2018:

  1. Avgiftene på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer fastsettes i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, altså at de ytterligere avgiftsøkningene på henholdsvis 42 og 83 prosent som ble avtalt i budsjettforliket for 2018, reverseres.
  2. Grensen for avgiftsfri privatimport inntil 350 kroner bør avvikles snarest, i det minste for varekategorier som er omfattet av produktavgifter i Norge.

(Tilbake til toppen)

Våre vurderinger er utdypet nedenfor. Avslutningsvis vil NHO Mat og Drikke også kommentere kapitel 258 Tiltak for livslang næring.

Reversering av økningene i avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

Beslutningen om å øke avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer (i det følgende omtalt som produktavgiftene) med h.h.v. 83 pst. og 42 pst. fant sted mot et bakteppe av sterkt økende grensehandel, og så langt vi kjenner til, uten noen analyse av hvilke konsekvenser avgiftsøkningene ville ha for norske mat- og drikkeprodusenter.

Konsekvenser av avgiftsøkningene

De kraftige økningene av det som allerede var blant de høyeste avgiftsnivåene i verden, har fått umiddelbare konsekvenser for produsenter i Norge i form av oppsigelser, permitteringer og bortfall av investeringer. De kraftige økningene av det som allerede var blant de høyeste avgiftsnivåene i verden, har fått umiddelbare konsekvenser for produsenter i Norge i form av oppsigelser, permitteringer og bortfall av investeringer. I lys av de betydelige avgiftsøkningene hadde det vært rimelig å forvente at regjeringen hadde lagt frem en analyse av utviklingen i statens inntekter fra disse produktavgiftene og en vurdering av konkurransesituasjonen for berørte produsenter.

Når regjeringen dessverre ikke har gjort dette, er NHO Mat og Drikke vurdering, basert på rapporter fra medlemsbedrifter og en gjennomgang av de foreløpige tallene fra statsregnskapet for 2018, at de direkte inntektene fra de to produktavgiftene kan bli om lag 10 pst. lavere enn forutsatt i statsbudsjettet for 2018. Staten får i tillegg lavere inntekter fra merverdiavgiftene på produktene som er omfattet av disse avgiftene. Utover avgiftsøkningene er det ellers ingen markedsmessige forhold som skulle tilsi en slik tilbakegang.

Dersom NHO Mat og Drikkes analyser er korrekte, og vi understreker igjen at vi mener det er regjeringen som burde foretatt denne analysen, innebærer det i så fall at statsbudsjettet for 2018 bygger på for høye anslag for inntekter fra produktavgiftene. Avgiftsøkningene vil dermed kunne føre til både en direkte reduksjon i statens inntekter fra produktavgiftene og merverdiavgiften, og videre et ytterligere, indirekte bortfall av skatte- og avgiftsinntekter fordi mat- og drikkeprodusentene og varehandelen i Norge taper omsetning.

Samtidig er det grunn til å frykte at veksten i grensehandelen, som er forsterket av avgiftsøkningene, vil kunne gi langsiktige og strukturelle negative konsekvenser i form av tap av konkurransekraft og markedsandeler for hele mat- og drikkenæringen og for varehandelen.

Økning av merverdiavgiften er ikke et alternativ

NHO Mat og Drikke mener at en økning av merverdiavgiften er minst like skadelig for konkurransekraften til mat- og drikkeprodusentene som det økningen i særavgiftene har vært, og vil skape like store avgrensningsproblemer som særavgiftene fører til, også med tanke på helseeffekter.

Grensen for avgiftsfri import bør avvikles
Grensen for avgiftsfri privatimport på 350 kroner kombinert med de betydelige økningene i produktavgiftene i statsbudsjettet for 2018, skaper nå en helt uholdbar konkurransesituasjon for norske mat- og drikkeprodusenter og undergraver direkte enhver begrunnelse for produktavgiftene, kravene til nøytralitet i skatte- og avgiftssystemet og hensynet til like konkurransevilkår.

NHO Mat og Drikke mener derfor at den avgiftsfrie grensen bør avvikles snarest, i det minste for varekategorier som er omfattet av produktavgifter i Norge.

Provenykonsekvenser

NHO Mat og Drikke mener at statens inntekter fra avgiftsøkningene blir mindre enn budsjettert. Samtidig øker skadevirkningene i markedet som følger av avgiftsøkningene fra dag til dag. Derfor er det for sent å vente med en reversering av avgiftsøkningene til statsbudsjettet for 2019. NHO Mat og Drikke anbefaler derfor at avgiftene i første omgang fastsettes i tråd med regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett for 2018.

(Tilbake til toppen)

Særavgiftene og grensehandel i et lengre perspektiv

I brev av 22. mai 2018 til komiteen om Representantforslag S 205 støtter NHO Mat og Drikke en fullstendig gjennomgang av særavgiftene, der målet er å etablere en konsistent avgiftspolitikk som styrker norske mat- og drikkeprodusenters konkurransekraft i forhold til grensehandel og avgiftsfri import.

NHO Mat og Drikke støtter videre at Stortinget bør be regjeringen komme tilbake med et systematisk opplegg for kunnskapsinnhenting og statistikk om grensehandelen og omfanget av denne, slik at det er mulig å treffe bedre beslutninger til beste for norske forbrukere, norsk næringsliv og folkehelse.

Disse vurderingene er utdypet i brev av 22. mai 2018 om Representantforslag 205 S.

Kapitel 258 Tiltak for livslang næring (Post 21 Spesielle driftsutgifter)

NHO Mat og Drikke vil kommentere kapitel 258 Tiltak for livslang læring (Post 21 Spesielle driftsutgifter), der regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 millioner kroner til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud og tilbud som støtter digitaliseringen. Vi ser det som positivt og nødvendig at kompetansetilbudet skal utvikles i nært samarbeid med partene i næringslivet og næringslivet selv.

Mat- og drikkeindustrien er ledende innen bruk av robotisering i produksjonen. NHO Mat og Drikke er i gang med å kartlegge behovene for å øke den teknologiske kompetansen som mat- og drikkeindustrien behøver, og ønsker å bidra i utviklingen av videreutdanningstilbudet.

NHO Mat og Drikke er, sammen med Sjømat Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, i ferd med å etablere et flerårig kompetansehevingsprosjekt som legger vekt på teknologikompetanse og bruk av digital læringsteknologi. Prosjektet retter seg mot yrkesfagene og påbygging av kompetanse utover yrkesfag, og vil kunne gi verdifulle bidrag i regjeringens arbeid med digitale og fleksible videreutdanningstilbud for arbeidslivet.

NHO Mat og Drikke bidrar gjerne til å utdype ovenstående synspunkter dersom finanskomiteen ønsker dette.

(Tilbake til toppen)

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: