NHO Mat og Drikke

Innhold

Konkurransetilsynets kartlegging av innkjøpsbetingelser i dagligvaresektoren

Nyhet, Handel

Publisert

Forside på rapport

Kartlegging av innkjøpsbetingelser i norsk dagligvaresektor. En rapport fra Konkurransetilsynet.

NHO Mat og Drikke er opptatt av virksom konkurranse i hele verdikjeden for mat og drikke til beste for forbrukerne og næringsaktørene. Dagligvaremarkedet er stort og berører alle, og konkurransesituasjonen i markedet har vesentlig betydning for mat- og drikkeprodusentene i Norge, som NHO Mat og Drikke representerer.

NHO Mat og Drikke har derfor støttet en lov om god handelsskikk med et uavhengig handelstilsyn. Lovforslaget er varslet lagt frem for Stortinget i løpet av 2019. Videre har NHO Mat og Drikke hilst den varslede meldingen til Stortinget om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet velkommen.

-Stortinget kan med utgangspunkt i meldingen drøfte konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet innenfor en helhetlig ramme, og dermed få et best mulig grunnlag for å vurdere om det er behov for ytterligere tiltak som kan styrke konkurransen i markedet, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Næringsministeren har satt i gang flere prosesser som en del av meldingsarbeidet, senest et innspillsmøte 4. november 2019 mellom statsråden og en rekke av aktørene i næringen. Samtidig er Konkurransetilsynet styrket ressursmessig, og blant annet bedt om å kartlegge innkjøpsbetingelsene i dagligvaremarkedet. Tilsynets rapport ble offentliggjort i dag.

Konkurransetilsynet sier selv at det er overrasket over at undersøkelsen viser store variasjoner mellom leverandørene, der noen leverandører har små prisforskjeller, mens andre har høye. Tilsynet har innhentet prisopplysninger fra til sammen 16 leverandører, og har kartlagt prisene på vel 2.900 produkter. Dette utgjør om lag 25 pst. av den samlede omsetningen i de tre dagligvarekjedene i 2017.

-NHO Mat og Drikke har sett frem til at resultatene fra tilsynets kartlegging skulle bli lagt frem. Rapporten viser til dels store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Vi merker oss samtidig at konkurransedirektøren under presentasjonen av rapporten i dag blant annet pekte på at selv om prisforskjeller kan skade konkurransen, kan slike forskjeller også være en konsekvens av forhandlinger mellom handel og leverandører som er bra for konkurransen, sier Petter Haas Brubakk. -Nå skal vi gå nærmere inn i rapporten, og vurdere om denne gir grunnlag for å anbefale politiske tiltak, slik næringsministeren har varslet at han vil vurdere.

Konkurransetilsynet foretok 12. november 2019 uanmeldte kontroller hos aktører i dagligvarebransjen. Kontroller er en del av tilsynets løpende arbeid for å sikre etterlevelse av konkurranseloven, og disse fant ifølge Konkurransetilsynet nettopp sted for å bekrefte eller avkrefte mistanke om brudd på konkurranseloven. Dette vil nå bli nærmere vurdert, og bedriftene samarbeider naturligvis med Konkurransetilsynet for å belyse spørsmålene tilsynet har på best mulig måte.

-Gårsdagens kontroller viser først og fremst at Konkurransetilsynet gjør et omfattende arbeid og har et godt hjemmelsgrunnlag i dagens lovverk, sier Petter Haas Brubakk, som samtidig understreker at det er viktig å ikke trekke noen konklusjoner før tilsynets arbeid er avsluttet og de berørte aktørene har gitt sine kommentarer.

NHO Mat og Drikke har som nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for nærmere 1.700 bedrifter, egne retningslinjer for å sikre at alle aktiviteter i foreningens regi er forenlige med konkurranseretten. Mens NHO Mat og Drikkes oppgave er å utvikle næringens felles posisjoner i spørsmål om overordnede rammevilkår, klargjør disse retningslinjene blant annet at det ikke skal forekomme noen diskusjoner om eller utveksling av konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon i foreningens regi. Dette inkluderer pris-, kostnads- eller markedsinformasjon av enhver art, som faktiske eller planlagte priser, rabatter, handelsvilkår, kunder og kundevilkår, markedsandeler, produksjonsvolum og -kapasitet eller fremtidig markedsstrategi.

Her finner du rapporten fra Konkurransetilsynet i sin helhet

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: