På høring om konkurransen i dagligvaresektoren

Publisert

Handler mat i butikken

Illustrasjonsfoto. Foto: Betzy Hänninen.

Næringskomiteen på Stortinget inviterte 3. november til åpen høring om Stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvaresektoren. NHO Mat og Drikke mener regjeringen på mange måter gir en treffsikker analyse av dagligvaremarkedet i meldingen.

I høringen understreket NHO Mat og Drikke at markedet kjennetegnes først og fremst av at dagligvaregrupperingene kan forholde seg til et stort antall norske og utenlandske mat- og drikkeprodusenter med konkurrerende produkter, mens leverandørene til dagligvaregrupperingene kun har tre kunder i Norge og begrensede muligheter til eksport.

NHO Mat og Drikke var representert med administrerende direktør, Petter Haas Brubakk og fagsjef for næringspolitikk, Gerhard Salicath. Ifølge NHO Mat og Drikke ønsker mat- og drikkeprodusentene et størst mulig mangfold av kunder å selge til: - Konsentrasjonen på detaljistleddet i Norge i form av de tre dagligvaregrupperingene, er den høyeste i Norden. Disse grupperingene har også store valgmuligheter mellom ulike produsenter i inn- og utland, sier Brubakk.

Høringsuttalelsen legger vekt på at Norge er et lite marked med rom for et begrenset antall leverandører innenfor hver varegruppe, men at det likevel er en rekke internasjonale produsenter og flere mindre som utfordrer bedrifter bak de store leverandørene. Dette påvirker ifølge Brubakk produktutvikling og markedspriser innenfor en rekke kategorier.

- Det må være reell konkurranse i verdikjeden for mat og drikke, og Stortingsmeldingen har en god beskrivelse og problematisering av konkurransesituasjonen i dagligvaresektoren. Det er likevel en svakhet med meldingen at den ikke forslår tiltak som vil stimulere konkurransen og redusere etableringshindre, sier Brubakk. Samtidig er det gledelig at Konkurransetilsynet styrkes, og at Dagligvaretilsynet begynner sin virksomhet 1. januar 2021.

NHO Mat og Drikkes hovedpunkter til høringen:
  • NHO Mat og Drikke støtter forslaget om å styrke kontrollen med ulikheter i innkjøpsbetingelser, med krav om begrunnelsesplikt ved store prisforskjeller. Forutsetningen for denne støtten er at denne kontrollen omfatter alle produsenter og bygger på at prisene reflekterer utfallet av komplekse forhandlinger mellom produsentene og dagligvaregrupperingene. Det må videre tas høyde for at leverandørenes produkter innenfor samme kategori ofte har ulik betydning i de tre dagligvaregrupperingenes sortiment.
  • NHO Mat og Drikke støtter forslaget om å utrede behovet for tilgang til grossist- og distribusjonstjenester på like vilkår. NHO Mat og Drikke har tidligere også pekt på at eksisterende og eventuelle nye produsenter med få unntak, er avhengig av tilgang til dagligvaregrupperingenes grossist- og distribusjonstjenester for å komme ut i markedet. Videre er det slik at eventuelle nye dagligvarekjeder vil stå overfor manglende tilgang til grossist- og distribusjonstjenester til priser på like vilkår. Disse konkurranse- og etableringshindrene burde vært fulgt opp mer inngående i meldingen. En slik utredning må i tillegg kartlegge hvordan grossist- og distribusjonspåslaget på leverandørenes produkter påvirker lønnsomheten i dagligvaregrupperingenes selskapsstrukturer og prissettingen i detaljistleddet.
  • NHO Mat og Drikke støtter en kartlegging av omfanget av eksklusivitetsavtaler mellom dagligvaregrupperingene og produsentene, og en vurdering av hvordan slike avtaler påvirker vareutvalget. En kartlegging må omfatte grupperingenes bruk av egne merker (EMV), hvordan disse prissettes i grupperingenes grossist- og distribusjonsledd og hvordan dette påvirker vareutvalget og priser til forbrukerne. Kartlegging må avklare om rabatter følger varene, og dermed kommer forbrukerne til gode. Videre må det, slik regjeringen peker på i meldingen, vurderes om forbrukerne betaler høyere priser på merkevarene fordi dagligvaregrupperingene kryssubsidierer egne merker.
  • NHO Mat og Drikke er enig i at kommersielle og teknologiske endringer øker behovene for å vurdere nye regulatoriske og konkurransepolitiske virkemidler fremover. EU-kommisjonen arbeider med likende problemstillinger for EUs medlemsland. NHO Mat og Drikke anbefaler at utviklingen i andre europeiske land følges tett.
  • Dagligvaregrupperingenes tiltakende bruk av egne merker betyr at de tre grupperingene samtidig er både kunder av og konkurrenter til mat- og drikkeprodusentene. Dette drøftes i meldingen, men det skisseres ingen tiltak. Samtidig er det klart at dagligvaregrupperingenes egne merker påvirker konkurransen i dagligvaremarkedet og at disse benyttes strategisk i de kommersielle relasjonene mellom de tre grupperingene og mat- og drikkeprodusentene, noe som påvirker investeringsbeslutninger, lønnsomhet og tilbudet til forbrukerne. Det er en svakhet at meldingen ikke omtaler hvordan produsentenes eierskap til egne merkevarer, produktutvikling og innovasjonsaktiviteter kan beskyttes mer effektivt overfor dagligvaregrupperingenes egne merker. NHO Mat og Drikke mener Stortinget bør be regjeringen komme tilbake til dette i oppfølgingen av meldingen.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: