NHO Mat og Drikke

Innhold

Handelspolitikk

NHO Mat og Drikke er for økt verdenshandel samtidig som behovene for den landbruksbaserte verdikjeden i Norge ivaretas med utgangspunkt i denne verdikjedens spesielle behov . Konkurransekraften i norsk mat- og drikkenæring må sikres gjennom like rammebetingelser som våre nærmeste handelspartnere.

Siste nytt:

 1. Nyhet, Handel

  Lov om god handelsskikk lagt frem

  NHO Mat og Drikke hilser lovforslaget velkommen. Samtidig er det viktig at regjeringen følger opp andre utfordringer i dagligvaresektoren som ikke lar seg løse gjennom lov om god handelsskikk, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

 2. Nyhet, Handel, Skatt og avgift grensehandel

  Grensehandelen øker med 15,1 prosent – truer med å undergrave folkehelsemålene

  Ferske tall fra SSB viser at norske forbrukere grensehandlet for 17,6 milliarder kroner i utlandet for 12-månedersperioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019. Hele 95 prosent av denne grensehandelen skjer i Sverige.

 3. Nyhet, Handel

  NHOs handelspolitiske utvalg i Washington DC

  Rammevilkårene for internasjonal handel er i endring. Dette er i betydelig grad drevet av USAs økende skepsis til WTO og multilaterale handelsavtaler, noe som igjen bidrar til usikkerhet for det regelbaserte systemet for internasjonal handel.

Handel med EU

EU er Norges viktigste handelspartner innen mat- og drikkesektoren, hvor Norge er EUs 7. største eksportmarked målt i Euro. Matindustrien er den største industrisektoren i EU målt ut i fra omsetning, verdiskaping og sysselsetting, og har en sentral rolle i EUs økonomi.

Samhandlingen med EU må styrkes, og Norge må involveres tidlig i politikk- og regelverksutformingen i EU og bruke de påvirkningskanaler og samarbeidsarenaer vi har tilgang til. Myndighetene må på dette området samarbeide tett med næringens organisasjoner.

Global handel

Verdens handelsorganisasjon (WTO) og det globale regelverket som organisasjonen har etablert er bra for Norge. Globale regler som sikrer like handelsvilkår og rettssikkerhet for næringslivet og bedriftene er spesielt viktig. Bilaterale avtaleverk vil lett kunne favorisere store land i større grad enn de multilaterale løsninger løsningene i WTO.

NHO Mat og Drikke mener det er viktig å støtte sterkt opp om, og videreutvikle WTO som en global institusjon for å fremme fri handel, mer forutsigbare rammebetingelser og rettslig sikkerhet for næringslivet. Det er i Norges interesse at så mye som mulig av regelverket på dette området er universelt og forankret i WTO. For Norge er bilaterale handelsavtaler gjennom EFTA også spesielt viktig.

TTIP

Selv med WTO og EFTA er det fremdeles mange handelsbarrierer som skaper store utfordringer for norske eksportrettede bedrifter. En etablering av et bilateralt avtaleverk mellom EU og USA gjennom TTIP, vil få store konsekvenser for mat- og drikkenæringen i Norge. For NHO Mat og Drikke er det viktig å få økt kunnskap om konsekvenser for den landbruksbaserte verdikjeden i Norge ved en eventuell tilknytning til TTIP.

Eksport og import

Norsk mat- og drikkenæring opplever økt importkonkurranse. I 2003 lå hjemmemarkedsandelen på 88 prosent. I dag ligger den på om lag 80 prosent. Lønnsvekst i næringen og økende prisforskjeller og prissvingninger på sentrale råvarer i EU og Norge er de faktorene som i høyest grad påvirker matindustriens konkurranseevne. Mat- og drikkebedrifter som produserer for eksportmarkedet, eller er reelt utsatt for importkonkurranse, må sikres kompensasjon for dyrere norske råvarer i produktene gjennom RÅK-ordningen.

Dette er nødvendig for å sikre at mat- og drikkenæringen kan konkurrere på like vilkår med utenlandske bedrifter. Langsiktighet og forutsigbarhet på dette området er en forutsetning for investeringer i næringen, og sikres best gjennom en videre finansiering av ordningene i jordbruksoppgjøret. Muligheten for økt eksport fra mat- og drikkenæringen, som for eksempel spesialiserte lokalprodukter, industriprodukter og «pluss-produkter» må prioriteres.

Effekten av importvernet blitt vesentlig redusert siden 1990-tallet. Pris- og kostnadsutvikling, kombinert med en reformert landbrukspolitikk og lavere råvarepriser i EU er viktige årsaker til dette. Konkurranseevnen til norsk mat- og drikkenæring må sikres gjennom et velfungerende importvern, basert på prinsippene om; forutsigbarhet, parallellitet mellom toll på råvarer og ferdigvarer, unngå ensidige tiltak og endringer på myndighetsnivå, og at framtidige norske tilpasninger bør skje i forbindelse med forhandlinger med våre handelspartnere.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: