Innhold

Høringsinnspill til Klimakur 2030 innsendt

Nyhet, Bærekraft og klima

Publisert

Kuer på beite

Norsk mat og drikke må produseres innenfor bærekraftige klima- og miljømessige, økonomiske og sosiale rammer. Dette betyr blant annet best mulig utnyttelse av norske jord-, beite- og skogarealer og ivaretagelse av matsikkerhet, bosetting og sysselsetting. Disse aspektene er ikke tilstrekkelig belyst eller vektlagt i Klimakurs kunnskapsgrunnlag. Foto: Betzy Hänninen.

NHO Mat og Drikke har levert sitt høringssvar til Klimakur 2030. – De faglige grunnlagene som presenteres i rapporten gir etter NHO Mat og Drikkes mening ikke et faglig eller politisk grunnlag for å iverksette tiltakene som er kartlagt i Klimakur 2030 for jordbrukssektoren, sier Terje Sletnes, direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke har sendt inn et omfattende høringsinnspill til Klimakur 2030 som tar for seg flere ulike forhold.

Du kan lese høringsinnspillet i sin helhet her

Dette er de viktigste innspillene:

  • Forskjellen mellom utslipp fra biologiske prosesser og fossile utslipp må belyses og tillegges vekt i det videre arbeidet med å redusere utslipp. Faglige uenigheter og utfordringer med de etablerte telle- og rapporteringsmetodene for klimagasser, særlig metan, må hensyntas.
  • Norsk mat og drikke må produseres innenfor bærekraftige klima- og miljømessige, økonomiske og sosiale rammer. Dette betyr blant annet best mulig utnyttelse av norske jord-, beite- og skogarealer og ivaretagelse av matsikkerhet, bosetting og sysselsetting. Disse aspektene er ikke tilstrekkelig belyst eller vektlagt i Klimakurs kunnskapsgrunnlag.
  • Tiltak for endringer i kosthold må baseres på kunnskapsbaserte og balanserte nasjonale kostråd, og ikke ensidig vurderes ut fra utslipp av klimagasser.
  • I rapporten fremstilles Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold feilaktig. Avtalepartene arbeider for et kosthold i tråd med de nasjonale kostrådene og støtter opp om kostholdstiltaket beskrevet i Klimakur 2030, herunder et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.
  • Vi mener kostnaden for realisering av kostholdstiltaket gjennom påvirkning av forbrukeradferd og -preferanser er underestimert i rapporten. Et radikalt skifte i kostholdet som legges til grunn i Klimakur 2030 mener vi ikke er realistisk.
  • Økt etterspørsel etter norskprodusert plantekost krever investeringer i innovasjon og produktutvikling for å opprettholde selvforsyningsgrad og verdiskaping.
  • Det faglige underlaget for endret utnyttelse av jordbruksarealer er ikke tilstrekkelig utredet. En realisering vil være i strid med de landbrukspolitiske målene og FAOs anbefalinger om å utnytte nasjonale naturressurser til produksjon av mat.
  • Kostholdstiltaket vil endre bosettings- og sysselsettingsmønstret og er i konflikt med de politiske målsetningene om økt verdiskaping og landbruk over hele landet.
  • Økte avgifter for å redusere forbruk av rødt kjøtt bidrar til økt grensehandel, uheldige fordelingsvirkninger og karbonlekkasje, og kan ikke støttes av NHO Mat og Drikke.
  • Matsvinntiltaket ivaretas mest effektivt gjennom det pågående samarbeidet og de avtalte målene i Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn. Ikke gjennom innføring av en matkastelov eller avgifter som virkemidler.

I følge Sletnes har et viktig formål for høringsprosessen vært å undersøke om det er informasjon og kunnskap som utfyller eller endrer grunnlaget som er benyttet for analysene i Klimakur 2030, eller om det er tiltak av betydning som ikke er utredet.

- Innenfor områdene som er aktuelle for oss å kommentere, ser vi at det er store mangler i kunnskapsgrunnlaget. I tillegg er det et stort behov for å belyse målkonflikter og konsekvenser, avslutter han.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: