NHO Mat og Drikke

Innhold

Reduksjon av klimautslipp

Mat- og drikkenæringen skal redusere utslippene av klimagasser i tråd med Norges nasjonale forpliktelser, og bidra til bedre og ny utnyttelse av fornybare natur- og bioressurser som grunnlag for økt verdiskaping.

Relevante saker:

 1. Nyhet, Bærekraft og klima Reduksjon av klimautslipp, Samarbeid for å nå bærekraftsmålene

  Klimaavtale mellom jordbruket og regjeringen

  Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag inngått en intensjonsavtale om reduksjon i utslipp av klimagasser og økt opptak av karbon i jordbruket.

 2. Nyhet, Bærekraft og klima Bioøkonomi, Sirkulærøkonomi, Reduksjon av klimautslipp

  Melk og drivstoff fra samme ku

  Det er ikke langt fra matkilde til energikilde. Når gass fra kumøkk driver melkebilene til Tine, er det et av mange skritt på målet om å bli mest klimavennlig i Europa.

 3. Nyhet, Bærekraft og klima Reduksjon av klimautslipp

  - Bra med klarere rammer og retning i klimapolitikken

  - Målet om å redusere klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 40 pst. innen 2030 er mulig å nå, men det blir ikke enkelt, sier NHO-sjef Petter Haas Brubakk etter at regjeringen la frem stortingsmeldingen om klimapolitikk 16. juni.

 1. Høring: Klimastrategi 2030

  NHO Mat og Drikke har, i likhet med NHO, tidligere pekt på at det ikke må legges for ensidig vekt på klima- og miljøavgifter som virkemiddel, og at mulighetene for karbonlekkasje i så vel kvotepliktig som ikke-kvotepliktig sektor må undersøkes nærmere.

Den landbaserte industrien må ta sin del av ansvaret for å redusere klimagassutslippene. Samtidig er det vesentlig at et avgiftssystem ikke ensidig svekker konkurransekraften til norsk næringsliv, eller bidrar til karbonlekkasje ved at norsk produksjon blir flyttet til et annet land uten at de totale utslippene reduseres.

Mat- og drikkenæringen er særskilt eksponert for konkurranse, både fra naboland, resten av EU-landene og verden for øvrig, og virkemidler og reguleringer i Norge kunne føre til svekket konkurransekraft for næringen.

NHO Mat og Drikke mener at utforming og implementering av virkemidler i Norge, må gjøres i tråd med tilsvarende prosesser i EU.

Mat- og drikkeindustriens utslipp av klimagasser er aktualisert i Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030, hvor CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor omtales. Her peker NHO Mat og Drikke på behovet for positive insentiver for omlegging til mer energieffektive driftsmidler og mer klimavennlige energikilder.

NHO Mat og Drikkes notat til Stortingets behandling av meldingen kan leses her 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: