Bioøkonomien har en produksjonsverdi på 303 milliarder kroner, og gir også positive økonomiske ringvirkninger som sysselsetting i annen industri, tjenesteytende næringer og i offentlig forvaltning. Dette utgjør bioøkonomien i Norge i dag, men det fremtidige potensialet er betydelig større.

Relevante saker:

  1. Jord, skog og hav vil danne Bionasjonen Norge

    Helt i tråd med NHO Mat og Drikkes innspill til strategiarbeidet, trakk statsråd Jon Georg Dale frem samarbeid på tvers av sektorene jord, skog og hav som nøkkelen til å realisere potensialet for en biobasert næring i Norge, da regjeringen la frem sin strategi for bioøkonomi tirsdag .

I Norge er om lag 140 000 personer sysselsatt innen bioøkonomien - produksjon av fornybare biologiske ressurser til for eksempel mat, fôr, kjemikalier, ingredienser, materialer, farmasøytiske produkter og bioenergi.

Målet om at råstoff skal utnyttes bedre og gjenbrukes, danner grunnlag for en ny, lønnsom og bærekraftig industri i Norge. Unik tilgang på råvarer, vann, ren energi og biomasse, samt teknologi og kompetanse gir Norge et gunstig fortrinn i bioøkonomien.

Når rester fra én produksjonsprosess inngår som råstoff i ny produksjon, dannes lønnsomme verdikjeder der vi sikrer matsikkerhet før det produseres fôr, biomaterialer og til slutt energi eller gjødsel.

Mulighetsrommet for bioøkonomien må sees i sammenheng med megatrender i samfunnet. En nødvendig overgang fra en «bruk-og-kast» økonomi til en gjenbruksøkonomi med redusert klimaavtrykk har startet. En mer sirkulær økonomi, kjennetegnet ved lavere energiforbruk og bedre utnyttelse av alle ressurser er avgjørende for en bærekraftig vekst og økt velferd.

Høringsinnspill til Regjeringens bioøkonomistrategi fra NHO Mat og Drikke

Oppnevnt av styret til NHO

NHO koordinerer arbeidet sammen med NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge. Abelia, Norsk Industri og BNL er også med i sekretariat og ressursgruppene til panelet.

NHOs Bioøkomipanel jobber parallelt med regjeringen som skal legge frem sin egen strategi for Bioøkonomien.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: