NHO Mat og Drikke

Innhold

Organisasjonen og næringen

Organisasjonskart

NHO Mat og Drikke er den største arbeidsgiver- og næringspolitiske organisasjonen for mat-, drikke- og bionæringene i Norge, og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NHO er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge.

Under ser du NHO Mat og Drikkes organisasjonskart.

Her finner du hele styret i NHO Mat og Drikke

Her finner du NHO Mat og Drikkes ansattoversikt

#005

Organisasjonen og næringen

Oppdrag og visjon

NHOs visjon - Styrker næringslivet. Former fremtiden.

Vårt oppdrag

NHO Mat og Drikke skal bidra til vekst, verdiskaping, investeringer og konkurransekraft for bedriftene i mat-, drikke- og bionæringen.

Visjon

Næringslivets Hovedorganisasjon arbeider for å realisere visjonen «Styrker næringslivet. Former fremtiden». NHO Mat og Drikke er en landsforening i NHO-fellesskapet, og arbeider for den samme visjonen som resten av NHO-fellesskapet.

NHO Mat og Drikke skal være den samlende organisasjonen for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen i Norge, fordi vi oppnår resultater på områder som medlemsbedriftene mener er viktige for dem.

Organisasjonen og næringen

Leder

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

Siden november 2017 har NHO Mat og Drikkes arbeid vært preget av en uventet og dramatisk avgiftsøkning på alkoholfrie drikker og sjokolade og sukkervarer. Dette har først og fremst vært uhyre krevende for de bedriftene som er sterkest berørt. Selv om regjeringen etter hardt press fra næringen reverserte økningen av sjokolade- og sukkervareavgiften i statsbudsjettet for 2019, betaler norske drikkevareprodusenter fortsatt verdens høyeste avgift.

Sett i relasjon til en omfattende og økende grensehandel, er dette alvorlig. Mer grunnleggende er denne saken også et grelt eksempel på den manglende forutsigbarheten i politikken som dessverre har blitt et varemerke under denne regjeringen. Den manglende respekten for den felles mobiliseringen som skjedde gjennom intensjonsavtalen om samarbeid for sunnere kosthold, har også satt sine spor.

Regjeringen har nylig lagt frem en melding til Stortinget om folkehelsepolitikken, der samarbeid med næringslivet prioriteres. Kombinert med debatten som vil komme i kjølvannet av innstillingen fra det regjeringsoppnevnte avgiftsutvalget, kan vi håpe at en viktig sak for mat- og drikkeprodusentene nå kommer inn i et mer konstruktivt spor.

Det siste arbeidsåret har uansett ikke bare dreid seg om avgifter. Lønnsoppgjøret i 2018 ble et av de mest kompliserte på mange år. Men både dette oppgjøret og mellomoppgjøret i 2019 kom i mål uten konflikt, selv om resultatene for mange medlemsbedrifter oppleves som kostbare.

Regjeringen har sendt forslag om lov om god handelsskikk på høring. Etter ti års debatt ligger det nå an til at Stortinget i løpet av 2020 kan vedta denne loven og etablere et selvstendig tilsyn med egen beslutningskompetanse. Det er en viktig milepæl for mat- og drikkeprodusentene.

Mot slutten av 2018 kom prosjektet Matindustrien 4.0, som NNN, Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke står bak, opp i fart. Dette toårige prosjektet er støttet av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, og har også fått støtte fra myndighetene til å lage en egen fagskoleutdanning i digital kompetanse for en samlet mat- og drikkenæring.

Samtidig har Velg Skog tatt ny sats for å sikre bedre rekruttering til skognæringen. NHO Mat og Drikkes medarbeidere har deltatt på samlinger med medlemsbedriftene, blant disse vår- og høstsamlingene til Norske Landbrukstenester. Arbeidsgiverbistanden gjennom NHO-fellesskapets digitale tjenester og direkte fra NHO Mat og Drikke, er høyt etterspurt av medlemsbedriftene og en viktig medlemsfordel.

Så langt har 2019 som forventet vist seg å bli et hektisk arbeidsår med avgiftspolitikk, klimapolitikk og folkehelse blant de viktige sakene. Den viktigste oppgaven er likevel å bidra til å styrke og synliggjøre den betydelige rollen mat- og drikkenæringen har for norsk verdiskaping og i det norske samfunnet i dag og i årene fremover.

Organisasjon og næringen

Dette er NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Strategiske mål mot 2021

Strategiske satsingsområder 2019 - 2021 for NHO Mat og Drikke.

Strategiske satsingsområder 2019 - 2021 for NHO Mat og Drikke.

 

 • Mat-, drikke- og bionæringens konkurransekraft styrkes gjennom aktiv utnyttelse av EØS-avtalen, en balansert handelspolitikk og likeverdige rammevilkår med konkurrentlandene. 
 • Mat-, drikke- og bionæringen i Norge øker verdiskapingen gjennom bærekraftig utnyttelse av naturressurser og produksjon av mat og drikke. 
 • Næringen øker verdiskapingen gjennom å legge til rette for et sunt, variert og balansert kosthold i befolkningen. 
 • Mangfoldet og vekstkraften i mat-, drikke- og bionæringen øker gjennom flere nye bedrifter som har kraft til å vokse lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 • Økt konkurransekraft i medlemsbedriftene gjennom en forhandlingsbasert lønnsdannelse og en forenklet avtalestruktur. 

Administrasjonen

NHO Mat og Drikke har 19 medarbeidere og holder til i Næringslivets Hus i Oslo sammen med fem bransjeforeninger, Matvett AS og flere samarbeidsprosjekter. Sammen arbeider vi målrettet for å bidra til vekst, verdiskaping, investeringer og konkurransekraft for bedriftene i mat-, drikke- og bionæringen.

Les også: Flere og fornøyde medlemmer

NHO Mat og Drikke er:

 • 6. største landsforening i NHO
 • 1600 medlemsbedrifter
 • 35 838 årsverk

75 % av bedriftene har under 20 ansatte

Medlemmene i NHO Mat og Drikke spenner fra små enkeltpersonsforetak og hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnene til multinasjonale selskaper. Flertallet er likevel små og mellomstore bedrifter.

Antall medlemsbedrifter per bransje:

 • 515 matforedlingsbedrifter: Foredling av kjøtt, melk, korn, fisk, frukt og grønt, samt produksjon av drikkevarer, sjokolade - og sukkervarer og dyrefôr.
 • 430 bakerier og konditorier: Håndverksbakere, industribakerier og konditorier.
 • 323 tjeneste- og rådgivningsbedrifter: Regnskapskontorer for landbruk og matindustri, dyreklinikker, innkjøpslag og avløserlag.
 • 159 skog- og bioteknologibedrifter: Skogeiere, skogeierforeninger, planteskoler og skogsentreprenører, avl- og bioteknologi.
 • 108 drikkeprodusenter: Bryggerier og vin- og brennevinsleverandører.
 • 63 primærprodusenter: Gårdsdrift og pelsdyroppdrett.

Medlemsbedrifter i NHO Mat og Drikke per NHO-region:

 • Agder: 112
 • Arktis: 62
 • Innlandet: 243
 • Møre og Romsdal: 63
 • Nordland: 62
 • Rogaland: 154
 • Trøndelag: 197
 • Vestfold og Telemark: 96
 • Vestlandet: 153
 • Viken Oslo: 456

Organisasjonen og næringen

Nøkkeltall om næringen

Mat-, drikke- og bionæringen. Norges største industrinæring

Mat-, drikke- og bionæringen er Norges største industrinæring. Næringen består av nærmere 2200 bedrifter med over 50 000 medarbeidere. Disse produserer og bearbeider kjøtt, fisk, frukt, matoljer, meierivarer, drikkevarer, kornprodukter, bakervarer og dyrefôr. Skogbruket er en viktig del av næringen, der all produksjon hovedsakelig er basert på norske råvarer. Næringen omfatter også virksomheter som driver tjenesteyting og rådgivning til verdikjeden for mat og drikke.

Mesteparten av det som produseres i næringen går til det norske hjemmemarkedet. Samtidig øker konkurransen fra importerte produkter. Næringen kjennetegnes ved en rekke store nasjonale og internasjonale aktører, men også et betydelig innslag av mindre bedrifter. De senere årene har særlig småskalavirksomhetene økt i omfang.

21 % av de sysselsatte i mat- og drikkenæringen har universitets- eller høyskoleutdanning.

29 % av de sysselsatte i norsk mat- og drikkenæring er utenlandske. 

Internasjonal konkurranse utfordrer:

Politiske rammevilkår

Flere betydelige gjennomslag i 2018

2018 kan ikke oppsummeres uten å nevne betydelige politiske gjennomslag for NHO Mat og Drikke. Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2019 å reversere økningen i sjokolade- og sukkeravgiften fra 2018, og å stenge 350-kronersgrensen for avgiftsfri netthandel fra utlandet i 2020. Disse politiske vedtakene kom som resultat av målbevisst politisk arbeid i samarbeid med viktige og gode alliansepartnere. Samtidig er det en vesentlig malurt i begeret at Stortinget vedtok å videreføre økningene i avgiften på alkoholfrie drikkevarer.  Regjeringen oppnevnte i tillegg et offentlig utvalg som skal foreslå den fremtidige utformingen av både sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer. NHO Mat og Drikke og NHO er representert i dette utvalget og har en klar målsetting om at Norge nå ha et avgiftsnivå som ikke gir norsk mat- og drikkenæring en konkurranseulempe overfor våre nærmeste naboland og konkurrenter. 

Lov om god handelsskikk i Norge

Et annet viktig politisk gjennomslag i 2018 var Stortingets enstemmige vedtak om å innføre en Lov om god handelsskikk i Norge. Denne skal regulere og balansere maktforholdene i verdikjeden for mat og drikke, bla. ved å stille klare krav til dagligvarekjedenes atferd. NHO Mat og Drikke har lenge arbeidet for at en slik lov skal komme på plass, og regjeringen har varslet av loven skal innføres i 2020. Dette norske lovarbeidet skjer parallelt med at EU lager en tilsvarende lov for EU-landene. NHO Mat og Drikke har fulgt det europeiske arbeidet tett gjennom organisasjonens medlemskap i FoodDrinkEurope.

Grensehandelsalliansen

NHO Mat og Drikke tok i 2018 initiativ til å danne Grensehandelalliansen, sammen med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund(NNN), Handel og Kontor Norge, NHO Service og Handel og Virke. Grensehandelalliansens formål er å fremme felles forslag som bidrar til å snu trenden med økende grensehandel og påfølgende eksport av skatteinntekter, arbeidsplasser, verdiskaping og investeringer. Dette skjer gjennom å øke oppmerksomheten om årsakene til og konsekvensene av en voksende grensehandel og kriminalitet i form av smugling, sikre avgiftslettelser på mat- og drikkevarer som er utsatt for grensehandel, øke innsikt i og oppmerksomhet om grensehandelens negative effekt på kosthold og helse, og avvikle 350-kronersgrensen for avgiftsfri netthandel fra utenlandske aktører. Et betydelig gjennomslag for alliansen i 2018 kom med regjeringens beslutning om stenge 350-kronersgrensen for avgiftsfri netthandel fra utlandet i 2020.

Europa

2018 var også året da EØS-avtalen virkelig kom tilbake på den politiske dagsorden. NHO Mat og Drikke har økt sin innstas for å beskytte og bevare EØS-avtalen, og har en aktiv dialog med medlemsbedrifter, norske myndigheter og overfor EU gjennom vårt medlemskap i FoodDrinkEurope. EØS-avtalen er uten sammenlikning Norges viktigste og mest betydningsfulle handelsavtale, og har stor betydning for verdiskaping og konkurransekraft i hele verdikjeden for mat- og drikke i Norge. EØS-avtalen sikrer blant annet likeverdige rammevilkår for næringslivet, felles regler for mattrygghet og felles veterinærregler i EUs indre marked. EØS sørger i tillegg for at den norske regjeringen og Stortinget må forholde seg til prinsippene om likeverdige rammevilkår i EUs indre marked i politikkutformingen.

Internasjonal handel

Handelspolitikken har i likhet med EØS-avtalen gjort et politisk comeback i 2018. NHO Mat og Drikke arbeider aktivt overfor norske myndigheter for å fremheve og bevare mat- og drikkenæringens komparative fortrinn, samt sikre nødvendig balanse mellom offensive og defensive hensyn i handelspolitikken. Mat- og drikkenæringen i Norge er en komplett verdikjede som også er tett integrert i internasjonale verdikjeder. Selv om mat- og drikkenæringen primært produserer for det norske markedet opptrer den ikke i et vakuum i norsk økonomi.

Tariff- og arbeidsgiverservice

Samordnet oppgjør om tjenestepensjon og AFP

Tariffoppgjøret 2018 ble grunnet kompliserte krav og problemstillinger knyttet til spørsmål om pensjon og AFP, for første gang på 10 år gjennomført som et samordnet oppgjør.

Tariffoppgjøret 2018 var et hovedoppgjør, noe som vanligvis betyr en forbundsvis revisjon av samtlige overenskomster. LO vedtok imidlertid, med NHOs etterfølgende aksept, at tariffoppgjøret i 2018 skulle gjennomføres samordnet, for på den måten å sette større kraft bak kravene om endringer i pensjon og AFP. Oppgjøret ble innledet med en såkalt forbundsvis sløyfe, hvor det var satt av 30 øre pr overenskomst til omforente endringer eller som et generelt tillegg. Den etterfølgende sentrale forhandlingen endte i brudd og oppgjøret gikk til mekling. Med assistanse av Riksmekleren kom partene på overtid til en enighet om endringer i dagens AFP ordning samt en protokoll om innføring av en ny AFP ordning i 2019. Det ble ikke foretatt noe med hensyn til tjenestepensjon.

Årslønnsveksten, som kommer til uttrykk gjennom rammen for oppgjøret, ble i 2018 av partene definert til å gi en årslønnsvekst på 2,8 prosent. Det første elementet i rammen er lønnsoverhenget fra året før, og inn i 2018-oppgjøret ble dette beregnet til å utgjøre 1,1 prosent. Neste element i rammen er de sentrale tarifftilleggene som NHO og LO ble enige om. Disse var i 2018 på henholdsvis 30 øre gitt i den forbundsvise sløyfen, et generelt tillegg på 1,0 kroner til alle og ytterligere 2,50 kroner per time for de såkalte lavlønnsområdene. Tarifftilleggene ble beregnet til 0,5 prosent. Lavlønnstillegget ble gitt til bedrifter som er omfattet av overenskomster som ligger under 90 prosent av industrigjennomsnittet. Glidningen, altså resultatet av de lokale forhandlingene, ble i 2018 anslått til å utgjøre 1,2 prosent av rammen.

Samtlige tariffavtaler NHO Mat og Drikke har med Norsk Næring og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har en garantilønnsbestemmelse, altså en bestemmelse om automatisk regulering av minstelønnssatsene. Denne sier at minstelønnen skal utgjøre 85 prosent av gjennomsnittlønnen i mat- og drikkeindustrien. I 2018 økte satsen med 4 kroner per time fra 176,70 kroner til kr 180,70 kroner. For mange bedrifter medfører dette at det ikke er ytterligere rom for lokale tillegg, da det meste av rammen fylles gjennom de kostnadene garantitillegget medfører. Dette gjelder kun NNN-avtalene, og ikke avtalene med Fellesforbundet, Fagforbundet, Den Norske Veterinærforening (DNV) eller andre fagforeninger NHO Mat og Drikke har avtaler med.

Å få på plass en endring eller fjerning av bestemmelsen om garantilønn er svært høyt prioritert hos medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke. Det går også klart frem av NHOs forhandlingsfullmakt at å ta inn eller forsterke eksisterende garantibestemmelser ikke skal forekomme.

NHO Mat og Drikke og NNN har i 2018 arbeidet videre med kartlegging av konsekvensene av garantilønnsbestemmelsen i et felles utvalg sammen med forskningsstiftelsen Fafo. Det har i inneværende tariffperiode også vært arbeidet i forenklingsutvalget med NNN, hvor formålet er harmonisering, forenkling og eventuelt sammenslåing av avtalene. Digitalisering av hele avtaleporteføljen er også inkludert i dette arbeidet, i tråd med målene for tariffarbeidet til NHO Mat og Drikke.

Tariff- og arbeidsgiverservice

Etterspurt arbeidsgiverservice

Gruppebilde av advokatene i NHO Mat og Drikke

Fra venstre: Jørgen Wille, Line Solhaug, Caroline L. Weedon Heide, Nikolai Astrup Westlie, Anne Brit Slettebø, Anne Løken, Camilla Schrader Roander og Trine Lise Elmholt Berget. Foto: Moment Studio

Etterspørselen etter NHO Mat og Drikkes arbeidsgiverservice er stadig økende, og i 2018 bistod våre advokater medlemsbedriftene i mer enn 1500 saker.

NHO Mat og Drikke-advokatene er spesialister på arbeidsrett og HMS og kjenner godt til de daglige utfordringene bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen står overfor. Våre advokater har lang erfaring med å gi nyttige og praktiske råd og bistå medlemmene i rollen som arbeidsgiver. Du når våre advokater gjennom vår advokattelefon eller advokatmail, og vi følger saken din godt opp.

 • Advokathjelp
 • Kontakt oss på advokattelefon eller advokatmail:

Som en del av vår arbeidsgiverservice tilbyr vi bedriftsbesøk og deltar i forhandlingsmøter ute på arbeidsplassen. Vi driver også opplæring av ledere med personalansvar både gjennom kursvirksomhet, nyhetsbrev og som forfattere av artikler i flere medlemsblader og på NHO Mat og Drikkes nettsider nhomd.no.

NHO Mat og Drikkes advokater utvikler også innhold og oppdaterer prosessbeskrivelser, maler og digitale håndbøker på NHO-fellesskapets digitale oppslagsverk Arbinn.no.

NHO-fellesskapet er høringsinstans når arbeidslivets lover og regler foreslås endret. I arbeidet med arbeidslivspolitikken fremmer NHO Mat og Drikke medlemmenes interesser i tråd med innspill fra Arbeidsgiverpolitisk utvalg i NHO Mat og Drikke. I 2018 har mye av arbeidet vært knyttet til blant annet forholdet fast ansettelse og innleie, permittering, regionale verneombud (RVO) for baker- og konditorbransjen, praktikantordningen og arbeidslivskriminalitet.

HMS

NHO Mat og Drikke jobber for økt nærvær og et sikkert arbeidsmiljø i mat-, drikke- og bionæringen. For å lykkes med det arbeider vi sammen med ulike aktører på området.

I alt 122 medlemsbedrifter i NHO Mat og Drikke har tegnet en rekrutteringsavtale med «Ringer i Vannet» og flere har ansatt arbeidstakere som har vært midlertidig ute av arbeidslivet. Våre advokater deltar i ulike prosesser som skal bidra til å sikre et godt arbeidsmiljø og skape gode arbeidsplasser i medlemsbedriftene. Sammen med bransjeforeningene har vi hatt fl ere møter med Arbeidstilsynet om deres satsningsområder. I 2018 lanserte NHO-fellesskapet et e-læringskurs for verneombud, AMU og arbeidsgivere i baker- og konditorbransjen og nettkurset § 3-5 for ledere.

Kurs og konferanser

Vi tilbyr kurs og konferanser innen en rekke temaer, og våre advokater er etterspurte foredragsholdere. Stadig flere virksomheter ønsker å arrangere egne interne kurs for ledere med personalansvar i virksomheten. På forespørsel utvikler NHO Mat og Drikke spesialtilpassede kurs for virksomheter hvor det gjennomgås bedriftseksempler som gir rom for erfaringsutveksling. NHO Mat og Drikke-advokatene tilbyr også etablering av ambulerende advokatkontor og holder innlegg på bransjesamlinger og andre arrangementer i næringen.

Se vår arrangementsoversikt

Ny sykefraværstatistikk

NHO Mat og Drikke har utarbeidet en oversikt over sykefraværet i mat- og drikkenæringen.  Oversikt viser årlig og kvartalsvis utvikling i sykefraværet for hele NHO-området, og den enkelte bransje.

Resultater for strategiperioden 2016 - 2018

NHO Mat og Drikkes strategi 2016 - 2018 definerer og gir mål for tre strategiske hovedsatsinger

De tre strategiske hovedsatsingene «Helse og kosthold», «Vekst og entreprenørskap» og «En bærekraftig mat- og drikkenæring» er valgt fordi det er avgjørende å lykkes på disse tre områdene for å kunne realisere ambisjonene om vekst, verdiskaping, investeringer og konkurransekraft i mat-, drikke- og bionæringen. Samtidig må næringen selv ta en ledende rolle i arbeidet for å lykkes. Ambisjonene for disse tre strategiske hovedsatsingene kan bare oppnås i et samspill mellom bedrifter og myndigheter. I dette samspillet kan NHO Mat og Drikke utgjøre en forskjell for medlemsbedriftene.

Helse og kosthold

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold ble inngått mellom mat- og drikkenæringen, dagligvarehandelen og helsemyndighetene i desember 2016 og skal vare til og med 2021. I løpet av 2018 har også aktører innenfor servering og reiseliv kommet til.

Flere skal spise sunnere

Formålet med avtalen er å øke andelen av befolkningen som har et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd. Dette skal oppnås gjennom et forpliktende og langsiktig samarbeid mellom mat- og drikkebransjen og helsemyndighetene.

Arbeidet er organisert gjennom ulike innsatsområder der det er satt konkrete og ambisiøse mål. Fokus er å redusere inntaket av salt, mettet fett og tilsatt sukker i befolkningen, samt å øke inntaket av frukt og grønt, sjømat og grove kornprodukter. I tillegg skal påvirkning av forbrukeradferd bidra til å øke bevisstheten rundt helse og kosthold. Til sammen vil disse endringene være viktige bidrag for å fremme helse i hele befolkningen, slik at flere kan få oppleve flere leveår med god helse og trivsel og at sosiale forskjeller reduseres.

Bidraget til mat- og drikkeprodusentene er å gjøre det lettere for forbrukeren å ta sunnere valg gjennom å utvikle nye, bedre tilpassede produkter og reformulere eksisterende produkter. Tilpasning av porsjons- og pakningsstørrelser står også sentralt, sammen med fremming av de sunnere alternativene.

Mange medlemsbedrifter er med

I 2018 hadde i alt nær 50 av NHO Mat og Drikkes medlemsbedrifter sluttet seg til Intensjonsavtalen. Hver enkelt bedrift har selv valgt hvilke av innsatsområdene de vil arbeide med. Når aktørene innenfor handel, servering og reiseliv legges til, teller intensjonsavtalen nå nærmere 100 aktører.

Populære workshops

Etter to års drift har det kommet på plass omforente arbeidsprosesser for innsatsområdene. Det avholdes jevnlige møter i koordineringsgruppen og metodikk for monitorering av innsatsen er avklart. Arbeidsformen i hvert av innsatsområdene er basert på utveksling av erfaringer og kompetanse gjennom samlinger for aktørene. I 2018 er det avholdt én slik workshop for innsatsområde salt og én for den såkalte #MerAv-gruppen – økt inntak av frukt, grønt, sjømat og grove kornprodukter. Ifølge evalueringen av avtalen som Fafo gjennomførte høsten 2018, trekker aktørene frem disse samlingene, og nettverket de skaper, som særlig positivt.

Reduksjon av sukker i egen regi

Samarbeidet har løpt som planlagt i alle innsatsområdene, med unntak av sukker. Som konsekvens av de uventede økningene i produktavgifter for sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikker i statsbudsjettet for 2018 ble samarbeidet om reduksjon av tilsatt sukker lagt i bero i 2018.

Drikkevareprodusentene var først ute med å suspendere samarbeidsavtalen allerede da avgiftsendringen ble vedtatt i november 2017. De øvrige matvareprodusentene i NHO Mat og Drikke fulgte etter i mai 2018. Produsentene mente at det ikke var grunnlag for videre samarbeid med myndigheter som bryter samarbeidets intensjoner. Tilliten mellom partene var brutt.

Bedriftene har imidlertid fortsatt arbeidet med sukkerreduksjon i egen regi, uavhengig av myndighetene. Ved utløpet av året var det gledelig å kunne konstatere at markedet for sukkerfri brus i Norge hadde vokst også i 2018. Andelen sukkerfri brus er nå på hele 52 prosent og ledende i Europa.

Utvikling i riktig retning, men datagrunnlag mangler

De enkelte målene i intensjonsavtalen skal måles gjennom matforsyningsstatistikk og forbruksundersøkelser. Matforsyningsstatistikken for foregående år er basert på matvareforbruk på engrosnivå i Norge og legges frem i november hvert år. Tallene for 2018 er derfor ikke klare ennå, men det er å forvente at det vil være en fortsatt utvikling i riktig retning slik som i årene før, selv om kostens innhold av salt, tilsatt sukker og mettet fett er for høyt og innholdet av kostfiber er for lavt i forhold til de langsiktige målene i intensjonsavtalen.

Et mer eksakt grunnlag for å overvåke befolkningens inntak gjennom kosten må komme gjennom forbruksundersøkelse, noe som det er helsemyndighetenes ansvar å ivareta. Det arbeides nå for å få på plass en slik forbruksundersøkelse, om mulig i løpet av 2019. Den forrige forbruksundersøkelsen som intensjonsavtalens mål er utarbeidet ut fra ble gjennomført i 2012.

Matbransjens Faglige Utvalg

MFU skal sikre at bedriftene etterlever forbudet mot markedsføring av visse produkter mot barn under 13 år, og bidra til forsiktighet i markedsføring overfor unge.

MFU behandler klager på markedsføring, og offentliggjør avgjørelsene. MFU kan også gi bedrifter forhåndsklareringer av markedsføring.  I 2018 økte antall henvendelser om forhåndsklarering. Samtidig gikk antall klager ned. I 2019 skal ordningen igjen evalueres.

Vekst og entreprenørskap

NHO Mat og Drikke arbeider for å styrke mangfoldet og vekstkraften i mat- og drikkenæringen. Det må legges bedre til rette for at flere nye bedrifter har kraft til å vokse lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De politiske virkemidlene for entreprenørskap må samordnes og forenkles, og i større grad enn i dag innrettes mot bedrifter med potensiale og ambisjoner for vekst.

Vi mener de politiske virkemidlene for å bidra til vekst og entreprenørskap må samordnes og forenkles, og i større grad enn i dag rettes mot bedrifter med ambisjoner om og potensial for vekst. NHO Mat og Drikke har satt seg som mål at antallet nyetablerte bedrifter innen mat-, drikke- og bionæringen med levetid på mer enn fem år, skal økes fra nivået i 2016.

Les mer om NHO Mat og Drikkes arbeid med vekst og entreprenørskap

Forenkling og samordning av tilsyn og virkemiddelapparat

For en oppstartsbedrift er det spesielt viktig å kunne prioritere videreutvikling av forretningsidéen og arbeid med å skape en posisjon i markedet. Mange opplever imidlertid at det er vanskelig å orientere seg i regelverk og ulike ordninger i virkemiddelapparatet. Både Mattilsynet, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Enova og andre aktører i virkemiddelapparatet spiller en sentral rolle i å veilede og hjelpe gründerbedriftene fra oppstart, over til lønnsom drift og videre vekst.

Undersøkelser viser at mangel på kompetanse, økonomisk risiko og tungvinte tilskuddsordninger og søknadsprosedyrer er de største hindrene for å søke om tilskudd til forskning, utvikling, innovasjon og gründertiltak.

NHO Mat og Drikke mener derfor at tilskuddsordninger som gjelder mat- og drikkenæringen bør slås sammen og forenkles, samtidig som de rettes inn mot å hjelpe gründerbedriftene gjennom oppstartsfasen og inn i lønnsom drift. Det må jobbes systematisk med å samle og markedsføre tilskuddsordningene, verktøyene, mulighetene, ressursene og nettverket som virkemiddelapparatet har til rådighet.

NHO Mat og Drikke har særskilt tatt til orde for at det bør opprettes en samordningsenhet – en fødselshjelp for gründerbedrifter. Samordningsenheten skal hjelpe gründeren med behovsdefinering, valg av tiltak, søk i forskningsresultater, søknadsprosess og hjelp til kommersialisering. Tilsvarende bør det etableres en gründertjeneste i Mattilsynet som hjelper mat- og drikkegründere til å tilfredsstille de formelle kravene til mattrygghet, regelverk og hygiene allerede i etableringsfasen.

 

NHO Gründer

NHO Gründer ble etablert i 2018 og er et tilbud til bedrifter i oppstartfasen om medlemskap i NHO og tilhørende landsforening som er relevant for den type virksomhet gründerbedriften driver innenfor. Et medlemskap i NHO Gründer bidrar til at hverdagen for gründerne blir tryggere, enklere og mer oversiktlig gjennom blant annet tilbud om gratis maler og kontraktsforslag, tilgang på NHO Pensjon, NHO Forsikring og tilpassede kurs, nettverk og møteplasser. Medlemskapet i NHO Gründer gir også tilgang til å delta i utformingen av næringspolitikken som er relevant for oppstartsselskaper.

Les mer om NHO Gründer

NHOs forslag til 10 politiske grep for å øke antall gründerbedrifter finner du her

Les også: Vekst og entreprenørskap i mat- og drikkenæringen


Bærekraft

Økt innsamling og gjenvinning av plastemballasje

I januar 2018 vedtok EU sin strategi for å øke sirkulær bruk av plast og redusere forsøpling som følge av plast. Strategien er fulgt opp gjennom en rekke direktiv, herunder direktivet om engangsartikler i plast som også i stor grad omfatter mat- og drikkeemballasje og som skal innføres i Norge. NHO Mat og Drikke avga sin høringsuttalelse til EU-direktivet høsten 2018.

NHO Mat og Drikke arbeider aktivt sammen med de øvrige aktørene i verdikjeden for å øke innsamlings- og gjenvinningsgraden for plastemballasjen. Bransjen har tatt ansvar helt tilbake fra 1995 for innsamling, gjenvinning og reduksjon av avfall, blant annet gjennom etableringen av de såkalte Emballasjeavtalene, som har vært en suksesshistorie. Avtalene har sammen med returordningene for drikkevareemballasje medført at Norge er blant de beste i verden med hensyn til innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Arbeidet som er gjort, gir et godt grunnlag for videre arbeid mot en sirkulær økonomi innenfor emballasjeområdet, samt å nå de skjerpede EU-kravene for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.

Mat- og drikkebedriftene arbeider intensivt med å optimere bruken av emballasje og tiltak for å forebygge plastforsøpling. NHO Mat og Drikke mener det bør bygges videre på dagens velfungerende ordninger mellom næringsliv, kommuner og returselskap. Endringene i Norge må være harmonisert med endringene i EU for å ivareta konkurransekraften til norske bedrifter.

Reduksjon av utslipp i ikke-kvotepliktig sektor

Mat- og drikkenæringen inngår i all hovedsak i ikke-kvotepliktig sektor, der de største utslippene er knyttet til transport og primærjordbruket. Mat- og drikkenæringen utgjør en betydelig del av industriutslippene, som er den tredje største utslippskilden i ikke-kvotepliktig sektor.

Det er et potensial for å legge om til en større andel fornybare energibærere og gjenvinning av energi i mat- og drikkenæringen. De største barrierene for realisering av dette potensialet er usikkerhet rundt besparelse ved omlegging til alternative energikilder, mangel på investeringskapital og manglende kompetanse om hvilke muligheter som foreligger.

Enova SF, som er eid av Klima- og miljødepartementet og skal bidrar til reduserte klimagassutslipp, styrket forsyningssikkerhet for energi og utvikling av ny energi- og klimateknologi, har tidligere hatt en nøkkelrolle i omlegging til redusert energibruk og lavere utslipp i industrien, delvis oppnådd gjennom slagkraftige virkemidler for utfasing av fyringsolje. Utfasing av resten av fyringsolje er viktig for å nå Norges utslippsmål og sikre grønn konkurransekraft.

NHO Mat og Drikke mener det må stilles til rådighet stimuleringsmidler for å hjelpe overgangen til mer miljøvennlige energikilder. I NHO Mat og Drikkes innspill til statsbudsjettet pekes det på at tiltak i ikke-kvotepliktig sektor der tilgjengelig teknologi tas i bruk bør prioriteres innenfor tildelingen til Enova og i kommende revisjoner av mandatet. Tilbudet bør være tilpasset slik at mindre bedrifter med begrenset kapasitet og kompetanse til å gjennomføre tiltakene på egen hånd, også kan benytte seg av Enovas tilbud.

Mat- og drikkeprodusentene har også et betydelig forbruk av gass i produksjonen. I statsbudsjettet for 2018 ble reduserte satser og fritak for CO2-avgift på mineralolje og gass for de fleste ikke-kvotepliktige bedrifter opphevet. Dette gir store konkurransemessige ulemper for våre medlemsbedrifter. Industrien har over år gjennomført en omlegging til mer energieffektive driftsmidler, og økt bruk av gass, biobrensel og elektrisitet. For at den positive utviklingen med stadig mindre utslipp fra industrien skal fortsette, er det viktig at bruk av gass fortsatt gis avgiftsfordeler sammenlignet med fyringsolje.

Les også: Melk og drivstoff fra samme ku

Avskogingsfrie verdikjeder

Bruken av palmeolje i matindustrien er redusert. Den oljen som brukes er sertifisert og stadig mer av den er sporbar. Det norske initiativet for bærekraftig palmeolje (NISPO) rapporterer at de fleste virksomhetene som deltar i initiativet har nådd målet de satte for 2018: Å fase ut bruken av palmeolje, eller gå over til kun å benytte segregert eller sporbar og bærekraftig produsert palmeolje. Bedriftenes krav og etterspørsel etter sertifisert og bærekraftig produsert palmeolje, har bidratt til at bærekraftig råvareproduksjon blir alminnelig bransjepraksis.

Det er likevel et stykke frem til at all produksjon av palmeolje skjer bærekraftig. NHO Mat og Drikke vil derfor fortsette arbeidet om tiltak som kan stoppe avskogingen. På oppfordring fra bl.a. Klima og miljødepartementet, inviterte NHO Mat og Drikke flere bransjer i NHO til et samarbeid for å redusere avskoging, som følge av produksjon av papir, kjøtt, kakao, rengjøringsmidler, kosmetikk, drivstoff og vaskemidler i tillegg til mat og fôr. I oktober arrangerte vi konferansen «Å bevare regnskogen». Målet er gjennom samarbeid å sette industrien i bedre stand til å sørge for at ingen produkter bidrar til avskoging.  

Medlemmer og marked

Bransjeforeningene

NHO Mat og Drikke organiserer en stor bredde av bedrifter og bransjer innen mat-, drikke,- og bionæringen. Noen av disse er organisert gjennom egne bransjeorganisasjoner. Disse foreningene ivaretar medlemsbedriftenes særskilte bransjepolitiske interesser.

Følgende bransjeorganisasjoner er tilsluttet NHO Mat og Drikke:

Tidligere årsrapporter

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: