Innhold

Organisasjonen og næringen

Organisasjonskart

NHO Mat og Drikke er den største arbeidsgiver- og næringspolitiske organisasjonen for mat-, drikke- og bionæringene i Norge, og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NHO er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge.

Under ser du NHO Mat og Drikkes organisasjonskart.

Her finner du hele styret i NHO Mat og Drikke

Her finner du NHO Mat og Drikkes ansattoversikt

#005

Organisasjonen og næringen

Oppdrag og visjon

NHOs visjon - Styrker næringslivet. Former fremtiden.

Vårt oppdrag

NHO Mat og Drikke skal bidra til vekst, verdiskaping, investeringer og konkurransekraft for bedriftene i mat-, drikke- og bionæringen.

Visjon

Næringslivets Hovedorganisasjon arbeider for å realisere visjonen «Styrker næringslivet. Former fremtiden». NHO Mat og Drikke er en landsforening i NHO-fellesskapet, og arbeider for den samme visjonen som resten av NHO-fellesskapet.

NHO Mat og Drikke skal være den samlende organisasjonen for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen i Norge, fordi vi oppnår resultater på områder som medlemsbedriftene mener er viktige for dem.

Organisasjonen og næringen

Leder

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

Vi må sørge for at bedrifter utvikles og vokser slik at flere kommer i arbeid.

Blandede følelser

2017 ble på mange måter bedre enn fryktet. Mot et bakteppe av truende handelskrig og vanskelige BREXIT-forhandlinger, økte aktiviteten i verdensøkonomien mer i 2017 enn antatt for ett år siden. Veksten er dessuten bredt basert. Ikke på ti år har så mange av verdens største økonomier vært inne i et oppsving samtidig. Særlig i eurosonen, der mange av Norges viktigste handelspartnere er, har veksten vært over raskende sterk i år.

Økende internasjonal usikkerhet og et endret sikkerhetspolitisk bilde har skapt økt oppmerksomhet om betydningen av matsikkerhet. Både i Norge og i resten av Europa utgjør mat- og drikkenæringen en betydelig del av den samlede verdiskapingen og industriproduksjonen, og næringen har vist seg å være mindre konjunkturutsatt enn mange andre næringer. Med 50.000 arbeidsplasser i små og store bedrifter over hele landet, utgjør bedriftene innenfor mat- og drikkeproduksjon landets største fastlandsindustri og Norges fremste merkevareindustri.

Under overskriften "Verdien av arbeid" åpnet NHOs årskonferanse et nytt arbeidsår. Verdien av arbeid er enorm, både for enkeltmennesket, bedriftene og samfunnet som helhet. Flest mulig i jobb sikrer velferden vår og et godt samfunn å leve i for alle. Derfor trenger Norge bedrifter som skaper verdier og bevarer arbeidsplasser. Da må vi sørge for at bedrifter utvikles og vokser og at flere kommer i arbeid. Slik kan vi også opprettholde et godt velferdstilbud også i fremtiden.

Vekst og entreprenørskap i mat- og drikkenæringen er én av NHO Mat og Drikkes tre strategiske satsinger, og følger opp «Verdien av arbeid». Som den største industrigrenen i Norge spiller næringen en viktig rolle i omstillingen av norsk fastlandsøkonomi i årene som kommer. Både utfordringer og muligheter vil oppstå som følge av endrede forbrukertrender, forventninger til et mer balansert og sunnere kosthold, økende konkurranse, og klare krav om bærekraftig produksjon. Her er mange av medlemsbedriftene på god vei og mange nye bedrifter vokser opp.

Norsk verdiskaping har historisk sett vært tuftet på kunnskapsbasert og ressurseffektiv høsting av naturressurser. Bio økonomien gir grunnlag for ny økonomisk vekst i en verden som beveger seg i fossilfri retning. Her har norske virksomheter alle muligheter til å ta en global posisjon.

I 2017 satte NHO Mat og Drikke bærekraft på dagsorden. Begrepet rommer mye. Klimapolitikken er i en ny fase. Rammene for hvordan store deler av norsk næringsliv skal nå ambisiøse klimareduksjoner i 2030 utformes nå og i dialog med EU. Og i 2017 inngikk mat- og drikkeprodusentene et forpliktende samarbeid med myndighetene om å halvere matsvinnet frem mot 2030. Mange bedrifter har sluttet seg til avtalen, og ser nye forretningsmuligheter i samarbeidet.

Samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene er godt, og sammen løfter vi mange viktige saker for næringen. Næringen trenger en lønns- og kostnadsutvikling som styrker, og ikke svekker, konkurransekraften. De senere årene har lønnsveksten i Norge vært mer på linje med landene vi konkurrerer med. Dette må ikke bli være et skippertak, men starten på et nytt kapitel i lønnsdannelsen.

Sammen med mange bedrifter, kollegene i Sjømat Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund arbeider vi med hvordan den digitale matindustrien vil se ut og hvilke krav den vil stille både til arbeidsgivere og arbeidstakere.

2017 kan likevel ikke oppsummeres uten å nevne avgiftssjokket i statsbudsjettet for 2018. Uten noen form for konsekvensutredning, uten noen analyser og uten å snakke med noen av dem som ble berørt, valgte Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre å øke avgiftene på alkoholfrie drikker og på sjokolade- og sukkervarer med nesten to milliarder kroner. Bedriftene fikk fem uker på å forberede seg. Dette er ikke bare uklok politikk. NHO Mat og Drikke mener også at avgiftsøkningen er i strid med EUs statsstøtteregelverk. Derfor valget vi å klage saken inn for EFTAs overvåkningsorgan, ESA, som nå vurderer saken. En avklaring er forventet i 2018.

For mange bedrifter er avgiftssjokket et tillitsbrudd i det brede og ambisiøse samarbeidet med myndighetene om bedre folkehelse. Derfor har regjeringen et stort ansvar for å få arbeidet tilbake på et spor som gjør at vi både får et sunnere kosthold og sikrer bedre konkurransekraft gjennom samarbeid.

Organisasjonen og næringen

Høydepunkter 2017

 • Gjennom 2017 har mange flere mat- og drikkeprodusenter sluttet seg til intensjonsavtalen for et bedre kosthold. Ved utgangen av året hadde i alt 50 medlemsbedrifter forpliktet seg til å arbeide med reduksjon av sukker, mettet fett og salt, eller til økt inntak av grove kornprodukter, frukt, grønt og sjømat.
 • Trygg og sunn mat med lavest mulig klimaavtrykk, og matbransjens ambisjoner for reduksjon av klimagassutslipp ble satt på dagsorden under NHO Mat og Drikkes årskonferanse som gikk av stabelen 26. april.
 • I statens tilbud i jordbruksoppgjøret var det lagt inn en fjerning av prisnedskriving til potetsprit, med en forutsetning om at økte kostnader kunne tas ut i markedet. Sammen med medlemsbedriftene Hoff SA og Arcus ASA tilbakeviste NHO Mat og Drikke dette, og resultatet ble at prisnedskrivingen ble stående.
 • 23. juni signerte fem departementer og 16 organisasjoner fra matbransjen en historisk samarbeidsavtale med mål om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030 - i tråd med FNs bærekraftmål. 60 virksomheter har så langt forpliktet seg til å samarbeide om et viktig mål.
 • 13. desember klaget NHO Mat og Drikke Stortingets vedtak om rekordstore økninger i avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfri drikke inn for ESA som ulovlig statsstøtte. Avgiftsøkningen som har fått dramatiske konsekvenser for flere bedrifter, gir negative ringvirkninger for hele mat- og drikkenæringen.

Organisasjon og næringen

Dette er NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Strategiske mål mot 2019

 • Øke næringens konkurransekraft gjennom å legge til rette for et sunnere kosthold i befolkningen og bidra til en bedre folkehelse.
 • Mangfoldet og vekstkraften i næringen skal øke gjennom flere nye bedrifter som har kraft til å vokse lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Næringen skal redusere utslippene av klimagasser i tråd med Norges nasjonale forpliktelser.
 • En bedre og ny utnyttelse av fornybare natur- og bioressurser skal gi økt verdiskaping. 

Administrasjonen

NHO Mat og Drikke har 19 medarbeidere og holder til i Næringslivets Hus i Oslo sammen med fem bransjeforeninger, Matvett AS og flere samarbeidsprosjekter. Sammen arbeider vi målrettet for å bidra til vekst, verdiskaping, investeringer og konkurransekraft for bedriftene i mat-, drikke- og bionæringen.

Les også: Flere og fornøyde medlemmer

NHO Mat og Drikke er:

 • 5. største landsforening i NHO
 • 1600 medlemsbedrifter
 • 37 350 årsverk

70 % av bedriftene har under 20 ansatte

Medlemmene i NHO Mat og Drikke spenner fra små enkeltpersonsforetak og hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnene til multinasjonale selskaper. Flertallet er likevel små og mellomstore bedrifter.

Antall medlemsbedrifter per bransje:

 • 473 matforedlingsbedrifter: Foredling av kjøtt, melk, korn, fisk, frukt og grønt, samt produksjon av drikkevarer, sjokolade - og sukkervarer og dyrefôr.
 • 427 bakerier og konditorier: Håndverksbakere, industribakerier og konditorier.
 • 347 tjeneste- og rådgivningsbedrifter: Regnskapskontorer for landbruk og matindustri, dyreklinikker, innkjøpslag og avløserlag.
 • 180 skog- og bioteknologibedrifter: Skogeiere, skogeierforeninger, planteskoler og skogsentreprenører, avl- og bioteknologi.
 • 93 drikkeprodusenter: Bryggerier og vin- og brennevinsleverandører.
 • 82 primærprodusenter: Gårdsdrift og pelsdyroppdrett.

Medlemsbedrifter i NHO Mat og Drikke per fylke:

 • Trøndelag: 199
 • Oslo: 160
 • Rogaland: 150
 • Hedmark: 138
 • Akershus: 119
 • Oppland: 109
 • Hordaland: 101
 • Østfold: 101
 • Møre og Romsdal: 68
 • Buskerud: 67
 • Nordland: 67
 • Vest-Agder: 63
 • Vestfold: 62
 • Sogn og Fjordane: 53
 • Troms: 45
 • Aust-Agder: 44
 • Telemark: 34
 • Finnmark: 19
 • Svalbard: 3

Organisasjonen og næringen

Nøkkeltall om næringen

Mat-, drikke- og bionæringen. Norges største industrinæring

Mat-, drikke- og bionæringen er Norges største industrinæring. Næringen består av nærmere 2200 bedrifter med over 50 000 medarbeidere. Disse produserer og bearbeider kjøtt, fisk, frukt, matoljer, meierivarer, drikkevarer, kornprodukter, bakervarer og dyrefôr. Skogbruket er en viktig del av næringen, der all produksjon hovedsakelig er basert på norske råvarer. Næringen omfatter også virksomheter som driver tjenesteyting og rådgivning til verdikjeden for mat og drikke.

Mesteparten av det som produseres i næringen går til det norske hjemmemarkedet. Samtidig øker konkurransen fra importerte produkter. Næringen kjennetegnes ved en rekke store nasjonale og internasjonale aktører, men også et betydelig innslag av mindre bedrifter. De senere årene har særlig småskalavirksomhetene økt i omfang.

21 % av de sysselsatte i mat- og drikkenæringen har universitets- eller høyskoleutdanning.

29 % av de sysselsatte i norsk mat- og drikkenæring er utenlandske. 

Internasjonal konkurranse utfordrer:

Arbeidsområder og resultater

Politiske rammevilkår

Krevende avgiftssjokk

2017 endte med et svært utfordrende vedtak i Stortinget om å heve særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfri drikke med henholdsvis 83 og 42 prosent.

Brubakk og Alterskjær i samtale

Torsdag 14. desember var administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, i Brussel sammen med Bjørnar Alterskjær fra Kluge Advokatfirma for å levere inn klage til ESA på avgiftsøkningene.

Stortinget vedtok i 2017 å øke avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer med nesten to milliarder kroner. Bedriftene fikk fem uker på seg til å gjøre tilpasninger før vedtaket trådte i kraft 1. januar 2018. Den brå og mangelfullt utredede avgiftsøkningen har ført til svekket tillit i kostholdssamarbeidet mellom myndigheter og mat- og drikkebransjen. Avgiftsøkningene er i tillegg en kraftig driver for ytterligere økninger i grensehandelen. Den 13. desember 2017 klaget NHO Mat og Drikke avgiftsøkningene inn til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) som ulovlig statsstøtte.

Les mer om hva NHO Mat og Drikke mener om særavgifter

Mattilsyn og regelverk

I 2017 har NHO Mat og Drikke særlig engasjert seg i konsekvensene av Mattilsynets forvaltning av Smilefjesordningen og ulike tilsynsprosjekter, slik som tilsyn med tilsetningsstoff er og konsern- og kjedetilsyn.

Mattilsynet må i utøvelsen av sin myndighet ta hensyn til omdømmet og konkurransekraften til norsk mat- og drikkenæring. NHO Mat og Drikke mener at Mattilsynet må avvente å dele ut strekmunn eller andre korrektive tiltak, dersom det er berettiget tvil om tolkningen av regelverket. Av samme grunn har NHO Mat og Drikke avgitt høringsinnspill om at Mattilsynet ikke bør ha adgang til å gi overtredelsesgebyr etter matloven.

Les flere saker om tilsyn og regelverk

Matsvinnavtale

I juni 2017 signerte myndighetene og matbransjen en avtale om å redusere matsvinn. Avtalepartene skal samarbeide om å fremme bedre utnyttelse av ressurser og råstoff gjennom forebygging og reduksjon av matsvinn i hele matkjeden, og dermed bidra til å redusere de miljømessige konsekvensene knyttet til matproduksjon og konsum i Norge. Målene for arbeidet er i tråd med FNs bærekraftsmål om en reduksjon av matsvinn i Norge med 50 % innen 2030. Ved utgangen av 2017 hadde 37 aktører sluttet seg til avtalen.

Her finner du mer informasjon om matsvinnavtalen

Matindustrien 4.0 - vellykket forprosjekt

I samarbeid med NNN og Sjømat Norge gjennomførte NHO Mat og Drikke et forprosjekt med formål å kartlegge bransjenes kompetansebehov med utgangspunkt i teknologiskiftet. Både grønn og blå sektor deltok for å sette ord på de utfordringene og mulighetene som er knyttet til Industri 4.0. Forprosjektet ble gjennomført som en konferanse, med ledere og tillitsvalgte fra 17 bedrifter. Tilbakemeldingene fra konferansen utgjør et grunnlag for å gå videre og utrede formål og innhold i et hovedprosjekt som kan svare på bransjens nye kompetansebehov.

Jordbruksoppgjøret 2017

I NHO Mat og Drikkes innspill til jordbruksoppgjøret er alltid konkurranseevne prioritert. Industrien trenger nok råvarer til riktig kvalitet og konkurransedyktige priser. I statens tilbud lå det inne en fjerning av prisnedskriving til potetsprit, med en forutsetning om at den økte kostnaden kunne tas ut i markedet. I samarbeid med medlemsbedriftene Hoff SA og Arcus ASA tilbakeviste NHO Mat og Drikke dette, og resultatet ble at prisnedskrivingen ble stående.

Y2020 - satsing på fag- og yrkesopplæringen

NHO Mat og Drikke er aktiv eier og deltaker i det felles utdanningspolitiske prosjektet Y2020. Formålet med prosjektet er å samordne krefter og få større politisk gjennomslag for vår politikk. Arbeidet i prosjektet har resultert i en rekke gjennomslag i 2017, for eksempel; langt større besluttende myndighet i de Faglige rådene, og avgjørende myndighet i alt som gjelder opplæring i bedrift, en sømløs overgang mellom ungdoms- og voksenretten i fagutdanningen som unngår at ungdom mellom 21 og 24 år havner mellom to rettigheter, vedtak om et praktisk håndverksfag i grunnskolen og en mer praktisk grunnutdanning. En gjennomgang av opplæringskontorenes fremtidige rolle, størrelse og økonomi har bunnet ut i et politikkdokument som ved slutten av 2017 lå klar til forankring i NHOs styre og i NHO-fellesskapet.

Petter Haas Brubakk sammen med elever og lærere fra Nannestad videregående skole

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, delte ut prisen til vinnerne av skolemesterskapet under NM i kjøttprodukter. Foto: John T. Pedersen / Kjøttbransjen

Norgesmesterskap for skoleelever i teknologi- og matfagene

Skolemesterskap er en fi n måte å vise frem yrkesfagene. I 2017 ble det første nasjonale skolemesterskapet i yrkesfag gjennomført. NM i Matfag ble gjennomført på Strinda videregående skole i Trondheim og på Lillehammer videregående skole. Konkurransene ble gjennomført i regi av World Skills Norge, hvor NHO Mat og Drikke er medlem. NHO Mat og Drikke samarbeidet med Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund om skolemesterskap i medisterkaker i årets NM i Kjøttprodukter. Det var rekordhøy påmelding fra skolene med matfag, og Nannestad videregående skole vant årets konkurranse.

Tariff- og arbeidsgiverservice

Garantilønn endte i mekling

I tariffoppgjøret 2017 førte garantilønnsbestemmelsen nok en gang til at mange bedrifter hadde fylt rammen for lønnsvekst før lokale forhandlinger hadde startet.

Konsekvensene av garantilønnsbestemmelsen ble i 2017 en heving av minstelønnen med 3,60 kroner til 176,70 kroner per time.

Tariff- og arbeidsgiverservice

Etterspurt arbeidsgiverservice

Gruppebilde av advokatene i NHO Mat og Drikke

Fra venstre: Jørgen Wille, Line Solhaug, Caroline L. Weedon Heide, Nikolai Astrup Westlie, Anne Brit Slettebø, Anne Løken, Camilla Schrader Roander og Trine Lise Elmholt Berget. Foto: Moment Studio

Etterspørselen etter NHO Mat og Drikkes arbeidsgiverservice er stadig økende, og i 2017 har våre advokater bistått medlemsbedriftene i mer enn 1500 saker.

NHO Mat og Drikke-advokatene er spesialister på arbeidsrett og HMS og kjenner godt til de daglige utfordringene bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen står overfor. Våre advokater har lang erfaring med å gi nyttige og praktiske råd og bistå medlemmene i rollen som arbeidsgiver. Du når våre advokater gjennom vår advokattelefon eller advokatmail.

 • Advokathjelp
 • Kontakt oss på advokattelefon eller advokatmail:

Som en del av vår arbeidsgiverservice tilbyr vi bedriftsbesøk og deltar i forhandlingsmøter ute på arbeidsplassen. Vi driver også opplæring av ledere med personalansvar både gjennom kursvirksomhet, nyhetsbrev og som forfattere av artikler i fl ere medlemsblader.

NHO Mat og Drikkes advokater utvikler og oppdaterer også prosessbeskrivelser, maler og digitale håndbøker på NHO-fellesskapets digitale oppslagsverk Arbinn.no.

NHO-fellesskapet er høringsinstans når arbeidslivets lover og regler foreslås endret. I arbeidet med arbeidslivspolitikken fremmer NHO Mat og Drikke medlemmenes interesser i tråd med innspill fra Arbeidsgiverpolitisk utvalg i NHO Mat og Drikke. I 2017 har mye av arbeidet vært knyttet til forholdet fast ansettelse og innleie, arbeidstid og arbeidslivskriminalitet.

HMS

NHO Mat og Drikke jobber for økt nærvær og et sikkert arbeidsmiljø i mat-, drikke- og bionæringen. For å lykkes med det arbeider vi sammen med ulike aktører på området.

I alt 113 medlemsbedrifter i NHO Mat og Drikke har tegnet en rekrutteringsavtale med «Ringer i Vannet» og flere har ansatt arbeidstakere som har vært midlertidig ute av arbeidslivet. Våre advokater deltar i ulike prosesser som skal bidra til å sikre et godt arbeidsmiljø og skape gode arbeidsplasser i medlemsbedriftene. Sammen med bransjene har vi hatt fl ere møter med Arbeidstilsynet om deres satsningsområder, og i 2017 utviklet NHO Mat og Drikke et e-læringskurs for verneombud, AMU og arbeidsgivere i baker- og konditor-bransjen som ble lansert i mars 2018.

Kurs og konferanser

Vi tilbyr kurs og konferanser innen en rekke tema, og våre advokater er etterspurte foredragsholdere. Stadig fl ere virksomheter ønsker å arrangere egne interne kurs for ledere i virksomheten. På forespørsel utvikler NHO Mat og Drikke egne lederkurs for virksomheter, og hvor det gjennomgås bedriftseksempler som gir rom for erfaringsutveksling. NHO Mat og Drikke advokatene tilbyr også etablering av ambulerende advokatkontor og holder aktuelle innlegg på fl ere bransjesamlinger.

Se vår arrangementsoversikt

Ny sykefraværstatistikk

NHO Mat og Drikke har utarbeidet en ny oversikt over sykefraværet på våre nettsider. Gjennom interaktive grafer får du oversikt over årlig og kvartalsvis utvikling i sykefraværet for hele NHO-området, og den enkelte bransje.

Medlemmer og marked

Bransjeforeningene

NHO Mat og Drikke organiserer en stor bredde av bedrifter og bransjer innen mat-, drikke,- og bionæringen. Noen av disse er organisert gjennom egne bransjeorganisasjoner. Disse foreningene ivaretar medlemsbedriftenes særskilte bransjepolitiske interesser.

Følgende bransjeorganisasjoner er tilsluttet NHO Mat og Drikke:

Kommunikasjon og marked

Et bilde av en fornøyd businesskvinne på kontoret.

Flere og fornøyde medlemmer. Foto: iStock_Porta

Jo flere medlemsbedrifter, jo sterkere gjennomslagskraft har NHO Mat og Drikke. Som medlem i NHO Mat og Drikke er bedriften en del av Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon, NHO. Vi får stadig flere nye medlemmer, og det styrker vår gjennomslagskraft i politiske saker. Gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester ønsker vi å bidra til lønnsomhet og vekst i din bedrift.

Styrket satsing på marked og verving

Fra 1. januar 2018 ble kommunikasjon- og markeds-avdelingen i NHO Mat og Drikke styrket for bedre å koordinere markedsaktiviteter og verving. Gjennom arbeidet med «NHO 2020» har NHO sentralt initiert et felles løft i markeds- og vervearbeidet i NHO-fellesskapet.

NHO Mat og Drikke har i forlengelsen av dette gjennomført en systematisk kartlegging av potensialet for verving, og arbeider med en kartlegging av kundereisen i organisasjonen fra potensielt medlem – til mangeårig medlem som opplever stor nytteverdi av medlemskap i NHO Mat og Drikke. Med mål om fl ere og fornøyde medlemmer følges dette arbeidet opp som en prioritert satsing for 2018, gjennom systematisering og kvalitetsheving av alle arbeidsprosesser knyttet til markedsarbeid og medlemskontakt.

NHOs digitale håndbøker

DIGITALE HÅNDBØKER: Markedets smarteste og rimeligste. Se arbinn.no.

Medlemsfordel rett i lomma

For å gi medlemsbedriftene lettere tilgang til informasjon om arbeidsrett og HMS-spørsmål, har NHO-fellesskapet etablert nettjenesten arbinn.no. Her har våre advokater og eksperter samlet nyttig informasjon og verktøy som hjelper deg som er arbeidsgiver og har personalansvar. Her finner du også oversikt over alle medlemsfordelene til bedriften. En effektiv chat-løsning gir deg også raske svar på dine spørsmål. Nytt av året er at du nå kan få Arbinn rett i lomma, som en brukervennlig app til din mobiltelefon. Du laster den enkelt ned fra App Store eller Google Play.

Gründersatsing i 2018

I løpet av 2018 lanseres det nye konseptet NHO Gründer – et attraktivt NHO-medlemskap for bedrifter i oppstartsfasen. Frem til i dag har ikke NHO hatt et målrettet medlemskonsept for denne gruppen bedrifter. NHO Gründer vil være et unikt tilbud til gründere og oppstartsbedrifter i deres første og andre driftsår. Gjennom å skreddersy NHO Gründerkonseptet for mat-, drikke- og bionæringen, ønsker NHO Mat og Drikke å bidra til at flere gründere lykkes og øke antallet nyetablerte bedrifter som er virksomme etter fem år.

Last ned årsrapporten i .pdf-format

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: