Brudd etter forhandlinger på 198 - Tekniske fuksjonærer-FLT

Automasjon - mann som jobber med tekniske justeringer på et samlebånd

Illustrasjonsfoto. Foto: Adobe Stock Foto

Lønnsoppgjøret 2022: Onsdag 15. juni ble det brudd mellom partene i forhandlingene på overenskomst 198 for Tekniske funksjonærer-FLT.

(Denne saken er sist oppdatert 16. juni 2022)

Den 15. juni 2022 ble det brudd i forhandlingene mellom FLT og NHO om revisjon av overenskomsten for Tekniske Funksjonærer. Riksmekleren vil nå overta ansvaret for den videre prosessen.

Meklingsløsningen vil innebære økonomiske konsekvenser for bedrifter som er bundet av avtalen. For å kunne hensynta disse anbefaler NHO at de lokale forhandlingene for FLT utsettes inntil resultatet av meklingen er klart og oppgjøret er vedtatt.

Meklingsdato er foreløpig ikke satt. Vi legger den ut på denne siden så snart den foreligger.

Dette har skjedd tidligere i lønnsoppgjøret 2022

Lønnsoppgjøret 2022 starter med forhandlinger i frontfaget 09. mars.

Forhandlingsdato for Funksjonæravtalen-Negotia er satt til 14. juni.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2022.

Resultater fra tidligere oppgjør:

2021

Tarifftillegg i mellomoppgjøret 2021 mellom LO og NHO

Her kan du lese mer om det generelle tillegget, lavlønnstillegget, nye minstelønnssatser og garantilønnsregulering etter lønnsoppgjøret 2021.

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr 2,25 pr time til alle, med virking fra 1. april 2021.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr 1,00 pr time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som lå under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse ble listet opp i meklingsprotokollen fra mellomoppgjøret. For medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke var det følgende overenskomster som fikk lavlønnstillegget på toppen av det generelle:

  • 70 Butikkoverenskomsten (Handel og Kontor)
  • 79 Riksavtalen – Hotell og restaurant (Fellesforbundet)
  • 131 Baker- og konditoroverenskomsten (NNN)
  • 370 Naturbruksoverenskomsten (Fellesforbundet)
  • 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter (Fagforbundet)
  • 525 Jordbruk og gartneri (Fellesforbundet)

Totalt tarifftillegg for disse ble kr 3,25 pr time.

Nye minstelønnssatser

Alle NHO Mat og Drikkes overenskomster er minstelønnsavtaler. Det innebærer at minstelønnssatsene endres fra og med 1. april 2021.

Garantilønnsregulering i alle overenskomster med NNN

I de overenskomster NHO Mat og Drikke har inngått med NNN, er det en garantibestemmelse som regulerer minstelønnssatsen til 85% av samlet næringsmiddelindustri.
Minstelønnssatsene ble økt med kr. 4,25 pr. time fra kr 189,30 til kr 193,55 pr time pr. 1. april 2021.
Minstelønnshevingen inkluderer det generelle tillegget, og eventuelt lavlønnstillegg gitt i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO i 2021.

NHO Mat og Drikke mottar erfaringsmessig en rekke spørsmål knyttet til sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen (kr. 4,25) og det generelle tillegget (kr. 2,25) samt lavlønnstillegget (kr. 1,00). Spørsmålene går bl.a. ut på om arbeidstakerne har krav på kr. 4,25 som minstelønnen heves med, i tillegg til det generelle tillegget på kr. 2,25 og eventuelt lavlønnstillegget på kr. 1,00. Det har man ikke.

2020

Generelt tillegg

Det gis et generelt tillegg på kr 0,50 per time gjeldende med virkning fra 1. mai 2020.
Lønnstilleggene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv for arbeid utført før vedtakelsen.

§ 2 Arbeidstid

Det er tatt inn et nytt punkt om timebank:
Bedrifter som har ordninger med fleksibel arbeidstid, bør ha rammer for pluss- og minustid.
Det er et felles ansvar å medvirke til at opparbeidet tid innenfor rammen av ordningen kan avspaseres.

Den nye teksten gir ingen forpliktelser for arbeidsgiver utover det som allerede gjelder i arbeidsmiljøloven, men påpeker at også den ansatte har et ansvar for å gjennomføre avspasering.

§ 3 Godtgjørelse for overtidsarbeid

Matpengene endres til kr 90,-.

Beløpet for matpenger er endret til kr 90,- i alle overenskomster.

§ 21 Opplæring, etter- og videreutdanning – Stipend til etter- og videreutdanning

FLT krevde også i år en økning i innbetalingene til fondet, men NHO avviste dette.

Utvalgsarbeid

Et utvalgsarbeid som ble igangsatt etter tariffrevisjonen i 2018 videreføres. Koronasituasjonen har gjort det vanskelig å få ferdigstilt arbeidet før dette årets forhandlinger.

Annet

Utover endringene i tariffavtalen, er vi er enige med FLT om å gjennomgå administrative rutiner knyttet til avtaleopprettelser. I tillegg planlegger vi noen felles læringsarenaer mellom FLT og NHO for å styrke det faglige samarbeidet.

Likelønn og likestilling

FLT og NHO er enige om å arbeide aktivt og målrettet for likestilling og for å hindre diskriminering, og vil intensivere informasjonsarbeidet og opplæringstilbudet.

FLT og NHO minner partene lokalt på viktigheten av at de gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven. FLT hadde mer omfattende krav til nye likestillingsbestemmelser. Etter forhandlingene ble løsningen å ta inn noe tekst fra frontfagsforhandlingene.

Omfangsbestemmelse

FLT hadde flere innspill og krav til avtalens omfangsbestemmelse. Det ble ikke gjort endringer i avtalens omfangsbestemmelse, men NHO vil ta et initiativ overfor LO for å diskutere omfangs-bestemmelser i et bredere perspektiv.

Avstemming

FLTs medlemmer godkjente forhandlingsresultatet 11. november 2020. Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan finne sted, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger.

Her finner du enighetsprotokollen

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: