NHO Mat og Drikke

Innhold

Forhandlings- og meklingsresultat, minstelønnssatser og lokale forhandlinger

Årets samordnede tariffoppgjør mellom NHO og LO og NHO og YS ble 8. april 2018 brakt et skritt nærmere slutten da partene gjennom mekling klarte å komme til en enighet. Nå skal resultatet til uravstemning med svarfrist 27. april før vi er endelig i mål med de sentrale rundene. Varslene om betinget permittering må ikke trekkes tilbake, men opprettholdes frem til oppgjøret er vedtatt. Når oppgjøret formelt er vedtatt er det tid for å gjennomføre de lokale forhandlingene i bedriftene.

Lønnsoppgjøret 2018

Lønnstillegg, ramme og praktisk gjennomføring

Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 1 kr pr time til alle, og ytterligere kroner 2,50 pr time i lavlønnstillegg på overenskomstrområdene som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I tillegg ble det gitt 30 øre i de såkalte sløyfeforhandlingene før påske. Rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosents årslønnsvekst. Elementene i rammen er for industriarbeidere, og det er denne rammens størrelse som legges til grunn for samtlige av årets oppgjør:

  • Overheng: 1,1 % (ettervirkning 2017)
  • Tarifftillegg: 0,5 % (generelt tillegg, lavlønnstillegg og 30 øre i sløyfen)
  • Glidning: 1,2 % (lokale forhandlinger/justeringer)
  • Sum: 2,8 %

Overhenget er kort fortalt ettervirkningene av fjorårets oppgjør. Jo senere på året man gir lønnstillegg jo større blir overhenget. Blir det ikke gitt noen form for tillegg det etterfølgende år, vil lønnsveksten tilsvare overhenget fra året før.

Tarifftilleggene er beregnet til å ha en samlet årsvirkning på 0,5 %. 

Følgende av NHO Mat og Drikkes overenskomster er under 90 %-grensen og skal ha et samlet tillegg pr 1. april 2018 på kr 3,50 pr time:

Nr. 131 Egg- og fjærfe
Nr. 133 Baker og konditor
Nr. 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter
Nr. 525 Jordbruk og gartneri

I tillegg til disse har vi medlemsbedrifter som er omfattet av andre avtaler som også ligger under 90 %-grensen, og derfor også skal ha lavlønnstillegget på kr 2,50, og altså kr 3,50 totalt. Dette er følgende avtaler:

Nr. 70. Butikkoverenskomsten – HK
Nr. 79. Riksavtalen – Hotell og restaurant

Praktisk gjennomføring

Lønnsreguleringer som følge av det sentrale oppgjøret skal skje med virkning fra 1. april 2018. (Alle kronebeløp gjelder for arbeidstid 37,5 timer per uke.)

Medarbeidere som har sluttet før dagens vedtakelse, har ikke krav på lønnsregulering og etter-betaling fra 1. april. Det samme gjelder medarbeidere som ble ansatt etter 1. april, med mindre disse er lønnet lavere enn nye minste- eller normallønnssatser i den aktuelle overenskomsten. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg og helligdagstillegg for arbeid utført før vedtakelsen (27. april 2018).

Arbeidstakere som var sykemeldt før 1. april har ikke krav på justert sykepengegrunnlag. Personer som ble sykemeldt etter 1. april har krav på justert beregningsgrunnlag for sykepenger, samt etterbetaling av differansen mellom gammelt og nytt beregningsgrunnlag.

Lønnsoppgjøret 2018

Forbundsvise tilpasningsforhandlinger

Som nevnt har det vært gjennomført en såkalt sløyfe med forbundsvise forhandlinger. Partene hadde til disposisjon 30 øre til fordeling. Det foreligger protokoller fra samtlige av disse forhandlingene hvor det gis en nærmere beskrivelse av hvilke endringer som ble foretatt i den enkelte avtale og hvordan det økonomiske ble forvaltet. Dersom det er avtalt i protokollene at 30-øringen skal gis som et generelt tillegg, så kommer dette i tillegg til nevnte generelle tillegg på kr 1,- og lavlønnstillegget på kr 2,50.

Her finner du en liste over alle overenskomsten. Protokollen fra forhandling på hver enkelt overenskomst finner du ved å velge overenskomsten som er aktuell for din bedrift fra listen.

Lønnsoppgjøret 2018

Nye minstelønnssatser

Alle NHO Mat og Drikkes overenskomster er minstelønnsavtaler. Det innebærer at minstelønnssatsene endres fra og med 1. april 2018 så fremt oppgjøret blir vedtatt. Nedenfor følger en oversikt over økningen av minstelønnssatsene innenfor de ulike overenskomstområdene:

NNN-overenskomstene

Jordbruks- og gartnerinæringene - overenskomst 525

Naturbruksoverenskomsten - overenskomst 370

Dyrepleiere og klinikkassistenter - overenskomst 521

Lønnsoppgjøret 2018

Meklingsresultatet i korte trekk

Forhandlingene ble i år gjennomført samordnet på grunnlag av LOs ønske om å fremme krav om endringer i både AFP og OTP. I tillegg var spørsmålet om reise, kost og losji gitt en stor plass da dette var den største utfordringen for frontfagspartene Norsk Industri og Fellesforbundet. Ønske om økt kjøpekraft og en reallønnsvekst var også sentrale spørsmål.

Her finner du Riksmeklerens møtebok fra meklingen mellom LO og NHO

Her finner du Riksmeklerens møtebok fra meklingen mellom YS og NHO

Lønnsoppgjøret 2018

Avtalefestet pensjon (AFP)

Partene har i meklingen kommet langt i å sette rammene for en ny og mer bærekraftig AFP-ordning. En ny modell vil bli utredet i løpet av året. Målet er å komme så langt gjennom utredningen at partene kan være enige om å ta inn en ferdig, ny modell i mellomoppgjøret 2019. Et viktig poeng i en ny modell vil være bedre sammenheng mellom hvor mange år en ansatt har stått i en bedrift med tariffavtale, og hvor mye den ansatte får ut i AFP-ytelse. Hovedprinsippene for en ny modell vil gjøre AFP-ordningen mer rettferdig og mer forutsigbar for både arbeidstakere og for bedriftene.

Lønnsoppgjøret 2018

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

I tråd med NHOs utgangspunkt før oppgjøret, blir det ingen endringer i OTP som følge av meklingen.

Lønnsoppgjøret 2018

Reise, kost og losji

Fellesforbundet og Norsk Industri har i årets samordnede lønnsoppgjør forhandlet om reise, kost og losji (RKL). Partene har funnet en god løsning på et alvorlig problem. Det betyr at seriøse bedrifter fortsatt får adgang til å benytte seg av innleie på en ansvarlig måte, samtidig som man får bukt med misbruket. Dette spørsmålet får pt ingen betydning for medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke.

Lønnsoppgjøret 2018

Gjenstående forhandlinger

Fortsatt gjenstår noen forhandlinger utenfor LO og YS området for NHO Mat og Drikke. Dette er med henholdsvis Norske Meierifolks Landsforening (NML) og med Den Norske Veterinærforeningen (DNV). Vi kommer med mer informasjon om disse oppgjørene når forhandlinger er berammet og når et resultat foreligger.

Lønnsoppgjøret 2018

Lokale forhandlinger

Først når meklingsresultatet er vedtatt skal det i henhold til samtlige av våre overenskomster gjennomføres lokale forhandlinger med de tillitsvalgte for å fastsette eventuelle lokale lønnstillegg ut ifra den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet. Overenskomstene forutsetter at de lokale vurderingene bygger på bedriftsmessige forhold knyttet til de fire kriterier: Økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter.

Både det generelle tillegget på kr 1,- pr time, lavlønnstillegget på ytterligere kr 2,50 pr time og garantijusteringen av minstelønnssatsen med kr 4,- pr time, er endringer som kan få betydning for de lokale forhandlingene.

At sentralt tillegg i den størrelsesorden det her er snakk om vil påvirke de lokale forhandlingene er nokså sevlforklarende for de bedrifter som blir berørt. Den foretrukne modellen, hvor lokal lønnsdannelse er et sentralt element, vil dessverre for mange ikke fungere etter intensjonen.

På generelt grunnlag er det viktig at de lokale forhandlingene bidrar til at vi får en fornuftig lønnsvekst. Vi vet at 2/3 av den samlede lønnsveksten kommer som resultat av lokale lønnstillegg. De lokale forhandlingene utgjør med andre ord en sentral del av lønnsdannelsen. Vi minner i denne forbindelse om at bedriftene skal sende inn resultatet av forhandlingene. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Les også: Hvordan gjennomføre lokale lønnsforhandlinger

Årets oppgjør består av flere elementer og kan fremstå som litt komplisert. Ikke nøl med å ta kontakt med spørsmål i forbindelse med den praktiske gjennomføringen eller andre ting.

Gruppebilde av advokatene i NHO Mat og Drikke

Fra venstre: Jørgen Wille, Line Solhaug, Caroline L. Weedon Heide, Nikolai Astrup Westlie, Anne Brit Slettebø, Anne Løken, Camilla Schrader Roander og Trine Lise Elmholt Berget. Foto: Moment Studio

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Nummeret er avmeldt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: