Systematisk HMS- arbeid

Publisert

For å sikre et godt arbeidsmiljø og at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, plikter enhver arbeidsgiver å sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten (internkontroll).

Finn mer informasjon om HMS-krav og organisering på NHOs digitale medlemstjeneste Arbinn.

Risikovurdering er en del av denne lovpålagte internkontrollen.

Her finner du en artikkel om risikovurdering, oppdatert per 1. oktober 2013

Hensikten med risikovurdering er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Risikovurdering er kvalitetssikring. Målet er å unngå skader på arbeidsplassen. Regler om risikovurdering finnes i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Hva må du som bedriftsleder gjøre?

Som bedriftsleder må du sørge for at det gjøres en risikovurdering i virksomheten, at virksomhetens risiko og potensielle farer vurderes. Du har som arbeidsgiver også ansvar for at det kan skriftlig dokumenteres at virksomheten har foretatt en risikovurdering.

Når og hvor ofte skal risikovurdering gjøres?

Risikovurdering skal være et kontinuerlig arbeid, og skal gjennomføres jevnlig. I tillegg bør det gjennomføres risikovurdering når det har skjedd endringer som kan få betydning, som for eksempel innkjøp av maskiner og utstyr, ombygninger og flere nyansatte.

Hva er risikovurdering?

En risikovurdering kan gjennomføres på flere måter, og tar utgangspunkt i en kartlegging av farekilder i virksomheten. Systematisk forebygging av risiko og farer kan gjennomføres i tre trinn:

  1. Kartlegging
  2. Risikoanalyse
  3. Plan og tiltak

Risikovurderingen må tilpasses den enkelte virksomhets størrelse og art. En risikovurdering behøver ikke å være komplisert. Omfanget av en kartlegging vil variere med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører. I mange virksomheter er de potensielle farene få og relativt enkle å forholde seg til. Å vurdere dem krever ikke mer enn sunn fornuft - dere trenger ikke være eksperter på sikkerhetsspørsmål.

Sammen med hvem skal risikovurdering gjøres?

Risikovurderingen skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. I komplekse arbeidsmiljøer kan risikovurdering være en krevende oppgave. I slike sammenhenger bør bedriften støtte seg på fagpersonale som for eksempel bedriftshelsetjenesten eller bedriftens eget HMS-personale.

 Hvordan utføre en risikovurdering?

Kartlegging

Før arbeidet settes i gang må virksomheten kartlegge hva som kan gå galt slik at de kan sette inn forebyggende tiltak. Å kartlegge handler om å skaffe seg oversikt over hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen. Det kan for eksempel være utfordringer knyttet til trivsel eller muskel- og skjelettplager, eller i forhold til det fysiske og kjemiske arbeidsmiljøet. Både mellommenneskelige forhold, materielle verdier og ytre miljø vil være områder som må kartlegges når det gjelder risiko. Viktige forhold å kartlegge er: Arbeidsoperasjoner, aktiviteter og rutiner.

Eksempel på sentrale arenaer i bedriften som kan avdekke HMS-utfordringer er: vernerunder, avdelings- eller skiftmøter, HMS-møter, Arbeidsmiljøutvalg, medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser. Det kan også være nødvendig med andre metoder for å gjennomgå arbeidsmiljøet, som for eksempel målinger, helseundersøkelser eller tekniske kontroller. Husk at bedriftshelsetjenesten kan hjelpe til med dette.

Risikoanalyse

En risikoanalyse er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen. Risikoanalysen tar utgangspunkt i den kartleggingen som allerede er gjort. Det er sannsynligheten for at noe skjer og hvordan konsekvensene av hendelsen vil bli som sier oss noe om hvor stor risiko det utgjør. Risikoanalyse handler enkelt sagt om å stille fire spørsmål: •Hva kan gå galt? •Hvor galt kan det gå? •Hva kan vi gjøre for å hindre dette? •Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Det finnes ulike typer skjemaer til bruk for risikoanalyse. På Arbeidstilsynets hjemmesider  finnes informasjon om risikovurdering, samt skjema for risikoanalyse. Arbeidstilsynet har også laget er e-læringsverktøy; Arbeidsmiljøguiden. I denne finner du informasjon om risikovurdering. På NHO sine hjemmesider finnes verktøyet "Helse og miljø er god butikk". Her kan medlemsbedrifter logge seg inn og laste ned informasjon om risikovurdering og skjemaer både for risikoanalyse og handlingsplan (se nedenfor).

Plan og tiltak

Etter kartlegging og risikoanalyse må virksomheten utarbeide en konkret plan for tiltakene som skal gjennomføres. Det bør oppføres hvem som har ansvaret samt en tidsfrist for når de ulike tiltakene skal være gjennomført. Planen skal inneholde oversikt over:

  • Potensielle farekilder
  • Hva som kan skje
  •  Hvor sannsynlig det er
  • Hvilke tiltak kan hindre at det skjer

Noen tiltak krever mer ressurser og må planlegges mer enn andre. Sett opp en prioritert liste og start med de viktigste tiltakene først. Kvitter raskt ut tiltak som krever lite ressurser og som er enkle å gjennomføre. Husk at tiltakene må evalueres i etterkant.

Finn mer informasjon om HMS-krav og organisering på NHOs digitale medlemstjeneste Arbinn.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: