Når arbeidstakeren blir syk i ferien

Fagartikkel, Arbeidsrett

Publisert

En som snyter seg med lommetørkle

Hva må du vite dersom en arbeidstaker blir syk før eller i ferien? Foto: Pexels.com.

Hvilke regler gjelder dersom arbeidstaker blir syk før eller under den fastsatte ferien? Må den ansatte avvikle ferien eller kan arbeidstakeren velge heller å benytte seg av rettighetene til sykepenger?

(Saken er oppdatert 25. juni 2019)

Innhold:

Hvem er syk?

Arbeidstaker blir helt arbeidsufør før ferien starter

Arbeidstaker har vært helt arbeidsufør under ferien

Nærmere om legeerklæring

Har arbeidstaker krav på sykepenger istedenfor feriepenger?

Hvem er syk?

Ferieloven har bestemmelser om utsettelse av ferie når arbeidstakeren enten blir helt arbeidsufør før ferien tar til, eller er helt arbeidsufør under ferien. Blir arbeidstakeren gradert syk, gjelder ikke reglene om utsettelse av ferie. Er det arbeidstakerens familiemedlemmer som blir syke, kan ikke arbeidstakeren av den grunn endre eller utsette den allerede fastsatte ferien.

Arbeidstaker blir helt arbeidsufør før ferien starter

Blir arbeidstaker helt arbeidsufør før ferien starter, kan vedkommende kreve hele ferien utsatt til senere i ferieåret, jfr. Ferielovens § 9 (1), første ledd. Følgende vilkår må da være oppfylt:

  • arbeidstakeren må være 100 % arbeidsufør
  • arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring senes siste arbeidsdag vedkommende skulle ha hatt før ferien
  • arbeidstakeren må senest siste arbeidsdag vedkommende skulle ha hatt før ferien, kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret

Loven gir bare en rett for arbeidstakeren til å få hele ferien utsatt. Blir arbeidstaker sykmeldt i kun en del av den fastsatte ferien, må arbeidstakeren velge mellom å avvikle ferie til tross for arbeidsuførheten eller å utsette hele ferien. Det er imidlertid ingen ting i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker i forbindelse med det aktuelle sykefraværet blir enige om at bare en del av ferien skal utsettes.

(Tilbake til toppen)

Arbeidstaker har vært helt arbeidsufør under ferien

En arbeidstaker som har vært helt arbeidsuførhet i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret, jfr. ferieloven § 9 (1), annet ledd.

Forutsetningene for å kreve utsatt ferie er at:

  • arbeidstakeren har vært 100 % arbeidsufør under ferien
  • arbeidsuførheten dokumenteres med legeerklæring
  • arbeidstakeren fremsetter, uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt, krav om utsettelse av et tilsvarende antall virkedager ferie

Det er det antallet virkedager ferie som arbeidstaker har vært 100 % sykmeldt under ferien som kan kreves utsatt. Har arbeidstakeren vært frisk eller gradert syk under ferien, kan ikke disse dagene kreves utsatt.

Loven setter ingen absolutt frist for når arbeidstaker må fremsette kravet om ny ferie. Lovens uttrykk er at kravet må fremsettes "uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt". Arbeidstakeren bør således kunne vente noen dager før kravet fremsettes. Venter arbeidstakeren lenger enn en
14 – dagers periode, bør det imidlertid kreves gode grunner for dette.

(Tilbake til toppen)

Nærmere om legeerklæringen

Når det gjelder vilkåret om at sykefraværet må dokumenteres med en legeerklæring, er det viktig for arbeidsgiver å kjenne til at man som utgangspunkt ikke er forpliktet til å akseptere en tilbakedatert sykemelding, jfr. folketrygdloven § 8-7 (2).

Hvorvidt en arbeidstaker har krav på sykepenger når vedkommende blir sykmeldt i utlandet og krever feriedagene utsatt og omgjort til sykedager, beror på om vilkårene for sykepenger er oppfylt. Det kan tenkes at vilkårene for å kreve ferien utsatt er oppfylt, men at arbeidstaker ikke oppfyller vilkårene for rett til sykepenger. NAV aksepterer ikke alle legeerklæringer som kommer fra utlandet når de vurderer arbeidstakers rett til sykepenger. Det gjøres også et skille mellom arbeidsuførhet som oppstår under et opphold i et EU/EØS-land og i et 3. mannsland. Arbeidsgiver bør forholde seg til NAVs regler/praksis på dette området.

Har arbeidstaker krav på sykepenger istedenfor feriepenger?

Når ferie utsettes i samsvar med første eller annet ledd i ferieloven § 9 (1), er utgangspunktet at det skal utbetales sykepenger for sykdomsperioden etter folketrygdlovens regler. I de aller fleste tilfellene har arbeidstakeren allerede fått utbetalt feriepenger for de feriedagene som kreves utsatt som følge av arbeidsuførheten. Arbeidsgiveren må da beregne forskjellen på utbetalte feriepenger for disse dagene og hva arbeidstakeren har krav på av sykepenger for disse dagene. Utfallet av beregningen kan resultere i lønnsjusteringer alt etter hva som er forskjellen mellom allerede utbetalte feriepenger og størrelsen på eventuelle sykepenger. Her anbefales det å inngå en skriftlig avtale med arbeidstakeren som synliggjør hva som er blitt utbetalt, eventuelt lønnstrekk og hva som skal utbetales når de utsatte virkedagene med ferie tas på et senere tidspunkt.

Har du spørsmål til ferieavvikling eller sykdom, eller du trenger juridisk bistand på andre arbeidsrettslige områder, kan du ta kontakt med oss. Vår advokatbistand er inkludert i medlemskapet.

(Tilbake til toppen)

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

  • Advokathjelp
  • Kontakt oss på advokattelefon eller advokatmail:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: