NHO Mat og Drikke

Innhold

Tillitsvalgtes rett til innsyn i organiserte og uorganisertes lønn i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger

To som sitter ved et cafebord og snakker sammen med en laptop på bordet

De tillitsvalgte mener gjerne at de må ha denne kunnskapen for å kunne vurdere om virksomhetens lønnspolitikk fører til urimelige og usaklige forskjeller, eller om det foreligger diskriminering på grunnlag av kjønn eller etnisk opprinnelse. Foto: Unsplash

I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger blir det ofte spørsmål om tillitsvalgtes rett til innsyn i lønnsopplysninger, og da særlig innsyn i lønnsopplysningene til organiserte i andre yrkesgrupper og uorganiserte.

Behovet for innsyn 

Begrunnelsen er ofte at de tillitsvalgte skal kunne forberede seg best mulig til de lokale forhandlingene. De tillitsvalgte mener gjerne at de må ha denne kunnskapen for å kunne vurdere om virksomhetens lønnspolitikk fører til urimelige og usaklige forskjeller, eller om det foreligger diskriminering på grunnlag av kjønn eller etnisk opprinnelse.

Ikke innsynsrett i medhold av lov

Det gjelder ikke lovregler for innsyn i lønnsopplysninger for tillitsvalgte i privat sektor. I det offentlige gjelder offentlighetsloven på dette området.

I privat sektor anses lønnsopplysninger som et forhold mellom arbeidsgiver og den enkelte ansatte. Tillitsvalgte har derfor i utgangspunktet ikke rett til innsyn i andres lønnsopplysninger. Lønnsopplysninger er en personopplysning som arbeidsgiver ikke kan levere ut til andre uten særlig hjemmel. Slik hjemmel kan være

  • samtykke fra den det gjelder,
  • hjemmel fastsatt i lov, eller
  • dersom opplysningene er nødvendige for å oppfylle særlige vitale og allmenne interesse

Innsyn i medlemmenes lønn

Den tillitsvalgte er valgt av foreningens medlemmer til å representere medlemmene overfor arbeidsgiver. For lønnsopplysninger for medlemmer i egen organisasjon anses dermed medlemskapet som samtykke til at tillitsvalgte får innsyn i den enkeltes lønn. Den tillitsvalgte har taushetsplikt om disse opplysningene til andre.

Innsyn i lønn for uorganiserte eller medlemmer i andre fagforeninger

Enkelte tariffavtaler gir tillitsvalgte innsynsrett, og da blant annet for alle som arbeider på områder omfattet av den aktuelle overenskomsten, også uorganiserte og medlemmer i andre fagforeninger. Tariffavtalen kan gi rett til lønnsopplysninger både på individnivå og gruppenivå. For å finne ut av hvilke opplysninger som skal utleveres må man se nærmere på avtalebestemmelsens ordlyd, bakgrunnen for innføringen av bestemmelsen og hvordan bestemmelsen har vært praktisert av både virksomhetene og de overordnede tariffpartene.

Dersom lønnsopplysningene gis på gruppenivå og for grupper på fem ansatte eller mer, mener Datatilsynet at utleveringen som hovedregel ikke rammes av personopplysingsloven.

Når det ikke er mulig å utlevere lønnsopplysninger i anonymisert form, det vil si når det er fire eller færre innenfor hver stillingskategori, kan personopplysningsloven § 8 første ledd bokstav f gi grunnlag for utlevering uten samtykke fra den opplysningen angår. Utleveringen må da være «nødvendig for ... at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og at hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen».

Hjemmelen i personopplysingsloven § 8 første ledd bokstav f er for øvrig foreslått videreført i forslaget til ny personopplysningslov, som er lagt fram av Justis- og beredskapsdepartementet og som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR).

Her må det foretas en konkret vurdering mellom de tillitsvalgtes behov for opplysningene, og hensynet til personvernet for arbeidstakere som ikke er medlemmer. I forbindelse med lønnsforhandlinger begrunnes ofte innsynsbehovet i en kontroll- eller håndhevingsinteresse og en forhandlingsinteresse. Disse interessene vil måtte vektlegges forskjellig ut fra ulike situasjoner man står overfor, og da er det også av betydning hvilken type opplysninger det kreves innsyn i. Det forutsettes at den tillitsvalgte underskriver en taushetserklæring før det gis innsyn. Det skal fremgå av taushetserklæringen at opplysningene bare skal brukes i tilknytning til lønnsforhandlingssituasjoner, at opplysningene ikke skal utleveres til andre, og at den tillitsvalgte for øvrig forplikter seg til å behandle opplysningene i tråd med personopplysningsloven. Det må også gis informasjon til den registrerte (den det utleveres opplysninger om) i tråd med personopplysningsloven § 20.

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: